Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: 1) ochrony i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia; 2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 3) kultury, edukacji i wychowania; 4) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 5) działań na rzecz seniorów; 6) działań na rzecz rodzin wielodzietnych; 7) ekologii
Nabór od 31.01.2023 do 28.02.2023 15:10
Urząd Miejski w Siechnicach
Łączny budżet 156 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Siechnicach, Urząd Miejski w Siechnicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: 1) ochrony i promocji zdrowia; 2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 3) kultury, edukacji i wychowania; 4) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 5) działań na rzecz seniorów; 6) działań na rzecz rodzin wielodzietnych; 7) ekologii.

Burmistrz Siechnic

ogłasza z dniem 31 stycznia 2023 roku

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia; 2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 3) kultury, edukacji i wychowania; 4) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 5) działań na rzecz seniorów;

6) działań na rzecz rodzin wielodzietnych; 7) ekologii

 

I. PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327 ze zm.);

2.Uchwała nr LIX/526/2022 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

II. ADRESACI KONKURSU

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).

UWAGA: Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W zw. z powyższym składają ofertę wyłącznie za pośrednictwem Zarządu Głównego lub Oddziału posiadającego osobowość prawną wskazując w niej Oddział do bezpośredniego wykonania zadania publicznego.

III. FORMA REALZAICJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania publicznego, a od Oferentów wymagany jest  własny wkład finansowy i/lub niefinansowy.

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2023 r. do 1 grudnia 2023 r.

UWAGA: Termin realizacji zadania publicznego wskazany w ofercie nie może wykraczać poza terminy określone w  ogłoszeniu o konkursie.

V. RODZAJE REALIZOWANYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH

Konkurs dotyczy następujących zadań publicznych:

1) ochrony i promocji zdrowia poprzez realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz akcji profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Siechnice;

2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

3) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

4) działań kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych przez organizację ogólnodostępnych przedsiewzięć; 

5) działań na rzecz seniorów;

6) działań na rzecz rodzin wielodzietnych;

7) ekologii poprzez organizację działań edukacyjnych i akcji informacyjnych.

VI. ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1.Przewidywana wysokość środków finansowych na realizację ww. zadań w 2023 roku zgodnie z budżetem Gminy Siechnice wynosić będzie 156 000,00 złotych.

2.Na ten sam rodzaj zadań Gmina Siechnice w 2022 roku przekazała środki finansowe w wysokości 108 230,00 złotych.

VII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1.Oferowane zadanie musi być skierowane do mieszkańców Gminy Siechnice (co powinno jednoznacznie wynikać z treści oferty) oraz być związane z rodzajem realizowanego na ich rzecz zadania.

2.Termin realizacji zadania wskazany w ofercie nie może wykraczać poza termin określony w ogłoszeniu i powinien uwzględniać:

1) okres przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia zadania;

2) czas na dokonanie płatności wydatków dotyczących realizacji zadania.

3. Zakres oferowanego zadania musi stanowić przedmiot działalności pożytku publicznego określonego w statucie lub w innym dokumencie wewnętrznym Oferenta.

UWAGA: Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w sferze zadania w ramach, którego ubiega się o dotację. Wynagrodzenie z tytułu odpłatnej działalności prowadzonej przez Oferenta w sferze zadnia objętego konkursem (np. świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego) nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności.

4.Oferent przyjmujący zlecenie wykonania zadania zobowiązuje się do:

1) realizacji zadania z najwyższą starannością, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy z zachowaniem zasady równości w związku z realizacją zadania oraz zasady uczciwej konkurencji oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie;

2) udostępnienia informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a,4b,4c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) umieszczenia herbu Gminy Siechnice oraz informacji o tym, iż zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Siechnice na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych związanych z realizacją zadania (np. strony internetowa, profile w serwisach społecznościowych, plakaty, informacje prasowe itp.) oraz wszechstronnego informowania społeczności o przyznanej dotacji przez Gminę Siechnice; 

4) bieżącego monitorowania i respektowania umieszczonych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia wytycznych i zaleceń dotyczących epidemii SARS-CoV-2, w tym zasad bezpiecznego postępowania oraz aktualnych przepisów prawa w tym zakresie; 

5) przestrzegania zapisów: 1) ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności (Dz. U. z 2023 r., poz. 31 ze zm.) w szczególności art. 21 o następującym brzmieniu: ,,przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”; 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 3) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2022, poz.2240).

5.Podczas realizacji zadania wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty.

VIII. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327 ze zm.).

2.Przyznana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na cele związane z realizowanym zadaniem oraz na potrzeby osób, których dotyczy.

3.Burmistrz przyznaje dotację w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru, odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej.
W takim przypadku Oferent ma możliwość:

1) wycofania złożonej oferty i rezygnacji z realizacji zadania;

2) aktualizacji zakresu rzeczowego oferty proporcjonalnie do zmniejszonej kwoty dotacji i złożenia skorygowanych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy tj. opisu zakładanych rezultatów/ harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów w terminie 14 dni od zamieszczenia informacji o wynikach konkursu. Brak aktualizacji oferty ww. terminie skutkuje rezygnacją z przyznanej dotacji. O zachowaniu terminu jej złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezachowanie terminu skutkuje rezygnacją z przyznanej dotacji.

6. Burmistrz może odmówić Oferentowi przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli:

1) zaktualizowany zakres zadania w sposób znaczący różni się od opisanego w ofercie;

2) Oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

7.Środki finansowe przekazane w ramach dotacji podlegają rozliczeniu na podstawie sprawozdania (częściowego i/lub końcowego) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057). Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania:

1) częściowego w terminie określonym w umowie;

2) końcowego w terminie 30 dni od dnia  zakończenia realizacji zadania publicznego.

IX. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1.Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

1) niezbędne do realizacji zadania publicznego;

2) racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione;

3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;

4) odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi,

5) ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji;

6) zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kosztów realizacji zadania publicznego. 

2.Koszty, które mogą być poniesione z dotacji:

1) koszty merytoryczne związane z uczestnictwem odbiorców zadania, w tym m.in. materiały do prowadzenia zajęć, wynajem pomieszczeń z wyjątkiem kosztów najmu obiektów sportowych udostępnionych przez Gminę Siechnice na podstawie Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice wprowadzony Zarządzeniem nr 260/2022 Burmistrza Siechnic z dnia 28 listopada 2022 r.), przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu, nagrody rzeczowe dla adresatów zadania itp.;

2) wynagrodzenie kadry realizującej zadanie do 55 zł/ godz. (ograniczenie nie dotyczy osób zatrudnionych w związku z realizacją zadań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, w ramach których wymagana jest od kadry specjalistyczna wiedza i umiejętności – patrz część IV oferty ,,Inne informacje”, gdzie Oferent wskazuje w jakiej wysokości koszt wynagrodzenia za 1 godz. będzie pokryty ze środków dotacji);

3) koszty działań promocyjno-informacyjnych tj. zamieszczenie informacji na drukach/materiałach związanych z realizacją zadania, a także regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, plakatach, ulotkach, folderach itp.;

4) koszty administracyjne w wysokości do 15% wnioskowanej kwoty dotacji dotyczące kosztów związanych z realizacją zadań, np. wynagrodzenie Koordynatora, obsługa administracyjno-biurowa, księgowość, zakup materiałów biurowych itp.) – patrz część VI oferty ,,Inne informacje”, gdzie Oferent wskazuje wysokość kosztów administracyjnych pokrytych z dotacji;

5) zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, co należy odpowiednio uzasadnić w treści oferty. Obowiązkiem Oferenta jest oznakowanie w sposób trwały (w miarę możliwości) zakupionego sprzętu z informacją o sfinansowaniu lub dofinansowaniu ze środków Gminy Siechnice oraz załączenie do sprawozdania dokumentacji potwierdzającej oznakowanie (np. w postaci zdjęcia). 

UWAGA:

 1. Wydatkowanie środków finansowych powinno być zgodne z terminem realizacji zadania;
 2. Wszelkie zakupy towarów i usług należy dokonać w terminie realizacji danego zadania wskazanego w harmonogramie;  
 3. W ramach wydatków administracyjnych można rozliczyć wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej;
 4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania do 20% wartości danego wydatku z następującymi zastrzeżeniami:
 • jeżeli wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie to uznaje się go za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie wydatku o więcej niż 20%;
 • wszelkie przesunięcia kosztów przedstawionych w umowie powyżej 20% wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy w formie aneksu, na pisemny wniosek Zleceniobiorcy;

 

3. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

1) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania;

2) koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (np. rachunki telefoniczne, opłata za Internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa niezwiązana z realizacją dotowanego zadania czynsz, CO itp.);

3) remonty i adaptacje pomieszczeń;

4) odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek oraz kredytów;

5) nagrody finansowe dla uczestników (adresatów) zadania;

6) dotowanie przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu Gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

7) nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywaniem zadania publicznego;

8) inwestycji oraz zakupów o charakterze inwestycyjnym;

9) udokumentowanych kosztów w postaci dowodów sprzedaży wewnętrznej oraz wewnętrznych not obciążeniowych, paragonów nie zawierających NIP-u Oferenta;

10) koszty najmu obiektów sportowych udostępnionych przez Gminę Siechnice na podstawie Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice wprowadzonego Zarządzeniem nr 260/2022 Burmistrza Siechnic z dnia 28 listopada 2022 r. 

UWAGA: W ramach środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Siechnice niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tj. opłacenie lub jego całkowite albo częściowe zrefundowanie z krajowych, jak również wspólnotowych środków publicznych.

X. UDZIAŁ ŚRODÓW WŁASNYCH W REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1.Oferent zobowiązany jest wnieść finansowy wkład własny do realizacji zadania w postaci środków własnych lub pochodzących z innych źródeł.

2.Realizacja zadania może przewidywać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

3. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się:

1) świadczeń pieniężnych pochodzących od odbiorców zadania;

2) wyceny pracy społecznej członków organizacji lub świadczeń wolontariuszy.

4.Oferent może w realizacji zadania wykazać rzeczowy wkład własny o charakterze niefinasowym nie dokonując jego wyceny w zestawieniu kosztów. Wkład rzeczowy w tym przypadku można ująć wyłącznie w części opisowej zadania (cz. IV.2 oferty), bez wykazania w zestawieniu kosztów (cz. V. A oferty) oraz w części dotyczącej źródeł finansowania kosztów realizacji zadania (cz. V. B oferty).

5.Oferent wnosząc do realizacji zadania wkład niefinansowy w postaci świadczenia pracy wolontariusza, pracy społecznej członków organizacji zobowiązany jest przestrzegać następujących warunków:

1) zakres, sposób i liczba godzin pracy wykonywanej przez wolontariusza musi być określona w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327 ze zm.).;

2) wolontariusz zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia Karty Pracy (dokumentacja musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe);

3) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę, taka jak stały personel, wówczas kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 30 złotych za jedną godzinę pracy;

4) wolontariuszem nie może być adresat zadania;

5) wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy zawodowej.

XI. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu WITKAC.PL dostępnego na stronie https://witkac.pl/Account/Login.

2.Wygenerowaną w ww. systemie ofertę należy wydrukować i podpisaną przez uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta osoby, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 10, złożyć:

1) osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice;

2) za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.

3.Wydrukowaną z systemu WITKAC.PL ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 10 należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której Oferent umieszcza:

1) pieczęć nagłówkową lub wpisaną nazwę z danymi adresowymi Oferenta;

2) dopisek ,,OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE …..” (należy wpisać zakres, którego dotyczy oferta).

4. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2023 r. do godziny 15.10 w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu WITKAC.PL, jak również w wersji papierowej, której data wpływu do Urzędu Miejskiego w Siechnicach decyduje o zachowaniu terminu złożenia oferty.

UWAGA: Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Siechnicach wersji papierowej, a nie datę wprowadzenia oferty do systemu WITKAC.PL lub nadania przesyłki zawierającej dokumenty w placówce pocztowej.

5. Oferty niezłożone w systemie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

6. Treść oferty złożonej za pośrednictwem systemu WITKAC.PL musi być tożsama z treścią oferty złożonej w wersji papierowej.

UWAGA: Niedopuszczalne jest dokonywanie odręcznych poprawek w papierowej wersji oferty.

7. Wygenerowana w systemie WITKAC.PL oferta otrzymuje sumę kontrolną, która musi być tożsama z numerem nadanym ofercie złożonej za pośrednictwem platformy obsługującej dotację udokumentowanej w formie potwierdzenia.

8. Nie będą rozpatrywane oferty, których suma kontrolna wygenerowana w wersji elektronicznej nie jest tożsama ze złożoną wersją papierową.

9. Złożona oferta musi być kompletna i czytelna oraz zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane w ofercie pytania. W przypadku pól nieodnoszących się do treści danej oferty należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

10. Do wersji papierowej oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku innego odpisu niż KRS, w odpisie muszą być wskazane osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu tj. imię i nazwisko oraz funkcja;

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta;

3) pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Oferenta - w przypadku jego udzielenia;

4) pełnomocnictwo lub upoważnienie Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z Oddziałów Terenowych nieposiadających osobowości prawnej;

5) aktualny statut Oferenta (obowiązek złożenia statutu nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego);

6) oświadczenie, że wnioskujący nie posiada/posiada zaległości finansowe wobec Gminy Siechnice, jej jednostek i spółek;

7) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego służącego do obsługi dotowanego zadania wraz z informacją o numerze rachunku.

11. Do wersji papierowej oferty należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w ust. 10. Załączone kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagane jest złożenie czytelnego podpisu, a nie parafki).

UWAGA: Dokumenty powyższe nie są wymagane jako załączniki w systemie WITKAC.PL.

12. Oferenci mogą składać oferty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

13. W ramach konkursu Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację danego rodzaju zadania. W przypadku złożenia przez tego samego Oferenta więcej niż jednej oferty na realizację danego rodzaju zadania rozpatrzeniu podlega złożona najwcześniej.

14. Złożenie oferty przez Oddział Terenowy lub Oddział Okręgowy/Zarząd Główny na rzecz danego Oddziału Terenowego, w przypadku organizacji, których Oddziały Terenowe nie posiadają osobowości prawnej, nie wyczerpuje limitu złożenia jednej oferty przez Zarząd Główny lub Oddział Okręgowy.

XII. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT

1.Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 27.03.2023 r.

2. Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Siechnic, otworzy koperty z ofertami konkursowymi i przeprowadzi ich ocenę po upływie terminu składania ofert wskazanego w ogłoszeniu.

3. Wyboru ofert dokona Burmistrz Siechnic, po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

I. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ:

 1. terminowe i prawidłowe złożenie oferty wygenerowanej w systemie WITKAC.PL wraz z potwierdzeniem elektronicznego złożenia oferty;
 2. terminowe złożenie oferty w wersji papierowej;
 3. spójność sum kontrolnych oferty elektronicznej złożonej w systemie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej;
 4. złożenie oferty przez uprawniony podmiot, wraz z załącznikami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym; 
 5. kompletność danych zawartych w złożonej ofercie tj. wypełnienie wszystkich wymaganych pól/rubryk w ofercie, w tym dokonanie skreśleń w oświadczeniach znajdujących się na końcu oferty;
 6. podpisy osób/y upoważnionej/ych;
 7. prawidłowy termin realizacji zadania zgodny z ogłoszeniem konkursowym;
 8. zgodność oferty z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;
 9. zgodność oferty z zadaniem konkursowym;
 10. zapewnienie finansowego i/lub niefinansowego wkładu własnego przez Oferenta;
 11. zgodność oferowanego zadania z działalnością statutową Oferenta. 

