Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży placówkach opiekuńczych i edukacyjnych Wrocławia

Reklama
Nabór od 27.01.2023 do 20.02.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży placówkach opiekuńczych i edukacyjnych Wrocławia.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie ma polegać na:

1. Organizacji i realizacji działań edukacyjnych dotyczących promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem metod i form motywujących do zmiany stylu życia dzieci i młodzieży (na przykład warsztaty, szkolenia, pokazy).
2. Realizacji procedury certyfikacji placówek opiekuńczych i edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach 3 i 4 (załącznik 3 – „Zasady certyfikacji z zakresu zdrowego żywienia”, załącznik 4 – „Zasady certyfikacji z zakresu promowania aktywności fizycznej”).
3. Przygotowaniu procedury certyfikacji placówek edukacyjnych w zakresie, między innymi niemarnowania żywności i wprowadzania produktów BIO, w stołówkach szkół podstawowych posiadających własną kuchnię. W ramach działań należy między innymi. ustalić kryteria otrzymania certyfikatu, przygotować dokumentację oraz materiały dla certyfikowanych placówek. Ogólne zasady procedury (takie jak: ogłoszenie naboru, wizytacje w szkołach, wręczenie certyfikatów, nadzór nad certyfikowanymi placówkami) powinny być tożsame z zasadami opisanymi w załączniku 3.
4. Przeprowadzenie pilotażu procesu certyfikacji, opisanego w punkcie 3, w szkołach podstawowych posiadających własną kuchnię.
5. Prowadzeniu konsultacji merytorycznych dotyczących zasad zdrowego i racjonalnego żywienia, promowania aktywności fizycznej, działań proekologicznych dla placówek opiekuńczych (żłobków) i edukacyjnych (przedszkola i szkoły) posiadających certyfikaty lub zainteresowanych ich uzyskaniem.
6. Przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości przyznania certyfikatów.
7. Przygotowaniu oraz zakupie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla placówek, które otrzymają certyfikaty (tabliczek certyfikacyjnych, zaświadczeń, zestawów materiałów promocyjno-edukacyjnych i tym podobnych) oraz tych placówek, które już posiadają certyfikaty.
8. Sprawowaniu nadzoru merytorycznego w zakresie procedury certyfikacyjnej nad:
1) 55 placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi posiadającymi certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki,
2) 9 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych,
3) 74 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania aktywności fizycznej.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej, każda strona oferty w formacie A4, w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama