Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs KCPU: Realizacja w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 31.01.2023 do 22.02.2023 16:00
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Łączny budżet 17,533 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby uzależnione
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił o konkurs wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z tzw. „małpek”

Zadania 2.1.1. NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom

 • Realizacja programów profilaktyki wskazującej
 • Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagujących postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych wyznań
 • Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego
 • Wspieranie programu informacyjno - konsultacyjnego dla rodzin dzieci i młodzieży pijących alkohol/ używających substancji psychoaktywnych – ogólnopolski telefon zaufania
 • Organizacja konferencji profilaktycznych dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
 • Ogólnopolska kampania edukacyjna prowadzona w mediach wirtualnych w tym społecznościowych na temat wpływu alkoholu na zdrowie
 • Edukacja publiczna w zakresie wpływu alkoholu na zdrowie - artykuły w prasie
 • Edukacja instruktorów prowadzących kursy w szkołach nauki jazdy oraz  kandydatów na kierowców w zakresie wpływu alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdów

Zadania 2.1.2. NPZ: Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów, używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu

 • Ogólnopolskie badania postaw i przekonań pełnomocników oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie lokalnej polityki wobec uzależnień
 • Monitorowanie problemów alkoholowych (budowa wskaźników do systemu monitorowania)
 • Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu

Zadanie 2.1.3 NPZ Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 • Szkolenie dla asystentów rodzinnych w zakresie pracy z członkami rodzin z problemem alkoholowym i przemocą
 • Narada szkoleniowej dla pracowników Centrów Integracji Społecznej na temat pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu  i ich rodzinami
 • Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nt. procedury zobowiązania do leczenia odwykowego       
 • Organizacja szkoleń dla kuratorskiej służby sądowej w zakresie sprawowania nadzoru nad osobą uzależnioną od alkoholu, wobec której sąd orzekł zobowiązanie do leczenia odwykowego.
 • Szkolenie członków  gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie 2.1.4 NPZ Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

 • Promocja standardów jakości w profilaktyce używania substancji psychoaktywnych zaadresowanej do dzieci i młodzieży wraz z Systemem Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach realizujących programy profilaktyki uniwersalnej oraz w samorządach gminnych
 • Seminarium dla realizatorów programu Fred Goes Net
 • Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji

Zadanie 2.1.6 NPZ Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie

 • Szkolenie dla osób pracujących z członkami rodzin z problemem przemocy  w ramach procedury „Niebieskie Karty”
 • Przeprowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Szkolenie dla osób duchownych kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych  nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy domowej

Zadanie 2.1.7 NPZ Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich

 • Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemami uzależnień
 • Konferencja doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinie z problemami uzależnień
 • Wsparcie ruchów trzeźwościowych
 • Konferencja dla przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń abstynenckich
 • Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień adresowanego do przyszłych terapeutów uzależnień  z Ukrainy

Zadanie 2.3.1 NPZ Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej

 • Opracowanie, wydanie, dystrybucja podręcznika dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu FASD
 • Badania z zakresu FASD
 • Szkolenia dla pielęgniarek i położnych z zakresu profilaktyki FASD
 • Organizacja szkoleń dla terapeutów uzależnień z zakresu profilaktyki FASD

Zadanie 2.3.5 NPZ Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych

 • Szkolenia dla instruktorów szkolących sprzedawców napojów alkoholowych

Zadania finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Zadanie 2.1.1 NPZ Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom

 • Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w grupie dzieci i młodzieży – artykuły w prasie

Zadanie 2.1.2 Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów, używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu

 • Badanie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w populacji dorosłych mieszkańców Polski
 • Badania rynków narkotykowych w Polsce - handel z wykorzystaniem platform społecznościowych
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym

Zadanie 2.1.3 NPZ Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 • Organizacja seminariów: upowszechnianie Programów Rekomendowanych i standardów jakości obowiązujących w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

Zadanie 2.1.4 Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

 • Standardy jakości w programach adresowanych do młodych użytkowników narkotyków, którzy weszli w konflikt z prawem – wdrożenie i ewaluacja w Polsce

Zadanie 2.1.5 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin

 • Organizacja Ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi:

1)    w 2023 roku – 14.458.401  zł (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem czterysta jeden złotych);

2)    w 2024 roku -  2.960.000 zł  (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto złotych)

3)    w 2025 roku – 115.000 zł. (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych)                                  

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zwane dalej: „Centrum”) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadania objętego niniejszym konkursem. Podana kwota na realizację zadania może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Centrum zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania wniosków oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Centrum zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Centrum nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Centrum zastrzega, że w przypadku zadań dwuletnich, realizacja zadania w kolejnych latach będzie uzależniona od zapewnienia środków finansowych ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2022 roku do godz. 16 do siedziby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, przy czym Centrum pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Reklama