Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2023 w zakresie WSPIERANIA EDUKACJI i WYCHOWANIA
Nabór od 27.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Wydział Edukacji
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 140 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Torunia, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2023 w zakresie WSPIERANIA EDUKACJI i WYCHOWANIA.

UWAGA!
Ofertę należy złożyć za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl.
Poświadczenie złożenia oferty wygenerowane z systemu witkac.pl można złożyć:

 • drogą e-mailową,
 • lub za pomocą e-PUAP
 • lub w wersji papierowej
  zgodnie z treścią zawartą w części VII w pkt 5 ogłoszenia konkursowego.

  

I. Przedmiot konkursu 

 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2023 w zakresie wspierania edukacji i wychowania.
 2. Celem realizacji zadania jest:
 1. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży połączoną z działalnością edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji);
 2. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacja poszczególnych dziedzin wiedzy, promocja postaw patriotycznych i obywatelskich  - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych.

      3. Dodatkowym celem realizacji zadania jest:

 1. upowszechnienie wiedzy o Mikołaju Koperniku;
 2. uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;
 3. wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Mikołaja Kopernika;
 4. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań w dziedzinach wiedzy, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik, np. historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, ekonomią.

II. Rodzaj i formy realizacji zadania

 1. Zadanie objęte konkursem obejmuje elementy:

         1)  realizację przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji);

         2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacja poszczególnych dziedzin wiedzy;

         3) promocję postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych;

         4) poznanie postaci i dokonań Mikołaja Kopernika.

      2. Zadanie objęte konkursem powinno być realizowane m.in. poprzez:

         1) warsztaty,

         2) konkursy,

         3) przeglądy,

         4) imprezy popularyzatorskie,

         5) koncerty,

         6) szkolenia,

         7) wydawnictwa,

         8) wyjazdowe obozy i kolonie letnie,

         9) zloty dzieci i młodzieży.

      3. Przy wyborze ofert preferowane będą zadania służące do:

         1) organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji);

         2) motywowania dzieci i młodzieży do aktywności, rozwijania pasji i uzdolnień;

         3) pogłębiania, rozszerzania i wzbogacania wiedzy oraz umiejętności;

         4) zachęcania dzieci i młodzieży do uczestnictwa w różnych formach pracy pozalekcyjnej;

         5) realizacji programów wsparcia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej;

         6) wspierania relacji z rówieśnikami, w tym organizacja spotkań rówieśniczych, warsztatów, konkursów oraz imprez z bezpośrednim udziałem dzieci i młodzieży;

         7) wsparcia i aktywizacji dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym- organizacji różnorodnych form aktywności, działań profilaktycznych usprawniających i promujących zdrowy styl życia;

         8) promowania zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

         9) wspierania inicjatyw związanych z realizacją zajęć aktywizujących i motywujących dzieci i młodzież zagrożonych wykluczeniem społecznym i edukacyjnym;

         10) poznania postaci i dokonań Mikołaja Kopernika.

W ramach konkursu nie będą dotowane działania realizowane w ramach innych projektów/programów Gminy Miasta Toruń w tym zakresie.

      4. Oferent wykonujący zadanie będzie zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

      5. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023

 1. Na realizację zadania w roku 2023 przeznacza się kwotę w wysokości: 140 000 zł (60 000 zł na zadania związane z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika + 80 000 zł na pozostałe zadania związane ze wspieraniem przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną  i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji), rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji poszczególnych dziedzin wiedzy, promocji postaw patriotycznych i obywatelskich – w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych).
 2. Kwota wskazana wyżej może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:

         1) zadania mogą być zrealizowane mniejszym kosztem,

         2) złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia,

         3) Rada Miasta Torunia przyzna inne niż planowano limity środków na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zajdzie konieczność zmiany budżetu Miasta Torunia w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama