Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy...

Reklama
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy
Nabór od 02.02.2023 do 23.02.2023 15:00
Urząd Gminy w Kolbudach
Łączny budżet 572 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Gminy w Kolbudach, Urząd Gminy w Kolbudach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy”

   

Wójt Gminy Kolbudy ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy” w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

 1. ORGANIZATOR OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Kolbudy

ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

NIP: 583-25-35-406, Regon 191674983

 

Obsługa merytoryczna konkursu:

Pełnomocnik Wójta Gminy Kolbudy do spraw profilaktyki i uzależnień p. Agnieszka Michalska, zwana dalej „Pełnomocnikiem

Tel. 58 691 05 30

e-mail: agnieszka.michalska@ug.kolbudy.pl

 

 1. PODSTAWA I FORMA KONKURSU

Do otwartego konkrsu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym do realizacji zadania przez oferenta wyłonionego na jego podstawie, zastosowanie mają:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. z dnia 9 czerwca 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 4 listopada 2022 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
 3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
 4. Uchwała Nr XLII/364/22  Rady Gminy Kolbudy z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kolbudy w latach 2022-2025
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z dnia 24 listopada 2022 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 165)
 6. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z dnia 13 stycznia 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)

 

 1. RODZAJ ZADAŃ, WARUNKI REALIZACJI I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRE GMINA KOLBUDY MA ZAMIAR PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ

 

 1. Rodzaj zadania publicznego: zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy”

 

 1. Miejsce realizacji zadania: lokale należące do Gminy Kolbudy położone w:
 1. Kolbudach przy ul. Polnej 55
 2. Kowalach przy ul. Glazurowa 1

Informację o szczegółowych warunkach technicznych i ich wyposażeniu można uzyskać telefonicznie u Pełnomocnika pod nr tel. 58 691 05 30. Koszty utrzymania obiektów ponosi organizator. Lokale udostępnione będą podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu wyłącznie w dniach i godzinach pracy placówek w uzgodnieniu z Organizatorem. W pozostałe dni i godziny lokale pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

Ogranizator zastrzega, że jedna oferta musi dotyczyć prowadzenia placówek wsparcia dziennego w obu lokalizacjach. 

 

 1. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

 1. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania:

572 000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100 złote), w tym:

- w roku 2023 nie więcej niż:260.000,00 zł,

- w roku 2023 nie więcej niż 312.000,00 zł

 

 1. Maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania, w każdym roku reazalicji zadania, nie może przkeroczyć 98 % całkowitych kosztów realizacji zadania faktycznie poniesionych przez oferenta, z którym zostanie podpisana umowa.
 2. Wkład własny oferenta w wysokości miminum 2% całkowitych kosztów realizacji zadania w każdym roku może przybrać formę środków finansowych własnych oferenta, środków finansowych pochodzących z innych źródeł (w tym dotacji) lub wkładu osobowego, stanowiącego pracę społeczną człoków i świadczenia wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania.

 

