Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Edukacja ekologiczna mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw...

Reklama
Edukacja ekologiczna mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznych
Nabór od 27.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Wydział Środowiska i Ekologii
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 220 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Ekologii ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Edukacja ekologiczna mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznych.

UWAGA!
Ofertę należy złożyć za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl.
Poświadczenie złożenia oferty wygenerowane z systemu witkac.pl można złożyć:

  • drogą e-mailową,
  • lub za pomocą e-PUAP
  • lub w wersji papierowej
    zgodnie z treścią zawartą w części VII w pkt 5 ogłoszenia konkursowego.

 

UWAGA OFERENCI!

Zgodnie z treścią ogłoszeń konkursowych rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy dotacyjnej. Koszty realizacji zadania, które oferent poniósł przed zawarciem umowy nie będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń.

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2023 dotyczącym edukacji ekologicznej mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznych.
2. Celem realizacji zadania jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz ochrona wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu, poprawa ochrony przyrody i środowiska na terenie miasta Torunia, a także tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole, w pracy i najbliższym otoczeniu.
3. Dodatkowym celem realizacji zadania jest:
1) upowszechnianie wiedzy ekologicznej, aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w terenie, propagowanie idei ochrony i kształtowania środowiska naturalnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym promujących: adaptację do zmiany klimatu, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i skutkom suszy, oszczędne gospodarowanie wodą i energią, retencjonowanie wód opadowych i roztopowych, ochronę drzew, krzewów oraz terenów zieleni, ochronę środowiska przed hałasem, ochronę bioróżnorodności, w tym zwierząt dziko żyjących;
2) kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Torunia wykorzystujących do ogrzewania paliwa stałe oraz zachęcanie do ich wymiany na niskoemisyjne źródła ciepła poprawiające jakość powietrza i komfort życia mieszkańców;
3) wzmocnienie świadomości mieszkańców Torunia o szkodliwości wyrobów zawierających azbest oraz informowanie o zasadach ich bezpiecznego usuwania;
4) wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego i adaptacji do zmiany klimatu, przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska, w tym w szczególności zatruciu powietrza;
5) popularyzacja zasobów środowiska naturalnego poprzez prezentację dzieł sztuki audiowizualnej oraz przekazywanie praktycznych umiejętności z zakresu twórczego rejestrowania przyrody.

II. Rodzaj i formy realizacji zadania

1. Zadanie objęte konkursem obejmuje elementy: szeroko rozumianej edukacji ekologicznej prowadzonej dla mieszkańców Torunia.
2. Zadanie objęte konkursem ma być realizowane m.in. poprzez:

1) organizację:
a) co najmniej 50 warsztatów i szkoleń promujących adaptację do zmiany klimatu, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i skutkom suszy, oszczędne gospodarowanie wodą i energią, retencjonowanie wód opadowych i roztopowych, ochronę środowiska przed hałasem, ochronę bioróżnorodności, w tym zwierząt dziko żyjących dla co najmniej 1.000 mieszkańców Torunia, dostępnych również dla osób z niepełnosprawnościami;
b) co najmniej 2 konkursów i co najmniej 4 akcji edukacyjnych propagujących wiedzę ekologiczną dla co najmniej 400 osób;
c) co najmniej 5 festynów i imprez plenerowych promujących proekologiczny styl życia dla co najmniej 500 mieszkańców miasta, dostępnych również dla osób z niepełnosprawnościami, przy czym festyny i imprezy plenerowe powinny obejmować obchody świąt z Kalendarza ekologicznego m.in. „Dzień Czystego Powietrza”, Dzień Ziemi”, „Dzień Ochrony Środowiska”, „Dzień Zrównoważonego Transportu”, „Dzień Drzewa”, itp.;
d) co najmniej 70 lekcji/zajęć edukacyjnych w szkołach i/lub przedszkolach dotyczących zmiany klimatu i adaptacji miasta do tej zmiany, korzyści wynikających z ograniczania niskiej emisji, oszczędnego korzystania z wody i energii, kształtowania klimatu akustycznego środowiska i jego ochrony przed hałasem dla co najmniej 1.500 uczniów/przedszkolaków;
e) przeprowadzenie co najmniej 4 kampanii informacyjno-edukacyjnych w postaci prelekcji, happeningów, programów radiowych, programów telewizyjnych, prezentacji, ścieżki dźwiękowej, wydawnictw cyklicznych wysokonakładowych, itp. dla co najmniej 1.000 mieszkańców Torunia dotyczących:
- zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zielni w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych (informowanie o znaczeniu terenów zieleni, parków/ogrodów miejskich, parków kieszonkowych, pomników przyrody, itp.) oraz zwiększania świadomości o konieczności dbania o środowisko, przeciwdziałania aktom wandalizmu i zanieczyszczaniu przestrzeni miejskiej;
-  edukacji w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (informowanie,
w jaki sposób człowiek może wpływać na jakość klimatu akustycznego, działania powinny obejmować m.in. promocję komunikacji zbiorowej np. komunikacja miejska, wspólne dojazdy do miejsc pracy, rozwój i promocję komunikacji rowerowej w oparciu o trasy rowerowe w mieście, promocję pojazdów o jak najniższej emisji hałasu do środowiska);
- negatywnego wpływu spalania paliw stałych na zdrowie ludzi i jakość powietrza, w tym zachęcających do wymiany pieców i kotłów na paliwo stałe na niskoemisyjne źródła ciepła, poprawiające jakość powietrza i komfort życia mieszkańców oraz informujących o zapisach tzw. „Uchwały antysmogowej” dotyczącej m.in. konieczności wymiany źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi w gospodarstwach domowych (promowane będą oferty, które poza przekazaniem wiedzy teoretycznej będą zawierały również element praktyczny, a odbiorcy zadania nabędą wiedzę dotyczącą zagadnienia niskiej emisji, poznają zasady ochrony powietrza oraz zwiększą świadomość związaną z korzystaniem ze źródeł niskoemisyjnych);
- upowszechnienia szkodliwości azbestu i konieczności jego bezpiecznego usuwania oraz kształtowania tzw. dobrych praktyk;
2) przygotowanie i emisję audycji, spotów, filmików, darmowych aplikacji na telefon związanych z tematyką edukacji ekologicznej w zakresie:
a) ochrony i zachowania oraz rozwoju zasobów przyrody (w tym różnorodności biologicznej) i krajobrazu;
b) ochrony wód i zrównoważonej gospodarki wodnej;
c) przeciwdziałania zmianom klimatu, skutkom suszy, wyspom ciepła i zagrożeniom środowiska;   
d) zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi;
e) możliwości skorzystania z dotacji w ramach:
- Uchwały Rady Miasta Torunia nr 603/2021 z dnia 18 marca 2021 r. na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;
- Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
- Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”;
- Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”;
3) przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej 1 festiwalu pt. „Toruński Festiwal Przyrodniczy” obejmującego:
a) co najmniej 4 wydarzenia w formie wernisaży, wystaw i pokazów multimedialnych, kilkudniowych, w tym 2-4 miejscach/salach/obiektach łącznie dla co najmniej 500 osób; 
b) co najmniej 3 prelekcji i spotkań z autorami dzieł twórczo dokumentujących przyrodę;
c) co najmniej 2 konkursów dla autorów dzieł multimedialnych;
d) co najmniej 4 warsztatów o charakterze edukacyjnym, popularyzujących wiedzę i umiejętności z zakresu form wizualizacji przyrody dla co najmniej 200 osób;
e) uroczyste otwarcie festiwalu i uroczystej gali zamknięcia festiwalu.

3. Przy wyborze ofert preferowane będą zadania służące:
1) poprawie jakości powietrza na terenie miasta Torunia;
2) poprawie jakości terenów zieleni i warunków przyrodniczych na terenie miasta Torunia;
3) przeciwdziałaniu suszy i jej skutkom w wymiarze społeczności lokalnych, sieci sąsiedzkich, poszczególnych gospodarstw domowych poprzez np. oszczędne gospodarowanie wodą, retencję wód opadowych i roztopowych, ogrodów deszczowych;
4) ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami, w tym ograniczaniu niskiej emisji;
5) ochronie środowiska przed hałasem, w tym zwiększających świadomość mieszkańców Torunia odnośnie głównych źródeł hałasu oraz wpływu hałasu komunikacyjnego, w szczególności: drogowego, kolejowego, tramwajowego oraz przemysłowego na zdrowie człowieka oraz możliwości ograniczenia hałasu.

4. W ramach zadania określonego w części II w pkt 2 ogłaszający wymaga:
1) wskazania liczby planowanych do przeprowadzenia imprez, warsztatów, zajęć, spotkań, konkursów, kampanii, itp. wraz z podaniem konkretnych dat ich przeprowadzenia, realizacji oraz propozycji scenariuszy ich przebiegu;
2) określenia wskaźników realizacji zadania, w zależności od założonych rezultatów:
a) liczba odbiorców zadania;
b) liczba i rodzaj działań realizowanych w zadaniu;
c) liczba i rodzaj środków i narzędzi, np. materiałów informacyjno-edukacyjnych;
d) liczba pobrań, polubień, odsłon, wyświetleń dla materiałów i treści umieszczonych sieci Internet;
e) liczbę przygotowanych opracowań dotyczących zagadnień związanych z tematyką edukacji ekologicznej;
f) liczbę wyemitowanych programów radiowych, telewizyjnych związanych z tematyką edukacji ekologicznej;
g) zasięg programów radiowych, telewizyjnych związanych z tematyką edukacji ekologicznej;
3) bezpłatnego udziału we wszystkich działaniach realizowanych w ramach zadania;
4) przygotowania regulaminu, zapewnienia obsługi i zakupu nagród dla uczestników w ramach przeprowadzanych konkursów.
5. Oferent wykonujący zadanie będzie zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
6. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023
1. Na realizację zadania w roku 2023 przeznacza się kwotę w wysokości: 220.000 zł.
2. Kwota wskazana wyżej może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:
1) zadania mogą być zrealizowane mniejszym kosztem,
2) złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia,
3) Rada Miasta Torunia przyzna inne niż planowano limity środków na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zajdzie konieczność zmiany budżetu Miasta Torunia w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama