Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie programów wsparcia oraz działań streetworkerskich dla osób z doświadczeniem bezdomności znajdujących się na różnych...

Reklama
Prowadzenie programów wsparcia oraz działań streetworkerskich dla osób z doświadczeniem bezdomności znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu
Nabór od 01.02.2023 do 22.02.2023 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie programów wsparcia oraz działań streetworkerskich dla osób z doświadczeniem bezdomności znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.

 

I.   Prowadzenie programów wsparcia dla osób z doświadczeniem bezdomności znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących placówki dla osób z doświadczeniem bezdomności, takie jak: schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnie, a także dla organizacji pozarządowych prowadzących mieszkania, poradnictwo i streetworking.

Organizacje planują działania w oparciu o podejścia (łącznie lub do wyboru):

 1. Programu motywującego i edukacyjnego, nakierowanego na ograniczanie oraz minimalizację negatywnych konsekwencji picia alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych. Podejście odpowiednie dla osób chronicznie uzależnionych i niskofunkcjonujących społecznie, które są gotowe na zmianę, jednak nie akceptują abstynencji jako celu.
 2. Programu jw. dla osób, których celem jest abstynencja i terapia prowadzona w placówce leczenia odwykowego.
 3. Streetworkingu mającego na celu wspieranie osób w kryzysie bezdomności, u których występują problemy wynikające z uzależnienia zmierzające do odzyskania samodzielności życiowej oraz wychodzenia z kryzysu.

 

Adresaci zadania:

 1. Osoby z doświadczeniem bezdomności, przebywające w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe tj. schroniskach, schroniskach z usługami opiekuńczymi, ogrzewalniach, w mieszkaniach oraz przebywające w przestrzeni publicznej oraz miejscach niemieszkalnych:
 • uzależnione od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu,
 • nadużywające lub używające substancji psychoaktywnych w tym alkoholu szkodliwie,
 • uzależnione od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu będące w procesie leczenia odwykowego lub po jego ukończeniu

 

      b. Kadra realizująca zadania w ramach konkursu z placówek dla osób w kryzysie bezdomności takich jak: schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnie, poradnictwo, streetworking.

 

Formy realizacji programu:

 1. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy uzależnienia i badanie poziomu motywacji do leczenia przez terapeutę uzależnień,
 2. Grupowe lub indywidualne formy wsparcia podnoszące kompetencje społeczne, zwiększające potencjał i motywację (np. warsztaty wzmocnienia samokontroli, podejmowania zachowań konstruktywnych i unikania zachowań ryzykownych, redukcji szkód, kształtowania umiejętności psychospołecznych i osobistych),
 3. Treningi umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
 4. Treningi gospodarowania własnym budżetem i prowadzenia gospodarstwa domowego,
 5. Arteterapia, techniki zwiększające twórczy potencjał i zachęcające do kreatywnego rozwiązywania problemów,
 6. Warsztaty budowania poczucia własnej wartości (niska i wysoka samoocena, czynniki wpływające na samoocenę, ograniczenia i zniekształcenia poznawcze, nieracjonalne przekonania na temat siebie i innych, dysfunkcjonalne zachowania przyczyniające się do obniżenia poczucia wartości, techniki budowania poczucia własnej wartości),
 7. Spotkania mediacyjne (nauka wzajemnej tolerancji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji bez przemocy),
 8. Nowe metody pracy środowiskowej z osobami z uzależnieniem np. indywidualna asystentura,
 9. Trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 10. Zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,
 11. Zajęcia zwiększające aktywność w lokalnej społeczności (np. prace charytatywne, wolontariat, pomoc sąsiedzka) dostosowane do lokalnych potrzeb i celów,
 12. Warsztaty autoprezentacji (uzyskanie praktycznej wiedzy na temat polepszenia własnego wizerunku, zasad doboru garderoby w zależności od okoliczności, porady pielęgnacyjne i higieniczne, zasady savoir vivre ułatwiające funkcjonowanie w miejscu pracy i codziennym życiu),
 13. Spotkania ze specjalistą ds. wizerunku – konsultacje indywidualne, doradztwo i pomoc w polepszeniu wizerunku,
 14. Grupowe spotkania z prawnikiem - zachęcanie do stawiania czoła trudnościom wynikającym z braku znajomości prawa i tendencji do unikania konfrontacji z problemami prawnymi np. dotyczącymi zadłużeń. Przekazanie podstawowej wiedzy prawniczej, pomocnej w skutecznym radzeniu sobie np. w uczestniczeniu w postępowaniu sądowym, spłacie zadłużeń komorniczych i alimentacyjnych, konstruowaniu pism, występowania do sądu itp.,
 15. Indywidualne poradnictwo w zakresie uzależnień, w tym poradnictwo psychologiczne,
 16. Grupy wsparcia (wsparcie emocjonalne, wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów, dyskusje na ważne dla uczestników tematy, pogłębianie wglądu i zrozumienie problemów związanych z przebywaniem w placówce, podnoszenie poczucia sprawstwa, dodawanie sił płynących z przynależności do grupy i wzmacnianie poczucia wartości),
 17. Warsztaty dla osób uzależnionych, dotyczące radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami i wstydem oraz budowania prawidłowych relacji interpersonalnych, akceptacji siebie i motywowania do zmiany,
 18. Warsztaty zapobiegające nawrotom do picia (motywowanie do utrzymywania abstynencji, świadomość epizodów powrotu do picia – co wtedy robić, do kogo się zwrócić),
 19. Interaktywne formy pracy z klientem – drama,
 20. Grupy samopomocowe,
 21. Psychoedukacja w zakresie redukcji szkód,
 22. Warsztaty edukacji prozdrowotnej (jak zadbać o swoje zdrowie, co mi dolega i gdzie mogę uzyskać pomoc, gdzie powinienem podjąć leczenie dotyczące chorób organicznych, dotyczące uzależnienia i psychiatryczne – przedstawienie możliwości i form pomocy,
 23. Indywidualne spotkania dotyczące problemu uzależnienia i motywacji do leczenia,
 24. Dyżury informacyjne o możliwych formach i miejscach pomocy,
 25. Edukacja indywidualna lub grupowa z zakresu FAS/FASD w szczególności dla kobiet z doświadczeniem bezdomności,
 26. Oddziaływania terapeutyczne (grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, indywidulana pomoc psychologiczna, grupy psychoedukacyjne) dla osób w kryzysie bezdomności wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym (dawniej: doświadczających syndromu DDA),
 27.  Wspieranie w przerywaniu ciągów alkoholowych.

