Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 44/2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: promocja i organizacja...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 44/2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: promocja i organizacja wolontariatu na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla szkolnych opiekunów wolontariatu"
Nabór od 31.01.2023 do 21.02.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 44/2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: promocja i organizacja wolontariatu na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla szkolnych opiekunów wolontariatu".

OTWARTY KONKURS OFERT NR  44/2023 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

w roku 2023

 

I. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego 

Poniesione wydatki w roku 2022

Planowane wydatki w roku 2023

1.

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla szkolnych opiekunów wolontariatu.

35 000,00 zł

100 000,00 zł

 

II. Opis zadania publicznego     

Zadanie: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla szkolnych opiekunów wolontariatu.

Cel zadania: Celem zadania jest wsparcie działań wolontariackich w poznańskich szkołach poprzez wsparcie inicjatyw szkolnych oraz podniesienie kompetencji szkolnych opiekunów wolontariatu w zakresie organizacji wolontariatu. Podczas realizacji zadania oferent powinien być otwarty na potrzeby szkolnych opiekunów wolontariatu. W projekcie Oferent powinien zawrzeć działania skierowane do przedstawicieli szkoły, nauczycieli i opiekunów, którzy chcieliby podjąć działania mające na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowania. W ramach realizacji Oferent może przygotować i przeprowadzić otwarte szkolenia, debaty, spotkania oraz warsztaty, które dotyczyć będą idei wolontariatu oraz jej propagowania, a także będą miały na celu podniesienie kompetencji osób, które zajmują się wolontariatem w szkołach lub planują rozpoczęcie działań wolontariackich ze społecznością szkolną. Podniesienie kompetencji szkolnych opiekunów wolontariatu w zakresie organizacji wolontariatu w poznańskich szkołach poprzez: 

- Przygotowanie i prowadzenie całorocznej otwartej miejskiej oferty szkoleniowej poszerzającej wiedzę oraz wzmacniającej umiejętności z zakresu wolontariatu dla wszystkich poznańskich nauczycieli i opiekunów szkolnych form wolontariatu;

- Przygotowanie i wdrożenie programu podnoszącego kompetencje opiekunów szkolnych form wolontariatu lub osób chcących taką współpracę podjąć w zakresie organizacji wolontariatu;

- Wsparcie szkolnych form wolontariatu w realizacji inicjatyw wolontariackich oraz wzmocnieniu szkolnych form wolontariatu;

- Promocję idei wolontariatu wśród nauczycieli i opiekunów szkolnych kół wolontariatu;

- Wsparcie nauczycieli i opiekunów szkolnych form wolontariatu w realizacji ich bieżących zadań, z uwzględnieniem roli opiekunów nie tylko w organizacji wolontariatu, ale także pełnienia roli pośrednika wolontariatu pomiędzy uczniami, a lokalnymi instytucjami                          i organizacjami współpracującymi z wolontariuszami. 

 

Grupa docelowa: Dyrekcja szkół, a także przedstawiciele rad pedagogicznych, rad wolontariatu (jeśli zostały utworzone), rad rodziców, opiekunów szkolnych form wolontariatu, samorządów uczniowskich i szkolnych form wolontariatu, osób związanych ze środowiskiem szkolnym oraz dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, a także opiekunowie współpracujący z wolontariuszami w poznańskich szkołach w ramach szkolnych form wolontariatu lub chcących taką współpracę podjąć.   

Proponowane rezultaty zadania publicznego:    
 

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań/webinarów dla opiekunów wolontariatu/nauczycieli

1. Liczba szkoleń/warsztatów/

spotkań/debat

2. Liczba nauczycieli/opiekunów wolontariatu objętych wsparciem

1.Harmonogram szkoleń/warsztatów/

spotkań/debat

2.Wykaz szkoleń/warsztatów/

spotkań/debat

3.Plan/agenda szkoleń/warsztatów/

spotkań/debat

4. Lista obecności

Przeprowadzenie doradztwa dla nauczycieli/opiekunów wolontariatu 

Liczba godzin doradztwa

1. Wykaz godzin doradztwa

2. Lista obecności

Wsparcie inicjatyw wolontariackich realizowanych przez szkoły

Liczba inicjatyw

Wykaz inicjatyw

Zwiększenie liczby działań wolontariackich (inicjatyw) w poznańskich szkołach

Liczba inicjatyw zrealizowanych/wspartych w ramach realizacji zadania

Wykaz inicjatyw

Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych

Liczba materiałów prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu

Wykaz opublikowanych materiałów

Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Liczba raportów

Raport 

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327) prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami).

 2. Oferta realizacji zadania publicznego (zwana dalej ofertą) musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Oferta musi być złożona w języku polskim.

 4. Za błędy formalne oferty uznaje się:

 1. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym;

 2. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;

 3. złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;

 4. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.

 1. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy. 

 2. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 3. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu finansowego i niefinansowego (osobowego i rzeczowego) oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt V oferty pt. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.                W przypadku korzystania ze wsparcia wolontariuszy, oferent ma możliwość wykazania zaangażowania wolontariuszy. Nie jest wskazana wycena zaangażowania wolontariuszy w pkt. V oferty „kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. 

 4. Nie wyraża się zgody na bezpośrednie wykonanie całości zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy, jednakże dopuszcza się możliwość podzlecania części zadania, to jest działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego                       w zakresie wskazanym w ofercie.

 5. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych                        z realizacją zadania.


 

IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego 

 1. Termin realizacji zadania publicznego: od 20.03.2023 do 31.12.2023. 

 2. Termin wydatkowania środków przekazanych Oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 20.03.2023 do 31.12.2023.

 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).

 4. Od Oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 5. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.

 6. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 1. oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

 2. oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

 1. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji działań, wynikające z ich przesunięcia.

 3.  Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240                    z późn. zm.). Oferent powinien opisać w jaki sposób zapewni dostępność dla osób określonych w wyżej wspomnianej ustawie.

 4. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie               o powierzenie realizacji zadania publicznego Oferent zobowiązany będzie do: 

 1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

 2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

 3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych; 

 4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

 5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi;

 6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

 7. nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;

 8. niewypuszczania chińskich lampionów;

 9. nieużywania sztucznych ogni i petard.  

 1. Obowiązkowym elementem realizacji zadania publicznego (podlegającego ocenie przez członków komisji konkursowej) jest przeznaczenie części środków z dotacji, tj. co najmniej 54 000,00 zł na realizację inicjatyw szkolnych przez szkoły z terenu miasta Poznania (z założeniem, że na pojedynczą inicjatywę szkoła może uzyskać kwotę w wysokości 2000,00 zł). Finansowanie projektów nie będzie miało charakteru regrantingu – koszty realizowanych działań będzie opłacał bezpośrednio oferent, na podstawie porozumienia ze szkołami, które uzyskają wsparcie dla swojego projektu (np. w formie refundacji poniesionych kosztów) w obszarze wolontariatu.”

 2. Oferent jest zobowiązany do przygotowania propozycji naboru na wsparcie inicjatyw szkolnych przy zaangażowaniu wolontariuszy (dzieci i młodzieży) w ramach szkolnych form wolontariatu.

 3. Szkoły zgłaszające wnioski do pozyskania wsparcia finansowego powinny przedstawić oferentowi koncepcję projektu, który chciałyby sfinansować                              z przewidzianych środków finansowych.

 4. Ponadto Oferent będzie zobowiązany do:     
  1) Przeprowadzenia programu wsparcia finansowego na realizację inicjatyw                        w obszarze wolontariatu przez szkoły z terenu miasta Poznania przy zaangażowaniu wolontariuszy (uczniów poznańskich szkół). Projekty szkół powinny być sfinansowane przez oferenta w pełnej wysokości bez konieczności zapewniania wkładu własnego.
  2) Opracowania regulaminu programu (w tym opisu warunków przyznania finansowania projektów), harmonogramu działań, stworzenia wniosku zgłoszeniowego, opracowania sposobu oceny i wyboru aplikujących szkół  (uwzględniającego udział przedstawiciela Urzędu Miasta Poznania w ocenie) oraz sposobu finansowania projektów, kontroli nad ich prawidłowym wydatkowaniem oraz dokonaniem pełnych rozliczeń z uczestnikami programu. 

3) Zaoferowania przedstawicielom szkoły konsultacji projektów przed zakończeniem naboru kandydatów.

4) Uwzględnienia w regulaminie ubiegania się o sfinansowanie inicjatyw według następujących kryteriów:

 • uczestnikami programu mogą być szkolne formy wolontariatu, ze szkół różnego szczebla, których terenem działania jest m. Poznań, 

 • projekty powinny dotyczyć działań w obszarze wolontariatu i angażować wolontariuszy z poznańskich szkół (uczennice oraz uczniów), 

 •  środki można przeznaczyć m. in. na realizację inicjatyw szkolnych, na wzmocnienie szkolnego koła wolontariatu, kampanii szkolnej dot. wolontariatu lub zaangażowania się w wolontariat, wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,

 • realizacja inicjatyw musi się odbyć w danym roku realizacji zadania publicznego przez Oferenta (tj. w 2023 roku), 

 • maksymalna kwota na realizację pojedynczej inicjatywy – 2 000,00 zł. 

 1. Inne warunki realizacji zadania publicznego:

  1. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie.
   W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.

  2. Wskazane jest, aby Oferent w ofercie określił i opisał ryzyka związane                         z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

  3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.

  4. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli Oferent zrealizuje każdy                             z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%. 

  5. Oferent w trakcie realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do przestrzegania  obowiązujących w Polsce obostrzeń  związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV-2,                 w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb                         i organów. Zleceniobiorca zobowiązany jest do  przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

  6. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany będzie do przygotowania rekomendacji do kolejnej edycji szkoleń nie później niż do dnia 31 października 2023 r. Rekomendacje powinny m.in. zawierać podsumowania dotyczące frekwencji na organizowanych wydarzeniach, zainteresowania uczestników poszczególnymi tematami oraz uwagi dotyczące organizacji                      i promocji działań.

  7. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego może zapewnić możliwość stałego poradnictwa w zakresie organizacji wolontariatu dla zainteresowanych opiekunów, w tym w szczególności zapewnienie opiekunom szkolnych form wolontariatu stałego dostępu do informacji i poradnictwa w zakresie zagadnień formalno-prawnych dotyczących organizacji wolontariatu ze szczególnym uwzględnieniem, m.in. formalno-prawnych aspektów działań wolontariackich                 w szkołach oraz zdobywania dofinansowania na realizację działań.

  8. Zaplanowanie, opracowanie merytoryczne i organizacja miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla nauczycieli i opiekunów szkolnych form wolontariatu. Oferent zobowiązany będzie przygotować kompleksowy program szkoleń uwzględniający tematykę, liczbę, szkoleń, sposób prowadzenia rekrutacji, zapewnić opracowanie merytoryczne i prowadzenie szkoleń, ewaluację i przygotowanie rekomendacji dla dalszej organizacji miejskich szkoleń dla ww. grupy.

  9. Umiejętności i wiedza, zdobywane przez nauczyciela, opiekuna szkolnej formy wolontariatu powinna być możliwie uniwersalna, tak aby:

a) pozwoliły opiekunowi/nauczycielowi na uzyskanie wiedzy o uniwersalnym charakterze, możliwej do wykorzystania w innych działaniach, w szczególności w działalności wolontariatu w szkole;

b) pozwoliły na pogodzenie interesów i zaspokojenie potrzeb opiekunów/nauczycieli pracujących w różnych miejscach, w różnych obszarach tematycznych;

c) umożliwiły uzyskanie konkretnych umiejętności, kompetencji, wiedzy lub uprawnień, ułatwiających wykonywanie obowiązków szkolnego organizatora wolontariatu.

10) Uwzględnienie w planowanym harmonogramie i ofercie szkoleniowej:

a) preferowanych przez opiekunów/nauczycieli terminów szkoleń – popołudniowych, w dni robocze, natomiast szkoleń specjalistycznych także w weekendy,

b) organizację szkoleń w większości w formie jednorazowych spotkań, unikanie długich cykli szkoleniowych (za wyjątkiem tematów, które ze względu na zawartość merytoryczną wymagają większej liczby i formy spotkań, np. pierwsza pomoc, podstawy zarządzania projektami),

c) stosowania w szkoleniu metod warsztatowych, jeżeli pozwala na to temat szkolenia.

11) Miejska oferta wsparcia dla szkolnych opiekunów wolontariatu powinna odpowiadać na potrzeby grupy docelowej. Przykładowa tematyka szkoleń, webinarów, warsztatów, spotkań, debat:

 1. Organizacja i przeprowadzenie działań i projektów wolontariackich                       w szkołach.

 2. Wolontariat w szkole, a prawo oświatowe.

 3. Jak zorganizować w szkole wolontariat – jakie potrzeby i zadania stoją przed młodymi         wolontariuszami?

 4. Współpraca grup wolontariackich z dyrekcją szkoły, zespołem nauczycieli, radą rodziców oraz resztą społeczności szkolnej. 

 5. Jak organizować wolontariat w środowisku szkolnym?

 6. Animacja dzieci i młodzieży – rozumianej jako zestaw umiejętności potrzebnych przede wszystkim do prowadzenia różnorodnej aktywności i zajęć, połączonych
  z przekazywaniem konkretnej wiedzy.

 7.  Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 8. Wsparcie rozwoju kariery uczniów i uczennic przez wolontariat – szkolenie pozwalające nauczycielom/opiekunom pokazać korzyści płynące dla uczniów i uczennic z angażowania się w wolontariat szkolny. W programie powinny znaleźć się elementy doceniania wolontariuszek i wolontariuszy w szkołach (np. podziękowania, gadżety) z wykorzystaniem miejskich możliwości docenienia wolontariuszy (np.  Konkurs Poznański Wolontariusz Roku –  kategoria szkolna, gadżety miejskie dla wolontariuszy). 

 9. Podstawy zarządzania projektami – szkolenie pozwalające zdobyć podstawową wiedzę nt. tego jak planować i organizować swoje działania.

 10. Podstawy komunikacji interpersonalnej, obejmujące nawiązywanie kontaktu               i prowadzenie komunikacji – zarówno bezpośredniej, jak również przy wykorzystaniu różnych środków zdalnych/komunikacji zdalnej. 

 11. Promocja i komunikacja – planowanie i prowadzenie działań promocyjnych przedsięwzięć, inicjatyw i projektów społecznych w odniesieniu do środowiska szkolnego. Wykorzystanie różnorodnych narzędzi w promocji komunikacji (także mediów społecznościowych). 

12) Oferent będzie zobowiązany do informowania, że zadanie publiczne jest sfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania, ze szczególnym uwzględnieniem informacji podczas publicznej inauguracji projektu.      

13) Oferent będzie miał obowiązek umieszczania logo Zleceniodawcy, stosowania logotypu kampanii PoMocni Poznań i informacji: „Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania” na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.    

14) W przypadku utworzenia oficjalnej strony zadania publicznego w portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Pinterest) należy w jego opisie umieścić zapis: „Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania” oraz  #poznańwspiera #pomocnipoznań #pozarządowypoznań

15) W przypadku zamieszczania informacji (wpisów, zdjęć, materiałów video) w mediach społecznościowych dotyczących wydarzeń związanych z zadaniem publicznym, do informacji należy dołączyć zapis: „Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania” oraz #poznańwspiera #pomocnipoznań #pozarządowypoznań.

 

V. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 21.02.2023.

 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (parter) albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż w terminie do 3 dni robocze od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 24 lutego 2023 r.

 3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) lub w przypadku potwierdzenia złożenia oferty pocztą, kurierem lub osobiście decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania, w terminie do 24 lutego 2023 r.

 4. W przypadku przesłania skanu potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mailowy: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

 5. Dopuszcza się możliwość wycofania przez oferenta oferty złożonej za pomocą platformy na każdym etapie jej dalszego procedowania. Pracownik merytoryczny wycofuje ofertę za pomocą platformy, po złożeniu przez oferenta pisemnego lub elektronicznego oświadczenia o wycofaniu oferty.    

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama