Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027: nabór wniosków o dofinansowanie dla Priorytetu 2 cel 2.1

Reklama
Nabór od 01.02.2023 do 28.04.2023 23:59
Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 Wspólny Sekretariat
Łączny budżet 6 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. PLN
Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 otwiera nabór wniosków o dofinansowanie dotyczących Priorytetu 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę.

Cel szczegółowy 2.1.

Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Numer naboru: PLSN.02.01-IP.01-001/23

LINK do naboru: https://wod.cst2021.gov.pl

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 01.02.2023 do 28.04.2023 do godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego (GMT +01:00).

Sposób składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/Pola wniosku należy wypełniać w  j. polskim i j. niemieckim. Treści w obu językach muszą być tożsame. Do wniosku należy dołączyć  (w formie plików) załączniki zgodnie z Listą załączników do wniosku o dofinansowanie w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027

Kto może uzyskać dofinansowanie

O dofinansowanie  mogą się ubiegać:

  1. jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe;
  2. podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym a) dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadający charakteru przemysłowego lub handlowego oraz b) posiadające osobowość prawną oraz c) finansowane w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym;
  3. organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
  4. małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego - zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej (MŚP nie mogą pełnić roli partnera wiodącego);
  5. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EUWT

Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione powyżej, przy czym każdy projekt musi być projektem partnerskim (nie dotyczy EUWT, jeśli wśród jego członków są podmioty z Polski i Saksonii – w takim przypadku EUWT jest dopuszczalne również jako jedyny partner projektu). W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Wolnego Państwa Saksonia (RFN). Wyłącznie partner z Polski lub Saksonii może być partnerem wiodącym. Wniosek w imieniu partnerstwa składa partner wiodący.

Obszar wsparcia

Obszar wsparcia Programu obejmuje

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

  • podregion jeleniogórski w województwie dolnośląskim: powiaty bolesławiecki, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i miasto Jelenia Góra w województwie dolnośląskim
  • powiat żarski w województwie lubuskim

na terenie Wolnego Państwa Saksonia (Republika Federalna Niemiec):

  • powiaty Görlitz i Bautzen

Szczegółowe zasady dotyczące realizowania w ramach projektów działań na obszarze wsparcia i poza obszarem wsparcia oraz udziału w   projektach partnerów spoza obszaru wsparcia są zawarte w podręczniku programu.

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie 

Typy przykładowych działań są zawarte  w rozdziale 2.2.2 Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej C(2022)6703 z dnia 14 września 2022 r.

Budżet naboru

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 6 000 000 EUR.

Poziom dofinansowania projektów 

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Zasady kwalifikowalności opisane są w podręczniku programu w rozdziale X. Budżet projektu i zasady kwalifikowalności

Wartość dofinansowania z EFRR

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 EUR.

Kryteria i zasady wyboru projektów

Poszczególne etapy, kryteria i procedura oceny wniosków o dofinansowanie opisane są w opublikowanym na stronie programu dokumencie pt. „Metodyka oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027”.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Decyzję dotyczącą wyboru projektów do dofinansowania  podejmie Komitet Monitorujący (KM) Programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027, w terminie, który  zostanie podany po zakończeniu naboru.

Informacja o środkach odwoławczych

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi na ocenę i wybór projektu. Procedura skargowa stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Monitorującego udostępnionego na stronie internetowej programu.

Reklama