Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Pierwszy oktwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom...

Reklama
Pierwszy oktwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023r
Nabór od 09.02.2023 do 03.03.2023 23:59
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci, Osoby uzależnione
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023r.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym -  przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:     

  1. edukację zdrowotną i profilaktykę uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowaną zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
  2.  wdrażanie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej;
  3. zwiększanie dostępności i poprawę jakości leczenia, rehabilitacji i specjalistycznej pomocy/wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin;
  4. poprawę jakości życia (wyrównywanie szans życiowych), reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin;
  5. edukację kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
  6. poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;
  7.  poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin;
  8. zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Ważne informacje o konkursie:

- suma środków do rozdysponowania w konkursie: 300.000,00 zł;

- kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 50.000,00 zł;

- kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania;

- suma wkładu własnego finansowego (rozumianego jako środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł publicznych i pozostałe) i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania nie może być mniejsza niż 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania;

- jako stawki stosowane do rozliczeń wkładu osobowego stosuje się następujący przelicznik : stawka godzinowa nie może być wyższa niż 40,00 zł brutto;

- jako stawki stosowane do rozliczeń wkładu rzeczowego stosuje się następujący przelicznik : stawka godzinowa nie może być wyższa niż 30,00 zł brutto;

- nabór ofert trwa do dnia 03.03.2023 r. do  godziny 23:59:59;

- za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia;

- do dnia10.03.2023 r. do godziny 16.00  należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, u. Snycerska 8 podpisane potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również  przesłane pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 - 302 Łódź w terminie do dnia 10.03.2023 r. do godziny 16.00, przy czym o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi (niezaleznie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów. Podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów;

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31.05.2023r.;

- termin realizacji zadania: od 15.06.2023 r. do 31.12.2023 r.;

- jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, ze żadna z nich nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 2 oferty przez podmioty posiadające filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych;

- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama