Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku
Nabór od 24.01.2023 do 15.02.2023 15:30
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
Łączny budżet 144 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 144 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Olecku, Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.

Burmistrz Olecka na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), zwanej dalej ustawą oraz uchwały nr BRM.0007.78.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy na 2023 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 5772) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.

Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.

Celem realizacji zadania publicznego jest zapewnienie wsparcia i opieki dzieciom w wieku od 6 do 16 lat zamieszkujących teren Gminy Olecko, pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym, kwalifikowanych w oparciu o opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji (poprzez wsparcie realizacji zadań publicznych rozumie się zobowiązanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do wykorzystania przy realizacji zadań innych środków finansowych niż dotacja).

Termin, w którym może być realizowane zadania publiczne określa się nie wcześniejszy niż od 15 marca 2023 r., maksymalnie do 31 grudnia 2023 r.

Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłoszenie konkursu, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, określenie warunków umowy i ich podpisanie oraz sprawozdawczość jest realizowana z wykorzystaniem systemu internetowego Witkac.pl.
Ostateczny termin złożenia oferty przez organizacje pozarządowe upływa 15 lutego 2023 r. o godzinie 15.30.
Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez system internetowy Witkac.pl, następnie wydrukować dokument Potwierdzenie w PDF, który jest „potwierdzeniem złożenia oferty” i podpisany przez osoby upoważnione dostarczyć osobiście w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, pokój nr 3 – Punkt Obsługi Klienta lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko.
Liczy się data wpływu do urzędu (datownik urzędu).

Potwierdzenie złożenia oferty winno zawierać sumę kontrolną zgodną ze złożoną ofertą w formie elektronicznej.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje łącznie:
1) data złożenia oferty w systemie internetowym Witkac.pl – wersja elektroniczne;
2) data dostarczenia „potwierdzenia złożenia oferty” (z tożsamą sumą kontrolną co wersja elektroniczna oferty) – wersja papierowa.
Oferty przesłane tylko w jednej formie (tylko elektronicznie lub papierowo) będą odrzucone z przyczyn formalnych.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Załączniki do oferty:
1) w przypadku, gdy organizacja pozarządowa nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej; odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
2) statut (fakultatywnie, tylko w przypadku, gdy w odpisie z rejestru lub ewidencji brak informacji o celu działania i przedmiocie działalności statutowej organizacji);
3) kopia umowy lub statut spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy.
Załączniki należy złożyć w formie papierowej wraz z „potwierdzeniem oferty”.
Załączniki winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama