Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - edycja wiosenna 2023 r

Reklama
Nabór od 06.02.2023 do 31.03.2023 23:59
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Łączny budżet 170 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.  

Cel Programu jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizacje następujących typów projektów: 

 • Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń;  

 • Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku, w tym upamiętnienie tych miejsc;  

 • Działania edukacyjne;  

 • Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie;  

 • Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne);  

 • inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia.  

W Programie Grantowym mogą wziąć udział podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak:  

 • Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713);  

 • Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.;  

 • Kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;  

 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji; 

 • Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo–wychowawcze; 

 • Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone Regulaminem Programu Grantowego.   

Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 30 czerwca 2024 r. 

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł. Wnioskodawca musi uwzględnić minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanego grantu. W ramach oceny wniosków Komisja Grantowa może przyznać grant o niższej kwocie niż wnioskowana z zastrzeżeniem, że przyznane dofinansowanie nie może być obniżone o więcej niż 20% wnioskowanej kwoty. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 250 000 zł.  

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Programu Grantowego dostępnego na stronie Stowarzyszenia.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do zapoznania się z FAQ dostępnymi na stronie: https://szih.org.pl/program-grantowy/, a także do kontaktu poprzez adres e-mail: biuro@szih.org.pl  oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30-15:30.

Konkurs w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce realizowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia przy wsparciu darczyńców.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama