Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 02.02.2023 do 24.02.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kształtowanie umiejętności psychospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności oraz zapewnienie rozwoju społecznego u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli w edukacji dzieci i młodzieży.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 15.03.2023 roku, zakończenie do 31.12.2023 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na:

1. Przeprowadzeniu działań edukacyjno-wspierających dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami kształcenia, uczęszczających do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz kadry pedagogicznej.
2. Realizowaniu działań edukacyjnych z zakresu:
1) wspomagania rozwoju osobistego i emocjonalnego,
2) zwiększenia motywacji do samorozwoju,
3) promowania postawy szacunku, odpowiedzialności i tolerancji,
4) kształtowania umiejętności społecznych,
5) kształtowania poczucia własnej wartości,
6) rozwijania umiejętności komunikacji,
7) rozwijania zainteresowań i zdolności,
8) profilaktyki zachowań ryzykownych,
9) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

3. Opracowaniu harmonogramu, uzgodnieniu terminów działań z dyrektorami placówek edukacyjnych.

4. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadania we współpracy z ośrodkami i szkołami (na przykład: lokalowe, przygotowanie sal, sprzętu).

5. Monitorowaniu i ewaluacji działań.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama