Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację FESTIWALU WISŁY w Toruniu

Reklama
Nabór od 27.01.2023 do 31.03.2023 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 75% dofinansowania
Dotacje od 1 do 150 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację FESTIWALU WISŁY w Toruniu.

UWAGA!
Ofertę należy złożyć za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl.
Poświadczenie złożenia oferty wygenerowane z systemu witkac.pl można złożyć:

 • drogą e-mailową,
 • lub za pomocą e-PUAP
 • lub w wersji papierowej
  zgodnie z treścią zawartą w części VII w pkt 5 ogłoszenia konkursowego.

 

Ważne: Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy dotacyjnej. Koszty realizacji zadania, które oferent poniósł przed zawarciem umowy nie będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń.

I. Przedmiot konkursu 

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2023 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu.
 2. Celem realizacji zadania jest organizacja w terminie od 15 maja do 30 września 2023 r. na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu wydarzenia turystycznego w formie trwającego minimum 2 dni festiwalu (14-15 sierpnia 2023 r.), zwanego dalej „Festiwalem”, uwzględniającego naturalne, kulturowe i turystyczne walory Wisły i jej znaczenia dla historii i rozwoju Torunia. Przedsięwzięcie ma na celu prezentowanie i informowanie o bogatym dziedzictwie miasta Torunia w związku z położeniem na wiślanym szlaku żeglugowym oraz jego związków z Hanzą.

II. Rodzaj i formy realizacji zadania

 

 1. Zadanie objęte konkursem powinno mieć charakter otwarty i nieodpłatny.
 2. Zadanie objęte konkursem powinno zostać zrealizowane poprzez:
 1. Organizację spływu tradycyjnych statków i łodzi, obejmującego udział co najmniej 30 śródlądowych jednostek pływających, w tym: minimum 5 dużych typu drakkar, koga, berlinka, szkuta, dubas; minimum 10 średnich typu: bat, ćwierć szkuta, galar itp.; minimum 15 małych typu lejtak, nieszawka, dłubanka;
 2. Organizację konkurencji o charakterze sportowym w wersji amatorskiej jak również profesjonalnej z udziałem co najmniej 10 jednostek pływających przy współpracy ze stowarzyszeniami żeglarskimi oraz klubami sportów wodnych;
 3. Realizację programu wydarzeń dla publiczności trwających minimum 4 godziny każdego dnia Festiwalu, w ramach którego odbędą się minimum raz dziennie pokazy wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego, tradycyjnych jednostek pływających, uczestniczących w Festiwalu;
 4. Realizację minimum 40 nieodpłatnych rejsów po Wiśle dla min. 400 osób przy wykorzystaniu jednostek tradycyjnych oraz nieodpłatnego zwiedzania jednostek zacumowanych przy nadbrzeżu Bulwaru Filadelfijskiego dla publiczności;
 5. Organizację minimum 10 stoisk edukacyjnych prezentujących dawne rzemiosła, zawody oraz kuchnię i dziedzictwo kulinarne Torunia oraz regionu, otwarte co najmniej 8 godzin każdego dnia trwania festiwalu;
 6. Upowszechnianie wiedzy związanej z dziedzictwem kopernikańskim i hanzeatyckim.
 1. Dopuszcza się możliwość realizacji Festiwalu w ramach wydarzenia o charakterze regionalnym, jednak ogłaszający wymaga, przedstawienia oferty (zawierającej dokładny program oraz kalkulację przewidywanych kosztów) dotyczącej realizacji wydarzenia w Toruniu.
 2. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do regionalnej i ogólnopolskiej promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w środkach masowego przekazu w tym prasie, radiu, telewizji oraz w szeroko rozumianych serwisach internetowych szczególnie w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej oferenta) zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 3. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.
 4. Zaproponowane przez oferenta zadanie powinno wpisywać się w obszary i kierunki działania ujęte w Programie rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 roku przyjętego uchwałą nr 859/22 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2022 r.

7. Wskaźnikiem osiągnięcia rezultatu będzie realizacja co najmniej 80% założeń określonych w pkt. II.3.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023

 

 1. Na realizację zadania w roku 2023 przeznacza się kwotę w wysokości: 150.000 .
 2. Kwota wskazana wyżej może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:
 1. zadania mogą być zrealizowane mniejszym kosztem,
 2. złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia,

Rada Miasta Torunia przyzna inne niż planowano limity środków na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zajdzie konieczność zmiany budżetu Miasta Torunia w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama