Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Mobilna Akademia Nestora”

Reklama
Nabór od 01.02.2023 do 22.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Seniorzy
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Mobilna Akademia Nestora” w 2023 r.

Cel konkursu, odbiorcy zadań, rodzaje zadań

1. Celem konkursu jest organizacja i przeprowadzenie Mobilnej Akademii Nestora w 2023 r.
realizowane poprzez przeciwdziałanie defaworyzacji oraz wykluczeniu społecznemu dolnośląskich seniorów poprzez ponoszenie świadomości, pobudzeniu aktywności społecznej oraz edukacyjnej tej grupy społecznej.

2. Odbiorcami zadania są mieszkańcy województwa dolnośląskiego – w tym głównie seniorzy (którzy ukończyli 60 rok życia), w tym skupione w: Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Klubach Seniora, Gminnych i Powiatowych Radach Seniorów, senioralnych organizacjach pozarządowych, a także grupach nieformalnych, w których działają i realizują swoje pasje i zainteresowania dolnośląscy seniorzy.

3. W ramach konkursu zlecone będzie zadanie polegające opracowaniu koncepcji, organizacji, a także przeprowadzeniu Mobilnej Akademii Nestora w 2023 r. poprzez organizację wykładów/prelekcji z przedstawicielami świata nauki m.in. w obszarach:
1) nauk humanistycznych (np. historia, literatura, literaturoznawstwo, historia sztuki, geografia, archeologia, kulturoznawstwo, filozofia);
2) nauk ścisłych (np. astronomia, informatyka, fizyka, matematyka);
3) nauk medycznych (np. profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, kardiologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego, w tym chorób otępiennych);
4) nauk społecznych (np. socjologia, politologia, psychologia, prawo, etnografia, nauki o bezpieczeństwie);
5) nauk przyrodniczych (np. ochrony środowiska, ekologia, biologia, weterynaria, dobrostan zwierząt, ogrodnictwo i ochrona roślin, żywienie człowieka);
6) nauk ekonomicznych (np. ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie).

W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden podmiot realizujący zadanie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 000 zł.

Złożenie oferty w jednym z poniższych sposobów:
a) I sposób – tylko wersja papierowa
Złożenie oferty na obowiązującym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

b) II sposób – przez generator wraz z wersją papierową
Złożenie oferty papierowej wygenerowanej z aplikacji Generator eNGO wraz z wymaganymi załącznikami.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
c) III sposób – przez generator oraz wysłanie w sposób elektroniczny wraz z wymaganymi
załącznikami przy pomocy platformy ePUAP
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

d) IV sposób – oferta w wersji elektronicznej przesłana przy pomocy platformy ePUAP
Przesłanie oferty wypełnionej na obowiązującym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami przy pomocy platformy ePUAP.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Wersję papierową i papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5
50–413 Wrocław
z dopiskiem na kopercie „Mobilna Akademia Nestora w 2023 r.”

3. W wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę „Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Mobilna Akademia Nestora w 2023 r.” oraz
nazwę wydziału: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

4. O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji papierowej (sposób I i sposób II) decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (a nie
data stempla pocztowego).

5. O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji elektronicznej (sposób III i sposób IV) decyduje data wpływu oferty przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Reklama