Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury

Reklama
Nabór od 26.01.2023 do 16.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
tel.: 41/ 395 - 18 - 33
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2023 r.

Określono trzy zadania konkursowe:

1) Zadanie nr 1 – WYDARZENIA – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju i promocji kultury Województwa Świętokrzyskiego,

2) Zadanie nr 2 – WYDAWNICTWA – wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej Województwa Świętokrzyskiego,

3) Zadanie nr 3 – DZIEDZICTWO – realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji, folkloru, sztuki ludowej, miejsc pamięci, postaw patriotycznych, rocznic i wydarzeń historycznych, dziedzictwa materialnego i niematerialnego, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej w tym organizacja wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2023 odbywających się pod hasłem ,,Żywe Dziedzictwo – tradycje od pokoleń”.

W ramach konkursu wspierane będą zadania, które:
1) rozwijają kompetencje kulturowe społeczeństwa,
2) mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze i ułatwiają mieszkańcom należącym do wszystkich grup wiekowych dostęp do oferty kulturalnej,
3) wzbogacają ofertę kulturalną regionu poprzez tworzenie nowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych o wysokim poziomie,
4) prezentują twórczość artystyczną oraz wspierają i promują twórców regionu,
5) służą ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego,
6) wzmacniają tożsamość regionalną poprzez pielęgnowanie polskiej tradycji kulturowej, wspieranie folkloru i sztuki ludowej,
7) promują walory materialne i niematerialne dziedzictwa kulturowego regionu,
8) popularyzują dziedzictwo kulturowe, poprzez działania edukacyjne i pozyskiwanie wiedzy na temat różnorodności kulturalnej i etnograficznej, charakterystycznej dla terenów obecnego województwa, w tym mniejszości narodowych i etnicznych,
9) upowszechniają wiedzę historyczną i kształtują postawy patriotyczne poprzez organizację inicjatyw upamiętniających wydarzenia historyczne i tradycje walk o niepodległość Polski,
10) dokumentują i popularyzują wiedzę z zakresu dziejów regionu,
11) dokumentują i upowszechniają dziedzictwo kulturowe regionu.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 26 stycznia 2023 r., a kończy się nie później niż:
1) 30 grudnia 2023 r. dla zadania nr 1 WYDARZENIA
2) 30 listopada 2023 r. dla zadania nr 2 WYDAWNICTWA
3) 15 grudnia 2023 r. dla zadania nr 3 DZIEDZICTWO

środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2023 roku wynosi ogółem 500 000,00 zł, w tym środki przeznaczone na realizację poszczególnych rodzajów zadań wynoszą:
1) WYDARZENIA – 300 000,00 zł,
2) WYDAWNICTWA – 100 000,00 zł,
3) DZIEDZICTWO – 100 000,00 zł.
2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Maksymalna wartość wsparcia finansowego dla zadania nr 1 WYDARZENIA nie może przekroczyć kwoty 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).
4. Maksymalna wartość wsparcia finansowego dla zadań nr 2 WYDAWNICTWA i nr 3 DZIEDZICTWO nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
5. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta, stanowiący sumę własnych środków finansowych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i środków finansowych z innych źródeł publicznych, wynosi 10 % w odniesieniu do wnioskowanej kwoty dotacji.

Termin składania ofert konkursowych wyznacza się do dnia 16 lutego 2023 r.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Kultura” z podaniem rodzaju zadania (WYDARZENIA, WYDAWNICTWA, DZIEDZICTWO):

1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 13, (godz. 7.30 – 15.30),
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
3) za pośrednictwem generatora https://swietokrzyskie.engo.org.pl/.
4. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora, należy wydrukować i złożyć kompletne pod względem wymaganych załączników w trybie i terminie określonym jak dla ofert składnych w wersji papierowej.
5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.
6. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
8. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.

Reklama