W programie nie może być prowadzona terapia odwykowa.

 

W zakresie modelu programów i działań prowadzonych w duchu redukcji szkód założeniami niezbędnymi do prowadzenia działań są:

 1. interwencje psychologiczne, behawioralne lub biologiczno-farmakologiczne;
 2. wgląd w osobiste znaczenie zażywania czy picia, czyli odkrycie konkretnych powodów lub nieuświadomionych motywów, które sprawiły, że substancja stała się niezbędna pomimo występowania negatywnych konsekwencji;
 3. relacja pomiędzy osobą pomagającą a osobą z doświadczeniem bezdomności z problemem uzależnienia, więź budowana w oparciu o zaufanie i wewnętrzną siłę do zdrowienia;
 4. odpowiedzialność za wybory dotyczące intensywności czy częstotliwości udziału w działaniach zapobiegających i ograniczających picie alkoholu – po stronie klienta.

W ramach programu oferent może zaplanować szkolenia i superwizje dla kadry realizującej zadania zaplanowane w ramach konkursu. Szkolenia i superwizje mogą obejmować kadrę oferenta oraz kadrę mieszkań, poradnictwa, streetworkingu, która realizuje zadania w ramach niniejszego konkursu.

 1. Szkolenia z zakresu np.:

- problematyki uzależnienia, współuzależnienia, redukcji szkód, DDA: symptomy, rozpoznanie, fazy,

- dialog motywujący,

- metody pracy z klientem uzależnionym, w tym metody pracy w formule streetworkingu,

- praca z klientem stosującym bądź doznającym przemocy, trening zastępowania agresji,

       b. Superwizje dla kadry pracującej z osobami w kryzysie bezdomności uzależnionymi, uwikłanymi w przemoc, współuzależnionymi, DDA.

 

Oczekiwany zakres programu:

W ofercie należy opisać sposób realizacji poniższych wymagań względem programu:

 1. Formy realizacji programu powinny być dostosowane do zdiagnozowanych problemów adresatów związanych z uzależnieniem;
 2. Realizacja form wsparcia zaplanowanych w programie w ramach indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności (jeśli adresat zadania ma zawarty IPWzB);
 3. Monitorowanie i dokumentowanie postępów adresatów programu;
 4. Z uwagi na specyficzną sytuację adresatów niezbędne jest podjęcie współpracy z placówkami ochrony zdrowia prowadzącymi lecznictwo odwykowe w przypadkach programów prowadzonych w nurcie abstynencji i terapii odwykowej;
 5. Realizatorzy programu muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi;
 6. Zapewnienie superwizji dla realizatorów programu;
 7. Opis w ofercie i przeprowadzenie ewaluacji programu;
 8. Sporządzenie sprawozdania końcowego zawierającego ocenę rezultatów i rekomendacje, co do celowości kontynuowania programu i ewentualnych jego korekt. Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są do uwzględnienia w ofercie wymogów wymienionych w zakresie programu;
 9. Podmiot realizujący zadanie ma obowiązek zbierania danych zgodnie z wypracowanym przez Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. Bezdomności – Radą Opiekuńczą i Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (BPiPS) minimalnym standardem gromadzenia danych o skali bezdomności umożliwiającym pseudonimizację z jednoczesnym zachowaniem możliwości unikalnej identyfikacji osób korzystających z różnych usług w okresie sprawozdawczym;
 10. Realizowane działania muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów instytucji i podmiotów, które już działają na obszarze właściwym ze względu na usytuowanie placówki. Działalność placówek musi zatem zakładać dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na ich obszarze i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów, w szczególności wymagana jest współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na lokalizację placówki;
 11. Do realizacji zadań konkursowych możliwe jest zatrudnienie specjalistycznej kadry: psychologa, terapeuty uzależnień, wychowawcy, animatora działań prospołecznych, edukatorów prozdrowotnych, prawnika, superwizora lub innego specjalisty adekwatnie do zaplanowanych form realizacji programu. Należy w ofercie podać wymiar ich zatrudnienia adekwatny do harmonogramu i formy proponowanych działań. W ramach konkursu możliwe jest zawieranie umów z zewnętrznymi specjalistami na prowadzenie form wsparcia dla osób z doświadczeniem bezdomności przewidzianych w projekcie oraz szkoleń dla pracowników organizacji. W ramach zadania nie będzie finansowana terapia odwykowa i zatrudnienie psychiatry.
 12. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:
 • informowania osób korzystających z ich usług o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom doświadczającym bezdomności na terenie m.st. Warszawy;
 • informowania Biura Pomocy i Projektów Społecznych o składzie kadry realizującej zadanie, podając imię, nazwisko, wykształcenie i harmonogram godzin pracy każdego pracownika niezależnie od formy zatrudnienia;
 • posiadania bazy lokalowej adekwatnej do realizacji zadania, kadry specjalistów
  o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, w tym przeszkolonych wolontariuszy,
 • prowadzenia dokumentacji potwierdzającej zakres i sposób prowadzonej działalności, prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z przyjętymi wzorami oraz gromadzenia innych danych dotyczących działalności placówki w zakresie i terminach ustalonych we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

 

      m. Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są zawrzeć w ofercie w szczególności:

 • opis planowanych rezultatów realizacji zadania zgodny z pkt 5 „Rezultaty zadania”;
 • opis dotychczasowej organizacji współpracy z innymi podmiotami pracującymi na rzecz osób uzależnionych w kryzysie bezdomności oraz propozycje nowych rozwiązań w tym zakresie;
 • opis sposobu dokumentowania działań objętych ofertą;
 • opis procedur nadzoru oferenta nad bezpośrednim realizatorem zadania (placówką),
  w tym zasady rozpatrywania skarg adresatów zadania.

 

      n. W czasie sytuacji kryzysowych na szeroką skalę, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zasady funkcjonowania programów dla osób uzależnionych, doświadczających bezdomności zostaną uregulowane dodatkowymi zaleceniami opracowywanymi na podstawie przepisów prawa.

      o. Organizacje mogą składać oferty samodzielne lub w partnerstwie oraz wspierane przez instytucje publiczne (ośrodek pomocy społecznej, poradnie odwykowe i inne), zapewniające kompleksową pomoc osobom w kryzysie bezdomności z problemem uzależnienia od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych.

 

 

II.   Działania streetworkerskie na rzecz osób w kryzysie bezdomności

Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze, najlepiej na terenie całej Warszawy) oraz wspierane przez instytucje publiczne (ośrodek pomocy społecznej, poradnie odwykowe i inne) zapewniające kompleksową pomoc osobom przebywającym w przestrzeni publicznej lub w miejscach niemieszkalnych, u których występują problemy wynikające z uzależnienia.

Realizator działań streetworkerskich:

 • Prowadzi program streetworkerski na terenie co najmniej jednej dzielnicy m.st. Warszawy w rejonach działania Oddziałów Terenowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy:
 • I Rejon: Śródmieście,
 • II Rejon: Mokotów, Ursynów i Wilanów,
 • III Rejon: Ochota, Ursus, Włochy,
 • IV Rejon: Wola i Bemowo,
 • V Rejon: Żoliborz i Bielany,
 • VI Rejon: Praga Północ, Białołęka, Targówek,
 • VII Rejon: Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła.

Program nie może obejmować żadnej dzielnicy tylko w części.

 

Organizacja/Organizacje:

 • wykaże się znajomością programu streetworkerskiego, przedstawiając w ofercie ocenę sytuacji z podaniem, co najmniej: danych o liczbie osób w kryzysie bezdomności przebywających w przestrzeni publicznej, o miejscach przebywania osób w kryzysie bezdomności oraz podmiotach udzielających pomocy osobom w kryzysie bezdomności, u których występują problemy wynikające z uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych;
 • zatrudnia na stanowisku streetworkera osoby posiadające wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa lub innego z zakresu nauk społecznych, terapeuty uzależnień, ratownika medycznego lub osoby z innym wykształceniem, co najmniej średnim, posiadające co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi bezdomności. Osoby nie spełniające tych warunków mogą realizować streetworking jedynie w ramach wolontariatu;
 • jest zobowiązana do prowadzenia streetworkingu całorocznie;
 • w ramach oferty może być prowadzony również streetworking z usługami medycznymi.

Realizator zadania zobowiązany jest przedstawić w ofercie, a następnie prowadzić program streetworkerski zawierający minimum:

 • metody monitorowania liczby osób w kryzysie bezdomności przebywających w przestrzeni publicznej w rejonie objętym ofertą;
 • sposób organizacji patroli streetworkerskich (koordynacja, liczba patroli, specjaliści wchodzący w skład patroli, częstotliwość patroli, liczba godzin pracy patroli z uwzględnieniem w uzasadnionym zakresie - godzin wieczornych, kluczowe miejsca odwiedzane przez streetworkerów), adekwatny do zdiagnozowanej sytuacji w objętych ofertą Dzielnicach oraz z zastosowaniem następujących wytycznych:

        - w skład zespołu streetworkerów może zostać powołany koordynator streetworkingu w wymiarze pracy proporcjonalnym do zakresu działań prowadzonych w ramach programu streetworkerskiego,

         - w składzie zespołu streetworkerów pracuje osoba posiadająca wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa lub innego z zakresu nauk społecznych, terapeuty uzależnień, ratownika medycznego;

         - standardem jest, że patrol pełni dwóch streetworkerów, w sytuacjach tego niewymagających (np. asysta do urzędu, OPS) działania może podejmować jeden ze streetworkerów;

 • informację o sposobie zapewnienia telefonu udostępnianego służbom takim jak Straż Miejska, Policja, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, inne podmioty działające na rzecz osób doświadczających bezdomności;
 • koncepcję pracy z osobami w kryzysie bezdomności z opisem planowanych form i metod pracy, w tym metod diagnozowania sytuacji osoby doświadczającej bezdomności, działań interwencyjno - motywacyjnych ukierunkowanych na budowanie motywacji do zmiany sytuacji życiowej, sposobów umożliwienia dostępu do konsultacji specjalistów z zakresu uzależnień, pomocy psychologicznej i medycznej;
 • koncepcję współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, placówkami pomocowymi dla osób w kryzysie bezdomności oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz poprawy sytuacji osób doświadczających bezdomności;
 • listę rezultatów obejmującą m.in. następujące obszary:

-socjalno - bytowy m.in.: wsparcie rzeczowe, kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej, pomoc żywnościowa, wsparcie w uzyskaniu schronienia;

-ochrony zdrowia m.in.: kontakt z Podstawową Opieką Zdrowotną, asystowanie podczas wizyt i komisji lekarskich;

-aktywizacji zawodowej m.in.: rejestracja w Urzędzie Pracy, ukończenie kursu zawodowego, odbycie stażu zawodowego;

-formalno - prawny m. in.: wykonanie zdjęcia do dowodu, złożenie i odebranie wniosku o dowód osobisty, złożenie wniosku o lokal socjalny;

-organizacyjno - koordynacyjny m.in.: kontakt z OPS, przekazywanie ustaleń pomiędzy odbiorcą działań a instytucją, udostępnienie adresu korespondencyjnego.

 • podejmie ścisłą współpracę z Warszawskim Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama