Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy realizowane we wrocławskich placówkach edukacyjnych

Reklama
Nabór od 02.02.2023 do 24.02.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy realizowane we wrocławskich placówkach edukacyjnych.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy i ryzykownym zachowaniom. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców w edukacji i opiece nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie od 15.03.2023 roku, zakończenie do 31.12.2023 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie polegać ma na:

1. Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Preferowane będą działania przedstawione w kolejności poniżej:
1) programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii zgodnie z założeniami „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” https://programyrekomendowane.pl/,
2) ogólnopolskie programy profilaktyczne m.in. Korekta, NOE, Cukierki,
3) autorskie programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, pod warunkiem przedstawienia scenariusza zajęć uwzględniającego także ewaluację programu.

2. Monitorowaniu i ewaluacji działań.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama