Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Kopia - Pierwszy otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte...

Reklama
Kopia - Pierwszy otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Wojewódzkim Programie - Owca Plus do roku 2027
Nabór od 08.02.2023 do 08.03.2023 23:59
Departament Terenów Wiejskich
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Pierwszy otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Wojewódzkim Programie - Owca Plus do roku 2027.

Wsparcie zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez prowadzenie wypasu owiec i kóz oraz popularyzacja wiedzy o zasobach przyrodniczych, zgodnie z  celami zawartymi w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027.

Realizacja zadań będzie trwała od dnia podpisania umowy do 31.10.2023 roku.

Podmioty uprawnione

Podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), statutowo działające w obszarze będącym celem konkursu:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu powyższej ustawy,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz.U. z 2022r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Wszystkie wersje oferty (wersja elektroniczna oraz wersja papierowa stanowiąca wydruk z generatora wniosków) należy składać do 8 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 kwietnia 2023 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data złożenia wersji elektronicznej oferty

w generatorze wniosków https://witkac.pl oraz potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu wersji papierowej oferty papierowej stanowiącej wydruk z generatora wniosków, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p 164 lub Biura zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7) lub data wpływu oferty przesłanej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e PUAP

W ofercie należy wskazać konkurs, w którym ma być rozpatrzona.

Kryteria oceny

OCENA FORMALNA: (spełnia / nie spełnia).

Wniosek musi spełnić wymagania formalne:

- oferent zgodnie z ustawą, jest uprawniony do złożenia oferty

- oferta została złożona na właściwym formularzu

- oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie

- przedmiot działalności oferenta, określony w KRS mieści się w obszarze, w którym realizowany jest konkurs

- oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z KRS (lub innym właściwym rejestrem)

- projekt wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu (regulaminie) w punkcie 2. Cel Konkursu,

- wnioskowana w ofercie kwota środków finansowych nie przekracza maksymalnej możliwej do wnioskowania kwoty środków finansowych

- do oferty dołączono wymagane kserokopie dokumentów, zawierające potwierdzenie ich zgodności z oryginałem. Dotyczy: wykazu  owiec i kóz, wykazu terenów planowanych do wypasu.

- kwota dotacji nie przekracza wartości procentowej kosztów kwalifikowalnych wskazanych w ofercie

- oferta mieści się w limicie liczby ofert od jednego oferenta, określonym w ogłoszeniu konkursowym.

- zgodność projektu z zadaniami przewidzianymi do dofinansowania,

- przeznaczenie 5% dotacji na działania promocyjne,

- projekt złożony zgodnie z ogłoszeniem/regulaminem konkursu,

 

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej

 

OCENA MERYTORYCZNA, FINANSOWA I ORGANIZACYJNA:

 

MERYTORYCZNA (maksymalnie 6 punktów):

- doświadczenie w realizacji projektów związanych z czynną ochroną przyrody

i upowszechnianiem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, (2pkt.)

- prowadzenie wypasu kulturowego – wspólnotowego (zgłoszone owce do realizacji projektu pochodzą od kilku hodowców), (2pkt.)

- potencjał do pozyskania zainteresowania mediów masowych oraz społeczności lokalnych,

zadanie wykorzystuje partnerstwa, patronów medialnych, buduje społeczność, (2pkt.)

 

FINANSOWA (maksymalnie 10 punktów)

- deklarowana wysokość środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł powyżej

15% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji (2pkt.)

- rzetelność sporządzonego kosztorysu, (2pkt.)

- przeznaczenie powyżej 5% dotacji na działania związane z promocją projektu, (2pkt.)

- uwzględnienie inwestycji w infrastrukturę pasterską i/lub turystyczną, (2pkt.)

- zasadność przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych, (2 PKT.)

 

ORGANIZACYJNE (maksymalnie 10 punktów):

- posiadane zasoby kadrowe, gwarantujące realizację zadania na wysokim poziomie, (2pkt.)

- posiadanie w gronie osób prowadzących wypas co najmniej jednej osoby tj. bacy lub juhasa

z doświadczeniem i wiedzą z zakresu gospodarki pasterskiej, która jest potwierdzona świadectwem zawodowym, (2pkt.)

- posiadanie certyfikatu na wyroby tradycyjne i regionalne przez co najmniej jedno gospodarstwo realizujące wypas, (2pkt.),

- zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, (2pkt.)

- ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzetelności, rzeczowości i spójności wszystkich elementów wniosku (2pkt.)

Łącznie można uzyskać maksymalnie  26 punktów.

Kwoty dotacji

Na realizację konkursu przeznacza się łącznie 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), z czego:

 1. 687 000 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych) na zadanie nr 1:

Ochrona przyrody i krajobrazu hal i polan górskich w Beskidach.

 1. 13 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)  na zadanie nr 2:

Ochrona przyrody i krajobrazu muraw Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

 1. Kwota dotacji nie może przekraczać 90% wartości kosztów kwalifikowanych.
 2. Wymagany jest wkład własny finansowy – nie ustala się minimalnej wartości tego wkładu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa niż w pkt. 3

Sposób obliczania maksymalnej kwoty dotacji oraz inne założenia finansowe:

 • Podstawą obliczenia wysokości kwoty dotacji do usługi wypasu jest 1ha powierzchni wskazanej we wniosku, wpisanej do Wojewódzkiego Programu – Owca Plus do roku 2027 pomnożony przez kwotę 720 zł

(wykazana powierzchnia we wniosku musi być wypasana wobsadzie 0,6 DJP owiec/kóz na 1 ha ( wypas niskointensywny)

Czyli jeden hektar zgłoszony we wniosku musi być wypasany przez 6 owiec/kóz w przeliczeniu na DJP.

 • Istnieje możliwość podwyższenia podstawy dotacji do 12% wartości w przypadku przeznaczenia jej na działania związane z budową lub remontem istniejącej infrastruktury pasterskiej koniecznej do realizacji operacji i/lub budowę lub remontem małej infrastruktury turystycznej oraz zakup niezbędnych sprzętów do prowadzenia  wypasu oraz bacówki.
 • Podstawa dotacji obliczona z ilości zgłoszonych do wypasu hektarów, podwyższona

o 12% wartości w przypadku przeznaczenia tej kwoty na zadania związane z budową i/lub remontem infrastruktury pasterskiej lub turystycznej stanowi wartość maksymalnej kwoty dotacji, o którą wnioskodawca może wystąpić w ramach złożonego wniosku.

 • Przyznana dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych, oraz obliczonej maksymalnej kwoty dotacji.
 • Wkład własny powinien wynieść minimum 10% kosztów kwalifikowalnych lub obliczonej kwoty dotacji
 • Istnieje możliwość przeznaczenia maksymalnie 5% udzielonej dotacji na koszty administracyjne
 • Istnieje obowiązek przeznaczenia minimum 5% udzielonej dotacji na działania promocyjne lub szkoleniowe np. imprezy związane z dziedzictwem kulturowym, gospodarką pasterską, publikacje o tematyce związanej z tradycyjną gospodarką pasterską, tablice informacyjne, artykuły sponsorowane spoty radiowe i telewizyjne, programy, itp. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość tablic informacyjnych, którymi oznaczone są bacówki oraz miejsca wypasowe należy je na bieżąco odnawiać,  a nowo powstające obiekty architektury pasterskiej oraz obiekty wypasowe na bieżąco znakować tablicami informacyjnymi. Wzór przykładowej  tablicy informacyjnej można otrzymać wysyłając informację na adres robert.karpeta@slaskie.pl

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Do kosztorysu w ofercie wpisujemy wyłącznie koszty kwalifikowane tzn. takie, które:

- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania,

- są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,

- są oszacowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach zadania,

- zostaną poniesione w czasie określonym w umowie.

Niedopuszczalne jest wskazywanie w kosztorysie kosztów, które zostaną poniesione przez podmioty inne niż oferent (tj. dokumenty księgowe będą wystawione na inny podmiot).

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ POKRYTE Z DOTACJI:

- koszty merytoryczne, np. :

- koszty osobowe merytoryczne, w tym np. wynagrodzenia dla specjalistów bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania (koszt umowy zlecenia, umowy o dzieło),

- zakup usług niezbędnych dla wykonania zadania (w tym nabycie usługi wypasu, usługi związanej z ochroną stad, np. usługa weterynaryjna oraz usługi przygotowania terenu pod wypas, np. usunięcie niepożądanej roślinności),

- usługa wypasu na terenie Beskidów na obszarze wskazanym we wniosku, który zapisany jest

w Wojewódzkim Programie – Owca Plus do roku 2027

- usługa wypasu na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej na obszarze wskazanym we wniosku, który zapisany jest Wojewódzkim Programie – Owca Plus do roku 2027

 

- koszty administracyjne, np.:

- księgowość/koordynacja/zarządzanie projektem. Koszty te mogą stanowić nie więcej niż 5% dotacji.

 

- inne koszty, np.:

- wynajem elementów, sprzętów technicznych niezbędnych do wykonania zadania,

- wykonanie obiektów infrastruktury pasterskiej (np. bacówki, szałasy, kolyby),

- wykonanie koszorów dla zwierząt wykonanych metodą tradycyjną,

- wykonanie poideł dla zwierząt,

- wykonanie miejsc infrastruktury turystycznej np. ławki, zadaszenia, stoły, ławo-stoły i inne,

- zakup sprzętu tradycyjnego np. kotły, puciery, czerpaki, formy, itp.

- zakup sprzętów technicznych niezbędnych do wykonania zadania,

- koszty promocji przedsięwzięcia.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE Z DOTACJI PRZYZNANEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

- koszt utrzymania i prowadzenia biura podmiotu (np. czynsz, media, opłaty bankowe, pocztowe, telefon, Internet) bezpośrednio związane z realizacją zadania; koszty te nie mogą stanowić więcej niż 5% wkładu własnego,

- praca społeczna członków i wolontariuszy (wyceniona po cenach rynkowych). Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% wkładu własnego.

 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE- wydatki jednoznacznie niezwiązane z realizacją zadania, np. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, wydatki finansowane aktualnie z innych źródeł, wydatki dokonywane poza terminem wskazanym w umowie, itp.

 

W kosztorysie nie wykazuje się kosztów, które nie zostaną poniesione przez podmioty inne niż oferent (np. faktury, rachunki są wystawione na inny podmiot).

Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy

z Województwem Śląskim. Daty dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (np. faktury, rachunki) muszą mieścić się w terminie podanym w umowie jako termin wykonania zadania).

Oferta i załączniki

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożone w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora wniosków, potwierdzona właściwą pieczęcią.
 3. Oferty wersji papierowej, można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, lub Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7

- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub na adres Biur Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej i Częstochowie. - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale potwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy

ul. Piastowskiej 40 i Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7), lub data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,

 1. Do oferty należy dołączyć wykaz miejsc prowadzenia wypasu zwierząt w formie tabelarycznej zawierającej: powierzchnię wypasu, nazwę gminy, obręb, numery działek oraz mapy z zaznaczonymi obszarami wypasu. (przy sporządzaniu map można korzystać z Mapy terenów wypasowych Wojewódzkiego Programu Owca Plus, które znajduje się na stronie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego - https://geoportal.orsip.pl) 
 2. Do oferty należy dołączyć wykaz owiec/kóz ras lokalnych, które będą brały w wypasie. Liczba owiec musi odpowiadać obsadzie od 0,6 DJP na 1 ha zgłoszonego terenu we wniosku. 
 3. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jednostkę organizacyjną.
 4. Oferent składając ofertę winien wskazać nazwę konkursu, w którym oferta ma zostać rozpatrzona.
 5. Oferent może złożyć jedną ofertę na realizację zadań będących przedmiotem konkursu. Zadania nie łączą się.
 6. W przypadku, gdy ten sam oferent złoży więcej niż jedną ofertę do procedury zostanie dopuszczona oferta z najniższym numerem nadanym w kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.

Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej

 1. Złożenie oferty w terminie.
 2. Złożenie oferty na obowiązującym druku.
 3. Złożenie oferty przez podmioty uprawnione.
 4. Złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie

z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

 1. W przypadku wpisu do rejestru lub ewidencji innej niż Krajowy Rejestr Sądowy, do oferty załącza się odpis/ kopię z tego dokumentu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 2. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie z rejestru/ ewidencji do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji.
 3. Departament Terenów Wiejskich może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących jakość i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.
 4. Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność

z oryginałem na każdej stronie kopii przez osobę uprawnioną

 1. Przedmiot działalności oferenta określony w KRS mieści się w obszarze, w którym realizowany jest konkurs.
 2. Oferta mieści się w limicie liczby ofert od jednego oferenta, określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Informacje podane w ofercie są spójne z zapisami w KRS lub innym właściwym rejestrem.
 4. Wnioskowana w ofercie kwota środków finansowych nie przekracza maksymalnej możliwej do wnioskowania kwoty środków finansowych określonej w ogłoszeniu o konkursie.
 5. Kwota dotacji nie przekracza wartości procentowej kosztów kwalifikowanych, wskazanych

w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Złożenie oferty spełniającej wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Uzupełnień ofert można dokonywać do dnia składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

Tryb wyboru

 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Terenów Wiejskich.
 2. Departament Terenów Wiejskich dokonuje oceny formalnej ofert.
 3. Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym opiniowane są przez komisję konkursową powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego po zapoznaniu się

z protokołem komisji konkursowej.

 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Urzędu www.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl (w zakładce Konkursy);

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej oraz Częstochowie.

 1. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 4. Zarząd Województwa Śląskiego przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

 

Warunki zawarcia umowy

 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Departament Terenów Wiejskich.
 2. Wzór umowy będzie opracowany na podstawie ramowego wzoru określonego

w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie 2 egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów), a w przypadku oferty wspólnej również umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń. Umowa zostanie zawarta po akceptacji załączników przez Departament Terenów Wiejskich.
 3. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu merytorycznego zadania.
 4. Niezłożenie odpowiednich załączników do umowy będzie traktowane jako rezygnacja

z przyznanego dofinansowania.

Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim/załącznik do ogłoszenia

Lista zadań dofinansowanych przez Województwo Śląskie w ramach  Pierwszego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu, zawarte

w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 dostępna jest na stronie www.slaskie.pl oraz w Departamencie Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama