Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Trwa konkurs grantowy „Fundusz Możliwości Ekonomicznych 2023”

Reklama
Nabór od 09.01.2023 do 12.02.2023 23:59
Sieć Fundacji Europejskich
Łączny budżet 3,5 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 60 tys. do 150 tys. EUR
Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+
Sojusz na rzecz równości płci w Europie ogłosił konkurs graqntowy, którego celem jest wprowadzenie skutecznych i zrównoważonych rozwiązań opartych na społeczności, które promują możliwości ekonomiczne dla marginalizowanych kobiet, osób transpłciowych, osób niebinarnych i nieprzystosowanych płciowo w Europie. Finansowanie to ma na celu wspieranie wizji Sojuszu sprawiedliwego i sprawiedliwego społeczeństwa europejskiego, w którym równość płci jest osiągana dla wszystkich ludzi, zwłaszcza tych żyjących w trudnej sytuacji.

Sojusz na rzecz równości płci w Europie (Sojusz) to porozumienie darczyńców utworzone w 2021 r. w celu wspierania postępów w zakresie równouprawnienia płci i praw kobiet w Europie. Tworzą je Fundacja Bodossaki, Fondation CHANEL, JP Morgan, King Baudouin Foundation i L’Oréal Fund for Women, a zarządza sojuszem Sieć Fundacji Europejskich. Poprzez dotacje, budowanie potencjału i podnoszenie świadomości Sojusz wzmacnia rozwój organizacyjny małych organizacji wspierających najbardziej narażone kobiety i grupy w Europie.

Rodzaje działań, które mogą otrzymać wsparcie w ramach niniejszego konkursu, obejmują:

·         Działania w zakresie budowania potencjału dla osób lub organizacji, takie jak szkolenia, mentoring, coaching, wzmacnianie pozycji i zajęcia rekreacyjne.

·         Świadczenie usług.

·         Podnoszenie świadomości, rzecznictwo, budowanie sieci, badania i prace związane z szeroka rozumiana polityką.

Niektóre przykłady potencjalnie finansowanych działań:

·         Szkolenie kobiet, osób transpłciowych, niebinarnych i osób niezgodnych ze swoją płcią, aby mogły podejmować dobrej jakości pracę, na przykład w sektorach technologii i środowiska.

·         Zapewnienie coachingu finansowego w celu poprawy zdolności kobiet transpłciowych, niebinarnych i osób niezgodnych z płcią do zarządzania codziennymi finansami i przygotowania się na wstrząsy finansowe.

·         Wspieranie kobiet, osób transpłciowych, osób niebinarnych i niekonformistycznych (społecznych) przedsiębiorców w generowaniu stabilnych dochodów dzięki prowadzonej działalności

·         Opowiadanie się za godną pracą w sektorach silnie dyskryminowanych płciowo i ze względu na rasę, takich jak sektor opieki (prace, które zaspokajają fizyczne, psychologiczne, emocjonalne i rozwojowe potrzeby ludzi, takie jak służba zdrowia, edukacja, praca socjalna, prace domowe itp.)

·         Poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

·         Zmniejszenie obciążeń związanych z nieodpłatną opieką

·         Zapobieganie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i rasę w miejscu pracy

Priorytet i cele

Na potrzeby niniejszego zaproszenia osoby zmarginalizowane definiuje się jako kobiety o niskich dochodach, osoby transpłciowe, osoby niebinarne lub osoby niezgodne z płcią w wieku produkcyjnym, posiadające co najmniej jedną z następujących cech:

· pochodzą ze środowisk migracyjnych i/lub mniejszości etnicznych

· są ofiarami przemocy

· pochodzą z obszarów wiejskich lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

· są osobami z niepełnosprawnością

·  są postrzegani jako młodzi, czyli w wieku wchodzenia na rynek pracy

·  są postrzegane jako starsze, czyli w wieku bliższym emeryturze

W pierwszym etapie zgłoszenia należy składać w języku angielskim na platformie internetowej do 12 lutego 2023 r. do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego. Można pobrać formularz wniosku w celach informacyjnych, ale przesłanie odbywa się tylko online.

Finansowanie może być przyznane na wsparcie podstawowe lub na wsparcie projektu. Wsparcie podstawowe rozumiemy jako finansowanie wszelkich kosztów ponoszonych przez organizację, które nie są ukierunkowane na konkretne działania/projekty. Zwykle służy do finansowania kosztów ogólnych, takich jak wynagrodzenia i szkolenia personelu administracyjnego/podstawowego, czynsze, koszty administracyjne i biurowe, sprzęt… We wsparciu projektów akceptujemy koszty wynagrodzeń; koszty ogólne są ograniczone do 20%.

Reklama