 1. Warunki realizacji zadania:
  1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Kowalach i Kolbudach łącznie przez minimum 5 dni w tygodniu (w zależności od potrzeb: 2 x w tygodniu w Kowalach i 3 x w tygodniu w Kolbudach lub odwrotnie)  po 8 godzin dziennie, przy czym praca z dziećmi musi odbywać się łącznie przez minimum 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
  2. Objęcie opieką placówki łącznie minimum 50 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat zamieszkałych na terenie gminy Kolbudy, pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi, społecznymi, zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej lub dotkniętych chorobą, niepełnosprawnością w rodzinie. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowane są dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych bądź dotkniętych problemem alkoholowym. Dopuszcza się, za zgodą organizatora, przyjęcie do placówki młodszych dzieci lub przedłużenie uczestnictwa podopiecznego po osiągnięciu pełnoletności, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia.
  3. Zapewnienie kadry posiadającej kwalfikacje zgodnie z ustawą 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (artykuł 25-27); każdorazowa zmiana kadry wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu Pełnomocnikowi;
  4. Prowadzenie ciągłej i bieżącej rekrutacji do placówek przez cały okres realizacji zadania do wysokości limitu miejsc we współpracy z  Pełnomocnikiem, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbudach, kuratorami sądowymi, a także dyrektorami, pedagogami, psychologami i nauczycielami szkolnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
 1. zapewnienie dobrowolnego (z wyjątkiem sytuacji skierowania do placówki przez właściwy sąd lub inny organ) i bezpłatnego udziału w zajęciach dla podopiecznych i ich rodzin.
 2. Każdy podopieczny powinien mieć zapewniony minimum jeden posiłek dziennie w czasie zajęć w placówce,
 3. W zależności od potrzeb, dopuszcza się możliwość pracy w grupach liczących nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż piętnaście osób, przy czym każda grupa powinna mieć zajęcia przynajmniej 2 x w tygodniu.
 4. Oferta placówki powinna obejmować oprócz pracy z dzieckiem, także pracę z rodziną podopiecznych placówki, w tym minimum jedno spotkanie w miesiącu dla rodziców lub rodziców z dziećmi (warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie; warsztaty dla rodzin),
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, w tym zorganizowanie minimum 2 razy w każdym pełnym roku działań w tym zakresie na rzecz społeczności lokalnej (np. festyn, warsztaty profilaktyczne etc.);
 6. Prowadzenie ciągłego i bieżącego monitoringu frekwencji podopiecznych w placówkach w formie elektronicznej oraz przekazywanie Pełnomocnikowi w terminie do 5-tego dnia kolejnego miesiąca frekwencji uczestników za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy frekwencja uczestników w skali kwartału wynosić będzie poniżej 60% minimalnej liczby dzieci (tj. 50 osób) kolejna transza dotacji może zostać obniżona o 30%, z zastrzeżeniem, że prawo do obniżenia transzy dotacji nie dotyczy pierwszego kwartału realizacji zadania. W takim przypadku Organizator ma prawo także do wypowiedzenia, w tym częściowego, zawartej umowy.  
 7. Organizacji pracy placówkek zapewniającej dostępność świadczonych usług, z dostosowaniem do potrzeb podopiecznych i ich rodzin zgodnie z ustalonym harmonogramem funkcjonowania placówek. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu w przypadku organizacji wyjazdów, zajęć w weekendy, w ferie zimowe i wakacje letnie itp. Zmiana harmonogramu wymaga uprzedniego poinformowania organizatora i uzyskania zgody.
 8. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji potwierdzającej realizację zadania, w tym m.in. dokumentację dot. pracy z dzieckiem, pracy z rodziną dziecka, postępu w nauce dziecka, a także dokumentację zawierającą dane uczestników, w tym dane umożliwiające weryfikację ich wieku oraz miejsca zamieszkania, listy obecności. Dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.
 9. Zaoganizowanie superwizji kadry bezpośrednio pracującej z dzieckiem i rodziną z częstotliwością mimimum raz na kwartał;
 10. Uwzględnienie w ofercie możliwości realizacji zadania publicznego w formie zdalnej na wypadek braku możliwości realizacji zajęć w formie stacjonarnej;
 11. Posiadanie w całym okresie realizacji zadania polisy ubezpieczenia OC dotyczącej prowadzonej działalności w placówkach i przekazanie kopii polisy Pełnomocnikowi Wójta Gminy Kolbudy do spraw profilaktyki i uzależnień.
 12. Zaangażowanie wolontariuszy w działalność placówek;
 13. zapewnienie obsługi księgowej realizacji zadania,

 

 1. Pozostałe warunki realizacji zadania:
  1. Uprawnionym do złożenia oferty jest wyłącznie podmiot, którego cele statutowe lub przedmiot działalności są zbieżne z przedmiotem niniejszego konkursu.
  2. Ogranizator zastrzega, że jedna oferta musi dotyczyć prowadzenia placówek wsparcia dziennego w obu lokalizacjach. 
  3. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
  4. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
  5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania  regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Kolbudy.
  6. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz złożoną ofertą.
  7. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową. Oferet zobowiązany będzie do przekazywania do Pełnomocnika na jego żadanie, w formie i terminie przez niego wskazanym nie któtsztym niż 3 dni wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją zadania publicznego.
  8. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 30 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dni 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), a także przepisów aktów wskazanych w pkt II Poddstawa i forma konkursu:
  9. Podmioty realizujące zadanie zobowiązują się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Podmiotu, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę i przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Kolbudy. Informacja o dofinansowaniu zadania przez Gminę Kolbudy powinna mieć postać logotypu, będącego połączeniem herbu gminy Kolbudy z napisem „Projekt współfinansowany przez  Gminę Kolbudy w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolbudy".
  10. W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

 

Opisane w niniejszej części ogłoszenia zakres, rodzaj i wymiar czynności realizowanych w ramach przedmiotowego zadania publicznego stanowi wymagane minimum, które powinno być uzupełnione o autorskie pomysły Oferenta. W razie niedających się usunąć sprzeczności w opisie zadania wskazanym w ofercie Oferenta a minimalnym zakresem określonym w części III niniejszego ogłoszenia, pierwszeństwo stosowania będą miały zapisy ogłoszenia, które w takim przypadku będą stanowiły bezpośrednią podstawę do oceny stopnia wykonania zadania i wydatkowania kwoty dotacji.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

 1. Realizacja zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
 2. Podmiot składający ofertę może złożyć jedną ofertę obejmującą prowadzenie placówek wsparcia dziennego w obu lokalizacjach.
 3. Ofertent musi prowadzić działalność statutową w zakresie zadań objętych konkursem.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania lub wycofania oferty.  Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty zadania i wskazanych w ofercie rezultatów, a także nie może się zwiększyć procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania.
 6. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy oferenta, w transzach, w ilości i wysokości wynikających z zawartej umowy z oferentem wyłonionym na podstawie niniejszego konkursu.
 7. Podmiot realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby udzielonej dotacji w momencie złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji i utrzymywania tego rachunku bankowego przez cału okres realizacji zadania publicznego. 
 8. Podmiot realizujący zadanie publicznie zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.).
 9. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu prowadzenia placówki wsparcia dziennego mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez Organizatora na etapie ogłoszenia konkursu, które uniemożliają realizację zadania publicznego w kwocie przeznaczonej na jego realizację, dopuszcza się możliwość zmiany wysokości przyznanej dotacji.
 10. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji określone zostaną w zawartej umowie.
 11. Dotacja na realizację zadania nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy i po dacie zakończenia jej obowiązywania.
 12. W trakcie realizacji zadania Oferent może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, z zastrzeżeniem ust. 13.
 13. Zmiany powyżej 10% całkowitej kwoty dotacji oraz utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji wymagają zgody Organizatora konkursu i aneksu do umowy. W takim przypadku Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów realizacj zadania.
 14. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram.
 15. W trakcie realizacji zadania nie mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego.
 16. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę Oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu  środków finansowych na kolejne zadania zlecone.
 17. W otwarym konkursie ofert zostanie wybrana jedna oferta na realizację zadania publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Kolbudach i Kowalach.
 18. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl do dnia 23 lutego 2023r. do godz. 15.00
 3. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy również w terminie do dnia 23 stycznia 2023r. do godz. 15.00 dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu, tj. Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty, ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania tych dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy Kolbudy, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentów zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.

Pouczenie:

1.Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

2.Wszystkie załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

3. Na ostatniej stronie oferty(w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.

4. Każda strona oferty i załączników musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

 

VI. Wymagana dokumentacja

 

Dokumenty podstawowe:

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż upoważnione do repreznetacji podmiotu zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem.
 3. Statut oferenta.  
 4. W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 5. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

 

Pouczenie:

1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

6. W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji

Oferent zobowiązany jest w terminie do 3 dni od daty otrzymania od Organizatora, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załącznik do umowy ( o ile jest wymagany);

- potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, w tym danych osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,

- wskazać numer wyodrębnionego rachunku bankowego do umowy,

- umowy pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na relizajcę zadania publicznego,

- oświadczenie o statusie organizacji jako podatnika podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT)

 

VII. TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

 1. Oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona Komisja Konkursowa.
 2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, podlegają odrzuceniu.
 3. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Kolbudy, nie później
  niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej
  (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  w Kolbudach oraz na stronie internetowej www.kolbudy.pl).

 

Wójt Gminy Kolbudy  zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
 3. zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu,
 4. odmowy podpisania umowy i przyznana dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie w sytuacji, gdy:
 1. oferent utraci podmiotowość prawną,
 2. zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta,
 3. w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że przyznana wcześniej dotacja została wydana lub rozliczona w sposób nieprawidłowy.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT

 

1.   Kryteria formalne:

 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz 1 egz. oferty realizacji zadania publicznego, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji),
 2. oferta została złożona przez podmiot uprawniony do realizacji zadania,
 3. oferta  została złożona przez organizację prowadzącą działalność statutową w zakresie zadań objętych konkursem, we właściwej formie i na właściwym formularzu.
 4. Zgodność treści oferty złożonej za pośrednictwem systemu Witkac z ofertą złożoną w formie papierowej (ten sam numer kontrolny),
 5. zgodność oferty z zadaniem konkursowym oraz prawidłowe i czytelne wypełnienie wszystkich pól  i rubryk w ofercie,
 6. prawidłowy termin realizacji zadania (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym),
 7. złożenie wymaganych w ogłoszeniu konkursowym załączników i oświadczeń,
 8. złożenie oferty w terminie składania ofert.
 9. Oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

 

2.   Kryteria merytoryczne:

1) ocena merytoryczna: od 0 do 20 pkt.:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego TAK/NIE
 2. zgodność przedmiotu oferty z ogłoszeniem o konkursie,
 3. zasięg oddziaływania społecznego adekwatny do wielkości środowiska, w którym realizowane będzie zadanie,
 4. cel zadania, opis beneficjentów, metody pracy, harmonogram realizacji,
 5. ocena planowanych działań na rzecz rodziny,
 6. ocena planowanych działań w zakresie profilaktyki uzależnień na rzecz społeczności lokalnej,
 7. mierzalny cel działania, wymierne korzyści płynące dla mieszkańców Gminy,
 8. atrakcyjność i jakość form realizacji zadania,
 9. wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadaniami Gminy,
 10. cykliczność, trwałość, potencjał kontynuacji działań – społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji,
 11. liczba odbiorców zadania publicznego.  

 

2) ocena finansowa: od 0 do 20 pkt.:

a) rzetelny budżet – koszty realizacji planowanego zadania, przejrzystość kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu jego realizacji,

b) wysokość wkładu własnego,

c) udział innych źródeł finansowania,

d) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków)

 

3) ocena organizacyjna: od 0 do 10 pkt.:

a) posiadane zasoby kadrowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych  w realizację zadania,

b) możliwości realizacyjne: posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe,

c) współpraca z innymi podmiotami publicznymi,

d) stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału osobowego, w tym zaangażowanie beneficjentów w realizację zadania, wkład pracy wolontariuszy,

e) doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych zgodnych z warunkami konkursu,

f) dotychczasowa realizacja zadań publicznych podobnego rodzaju, w tym zadań realizowanych przy wsparciu środków w budżetu Gminy Kolbudy, w szczególności prawidłowości wydatkowania środków z dotacji, terminowości, prawidłowości sprawozdań, sposób prowadzenia bieżącej dokumentacji, wyniki przepowadzonej kontroli.

 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 50. Dotacja może zostać przyznana podmiotowi, który uzyskał nie mniej niż 25 punktów w ocenie Komisji Konkursowej.

 

3.    Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

5.    Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

6.    Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kolbudy, który dokonuje wyboru ofert, służących realizacji zadania, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa w drodze zarządzenia Wójt Gminy Kolbudy.

7.    Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i  o wolontariacie.

10. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Gminy Kolbudy oraz na stronie internetowej www.kolbudy.pl
 1. W przypadku rezygnacji Oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Kolbudy z przyczyn opisanych wyżej,  zarezerwowane  środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje  umowa pomiędzy Gminą Kolbudy a Oferentem.
 3. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.
 4. Warunkiem zawarcia umowy z Oferentem wyłonionym w drodze konkursu, jest przyjęcie sprawozdania końcowego przez Wójta Gminy Kolbudy z realizacji powierzonego w roku poprzednim zadania publicznego (jeżeli takie zadanie zostało zlecone) i brak zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Kolbudy.

 

X. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Gminę Kolbudy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3.: 222 000,00 zł w roku 2022, 46 400,00 zł w roku 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama