Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy u młodzieży szkół ponadpodstawowych

Reklama
Nabór od 02.02.2023 do 24.02.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy u młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kształtowanie postawy szacunku, odpowiedzialności i tolerancji oraz rozwijanie umiejętności psychospołecznych. Przeciwdziałanie przemocy i ryzykownym zachowaniom młodzieży poprzez wspieranie rozwoju osobistego i społecznego.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 15.03.2023 roku, zakończenie do 31.12.2023 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie polegać ma na:

1. Przygotowaniu i realizacji działań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z zakresu:
1) wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych z powodu używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
2) wspomagania rozwoju osobistego i społecznego,
3) przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy,
4) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
5) promowania postawy odpowiedzialności, szacunku i tolerancji,
6) promocji i wzmacniania zdrowia psychicznego,
7) kształtowania umiejętności psychospołecznych.

2. Przeprowadzeniu naboru na zajęcia w formie: warsztatów grupowych, indywidualnych konsultacji ze specjalistami, spotkań informacyjno-motywacyjnych i tym podobnych.

3. Monitorowaniu i ewaluacji działań.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama