Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2023 r

Reklama
Nabór od 31.01.2023 do 22.02.2023 23:59
Wydział Promocji, Sportu i Współpracy
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Wydział Promocji, Sportu i Współpracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2023 r..

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2023 r.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2022 roku wynosi: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 42.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2023 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
 3. W 2022 r. na realizację określonego wyżej zadania przekazano z budżetu Gminy Skawina kwotę 25 200,00 zł.
 4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 22 lutego 2023 r. o godz. 23:59:59.
 5. Maksymalna dotacja, jaka zostanie udzielona, wynosi 8 000,00 zł.
 6. Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko dwie oferty.
 7. Minimalny próg punktowy uprawniający do przyznania dotacji: 40%.
 8. Pozytywnie ocenione wnioski będą dotowane pełną wnioskowaną kwotą pod warunkiem uznania przez komisję wszystkich kosztów za zasadne.
 9. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
 10. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 42.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 stycznia 2023 r. na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32 – 050 Skawina, ul. Rynek 1. tel. +48 12 2770 100, e-mail: urzad@gminaskawina.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: iodo@gminaskawina.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i wykonywania umowy na realizację zadania publicznego zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem,
  • spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa,
   Podstawą prawną przetwarzania jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe jego polecenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama