Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 25.01.2023 do 16.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Oddział Sportu, tel.: 41 342 10 58; 41 395 10 58
Łączny budżet 1,375 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Zadanie nr 1 - Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu ministra właściwego ds. kultury fizycznej, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików). - 265 000,00 zł

Zadanie nr 2 - Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. - 710 000,00 zł

Zadanie nr 3 - Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. - 240 000,00 zł

Zadanie nr 4 - Sport dla wszystkich - organizacja cyklu imprez sportowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach oraz udział w imprezach ogólnopolskich (min. 15 przedsięwzięć) - zadanie realizowane w formie powierzenia. - 160 000,00 zł

W ramach konkursu zostaną wsparte zadania, które będą wpływały na:
1) poprawę warunków uprawiania sportu,
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników,
3) oferowanie szerszego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego.

Termin składania ofert konkursowych wyznacza się do dnia 16 lutego 2023 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „I Konkurs ofert – Kultura Fizyczna 2023” z podaniem rodzaju zadania.

1) w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, (godz. 7.30 – 15.30),
lub
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
lub
3) za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem generatora https://swietokrzyskie.engo.org.pl/.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Reklama