1) Oferty nie spełniające kryteriów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej z wyłączeniem wymogów określonych w ust. 3 pkt e, f, g, h, j umożliwiających uzupełnienie braków formalnych zawartych w ofercie w terminie wyznaczonym w wezwaniu do jego uzupełnienia. Oferent otrzyma wezwanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na adresy wskazane w części II.1 i II.2 oferty.

2) Brak uzupełnień formalnych oferty w wyznaczonym terminie, powoduje jej odrzucenie, co skutkuje iż nie podlega ocenie merytorycznej.

II. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego;
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem do jej zakresu rzeczowego i harmonogramu zadania;
 3. ocena rezultatów realizacji zadania w sposób umożliwiający ich osiągnięcie

UWAGA: rezultaty wskazane w ofercie muszą być mierzalne i określone za pomocą wskaźnika, np. liczba adresatów zadania, liczba zajęć itp.

d. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust.3 będzie realizować zadanie publiczne;

e. wysokość planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

f. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej jej członków;

g. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej/ych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

III. POZOSTAŁE KRYTERIA OCENY:

 1. innowacyjność i atrakcyjność form realizacji zadania;
 2. szeroki zasięg oddziaływania społecznego, liczba odbiorców zadania;
 3. możliwość kontynuacji realizacji zakładanych w zadaniu celów;
 4. uwzględnienie udziału osób niepełnosprawnych w zadaniu.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zawierające listę Oferentów, w formie Zarządzenia Burmistrza Siechnic, zostanie zamieszczone w sposób określony w art. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.):

1) w systemie WITKAC.PL;

2) na stronie internetowej Gminy Siechnice: https://www.siechnice.gmina.pl;

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice: https://siechnice.bip.gov.pl;

4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach. 

5. Oferenci o wynikach zostaną powiadomieni  za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na adresy wskazane w części II.1 i II.2 oferty.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") informuje się, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl.

2) Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora  Ochrony  Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@umsiechnice.pl w przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim są przetwarzane prawidłowo.

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków Administratora Danych Osobowych związanych z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert  na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz w przypadku udzielenia realizacji zadania publicznego  dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5) Odbiorcami danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Administratora.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8) W przypadku danych osobowych przysługuje:

- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz realizacji zadań publicznych przez podmioty składające ofertę. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie ofert.

XIV. ZASTRZEŻENIA I UWAGI

1.Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne
z akceptacją treści ogłoszenia.

2.Burmistrz zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny;

2) przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu dokonania oceny ofert i/lub rozstrzygnięcia  konkursu;

3) zmiany wysokości środków finansowych na realizację zadania publicznego w trakcie trwania konkursu;

4) negocjowania z Oferentami terminu, zakresu realizacji zadania publicznego i wysokości dofinansowania w sytuacji przyznanie dotacji w innej wysokości niż wskazana przez Oferenta w kosztorysie kwota lub realizacji w niepełnym zakresie zadań przyjętych w ofercie;

5) odmowy realizacji wypłaty przyznanej dotacji, jeżeli powstaną nowe, nieznane okoliczności mogące mieć wpływ na wyniki konkursu;

6) odstąpienia od podpisania umowy w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych wcześniej, które mogły mieć wpływ na rozstrzygnięcie konkursu;

7) wstrzymania zawierania umów oraz wypłaty przyznanych dotacji, jeżeli realizację zadania uniemożliwia sytuacja epidemiologiczna w kraju.   

3. Oferty, które nie otrzymały dofinansowania nie będą zwracane Oferentom.

4. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).

5. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, pok. 303, III piętro, nr telefonu 71/786 09 85, 71/786 09 47, 71/786 09 92, e-mail: wss@umsiechnice.pl.

6. Umowy z Oferentami będą podpisywane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama