Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie...

Reklama
Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie marzec - czerwiec 2023 roku
Nabór od 26.01.2023 do 16.02.2023 15:30
Burmistrz Miasta i Gminy w Myślenicach
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 18 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Burmistrz Miasta i Gminy w Myślenicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie marzec - czerwiec 2023 roku.

 

I. Rodzaj zadania:

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację czasu wolnego dzieciom  i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2023 zgodnie z priorytetem zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie pozaszkolnych (środowiskowych) programów profilaktycznych, szczególnie: kół zainteresowań, klubów środowiskowych, ognisk wychowawczych, których zadaniem będzie pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie ich czasu wolnego oraz integrowanie środowiska lokalnego.

2. Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie wspierania. Wymagany udział finansowy organizacji pozarządowej składającej ofertę wynosi minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

1. Wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania w roku 2023 wynosi 120.000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego podmiotu nie może być wyższa niż 18.000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

                                                                                                           

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wychowania, a także wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki  i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Złożona oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) oraz być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), opatrzona pieczęciami im podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Zdrowia UMiG  w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pok. 48 oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice: www.myslenice.pl (BIP).

4. Do oferty organizacja pozarządowa zobowiązana jest dołączyć kopie aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

5. Oferty sporządzone wadliwie, nieprawidłowo podpisane lub złożone bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

6. Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych będą odrzucone bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.

7. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów.

8. Zarekomendowaną przez Komisję Konkursową ofertę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice jest podstawą do przekazania wybranej organizacji pozarządowej dotacji w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do cytowanego Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji organizacja pozarządowa  zobowiązana jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania jeśli dotyczy. Organizacja pozarządowa może także zrezygnować z dokonania aktualizacji kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania i tym samym wycofać ofertę  z konkursu.

10. Wyodrębniona dokumentacja finansowo - księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego winna być prowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

11. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją zadania, dotycząca zarówno dotacji jak i innych środków finansowych winna być opisana  zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

12. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku mogą być wyłącznie faktury lub inne dowody księgowe opisane w następujący sposób:

1) opatrzone na odwrocie pieczątką z adresem siedziby beneficjenta dotacji,

2) sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje:

a) nazwę zadania i numer umowy,

b) w jakiej wysokości i z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota,

c) jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usługi lub innego rodzaju opłacone należności,

informacje te winny być podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowo – księgowe beneficjenta. 

13. Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany z dotacji wykazany  w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

14. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w pkt 13, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Celem otwartego konkursu jest dofinansowanie działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsiach w Gminie Myślenice, organizowanych w formie pozaszkolnych (środowiskowych) programów profilaktycznych, szczególnie: kół zainteresowań, klubów środowiskowych, ognisk wychowawczych, których zadaniem będzie pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie ich czasu wolnego oraz integrowanie środowiska lokalnego w 2022 roku.

2. Termin realizacji zdania od dnia 01 marca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. 

3. Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie wspierania. Wymagany udział finansowy organizacji pozarządzaj wynosi minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

4. Każda organizacja pozarządowa może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie jednego zadania, tj. może złożyć maksymalnie jedną ofertę, w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

V. Termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez aplikację tzw. generator wniosków Witkac.pl. oraz w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy                               w Myślenicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2023 roku do godz. 15.30.

Uwaga: Oferta złożona tylko w formie papierowej zostanie odrzucona.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone w terminie do 14 dni.

2. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów:

1) Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

 1. oferta została złożona przez podmiot uprawniony,
 2. organizacja pozarządowa złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 3. zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 4. termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 5. oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,
 6. oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu,
 7. oferta zawiera wymagane załączniki,
 8. w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys) zadania, spójny  z rzeczowym harmonogramem, kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno – rachunkowym,
 9. organizacja pozarządowa wskazała jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego – opłaty od adresatów zadania, pomimo, że organizacja (wg stanu, odpisu z KRS-u, innego równoważnego dokumentu) nie prowadzi działalności odpłatnej.

2) W sytuacji niespełnienia w/w wymogów oferta zostanie odrzucona za względów formalnych.

3) Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie,
 4. planowany udział środków własnych organizacji pozarządowej lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania,
 5. planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 6. doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę m.in. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4) Kryteria merytoryczne oceniane są w skali od 1 do 5 pkt.

3. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

4. Oferty, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów będą zarekomendowane do udzielenia dotacji, przy czym wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca organizacje pozarządową do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

6. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji jest ostateczna i nie stosuje się trybu odwołania.

7. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP Gminy Myślenice, na stronie internetowej Miasta i Gminy Myślenice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz  w Gazecie Myślenickiej.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice  z siedzibą w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, e-mail: info@myslenice.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.  

2. Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach.

3. Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  w Myślenicach realizujący powierzone zadania. Dane mogą być przekazywane innych organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4. Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz.U z 2011 r., Nr 14 poz. 67).

 

VIII. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. Organizacja pozarządowa składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest od dnia 6 września 2021 roku do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno                            - komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku                 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.                                                                             

2. W trakcie realizacji zadania konkursowego na podstawie umowy zawartej z Gminą Myślenice, poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w takim stopniu, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony w stosunku do zakresu rzeczowego zadania konkursowego przy uwzględnieniu minimalnych wymagań określonych w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

3. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja pozarządowa uprawniona nie jest w stanie,  w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, wówczas jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu uprawnionego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

4. W przypadku gdy organizacja pozarządowa uprawniona nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu polegający w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika.

5. Do oferty realizacji zadania organizacja pozarządowa zobowiązana jest dołączyć oświadczenie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

IX. Informacja o wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym  w ramach dotacji na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju:

1. W roku 2021 przekazano środki w wysokości 111.000 zł.

2. W roku 2022 przekazano środki w wysokości 95.000 zł.

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama