Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sprawozdania NGO w czerwcu Kto i co musi zrobić? Sprawdź 20.06 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w...

Reklama
Konkurs ofert: Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Nabór od 26.01.2023 do 16.02.2023 15:30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
2. Dodatkowych informacji udziela się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 lub pod nr tel. (33) 47 77 119.
Łączny budżet 360 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Kobiety
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Tytuł zadania:

Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w roku 2023.

Termin realizacji zadania:  od 1 marca do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1.    Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć kwotę 360.000 zł.

2.    Wysokość dotacji może ulec zmianie w przypadku:

a)    pozyskania przez Powiat środków zewnętrznych,

b)    zapełnienia 80% miejsc w ośrodku wsparcia, przez okres przekraczający 6 miesięcy.

3.    W związku z powyższym dopuszcza się możliwość aneksowania zawartej umowy bez ponownej procedury konkursowej.

Termin i miejsce składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2023 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu oferty do PCPR wraz z załącznikami) w zamkniętej kopercie z opisem: nazwa i adres oferenta, tytuł zadania publicznego wskazanego w niniejszym ogłoszeniu.

Reklama