Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego

Reklama
Nabór od 20.01.2023 do 14.02.2023 15:30
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
Łączny budżet 46 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Powiatu Mogileńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej.
  1. W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w ogłoszeniu konkursowym organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i/lub nieodpłatną pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Oferty należy składać w formie pisemnej, w terminie do dnia 14.02. 2023 r. do godz. 15.30, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88 – 300 Mogilno lub przesłać pocztą. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania  i rodzaj zadania (np. turystyka  i krajoznawstwo), z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa a nie data stempla pocztowego.
  3. W ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu w 2023 roku przewiduje się dofinansowanie zadań publicznych w pięciu obszarach tematycznych zgodnie z zapisami w budżecie Powiatu na 2023 rok  i przeznacza się  na ich realizacje środki finansowe w kwocie 44 000, 00 zł. 
  4. RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA  ICH REALIZACJE

Konkurs obejmuje wsparcie zadań wymienionych poniżej.

ZAKRES TEMATYCZNY ZADANIA

1.      Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.  W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1)      Działalność wychowawczo-edukacyjną, wspieranie procesów edukacyjnych oraz programów rozwijających zainteresowania dzieci,

2)      organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych,

3)      działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych  i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej,

4)      wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu mogileńskiego (np. konkursy, programy edukacyjne).

2.      Ochrona i promocja zdrowia  W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1)  działalność profilaktyczna i edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony,

2)  przeciwdziałanie skutkom uzależnień,

3)  organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania skutkom uzależnień,

4)  edukacje zdrowotną, profilaktyczną oraz promocje zdrowego stylu życia poprze organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu mogileńskiego lub wybranej grupy społecznej,

5)  wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych.

3.      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1)      organizacje festiwali, przeglądów, konkursów oraz wystaw, koncertów  i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego,

2)      promocja działań i dokonań lokalnych twórców, wspieranie jubileuszy   i edukacji kulturalnej,

3)       wspieranie nowatorskich działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz wiedzy na temat sztuki.

4)      upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci  i młodzież z powiatu mogileńskiego,

5)      organizacje imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społecznej powiatu mogileńskiego,

6)      wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu dotyczących tradycji i kultury obszaru powiatu mogileńskiego.

4.      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1)      wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania i promocji kultury fizycznej,

2)      organizowanie zawodów sportowych,

3)      szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności, przygotowanie do startu w zawodach,

4)      organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,

5)      organizowanie obozów sportowych.

5.      Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1)      integracje i reintegracja zawodową i społeczną środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji, marginalizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,

2)      twórczość osób niepełnoprawnych – drogą do nawiązania kontaktu ze społeczeństwem,

3)      wspomaganie rozwoju,  rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

4)      zajęcia sportowe -jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

6.      Turystyka i krajoznawstwo. W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1)      wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu mogileńskiego (rajdy rowerowe, wycieczki),

2)      wspieranie zadań związanych z promocją walorów turystycznych powiatu, w tym m.in. poprzez organizowanie rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,

3)      wydawanie niekomercyjnych wydawnictw i publikacji promujących powiat mogileński w zakresie krajoznawstwa i turystyki (foldery, widokówki, mapy)

7.      Ekologia i ochrona zwierząt W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1)  edukację w zakresie zachowań proekologicznych,

2)  promocje zdrowej żywności, produktów regionalnych orz ekologicznych metod produkcji,’

3)  wspomaganie działań dla ochrony i zwiększenia bioróżnorodności w przyrodzie,

4)  realizację działań w zakresie ochrony powietrza i monitoringu jakości powietrza,

5)  przeciwdziałanie suszy i jej skutkom

7.      Działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie obszarów zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1 Ustawy W powyższym zakresie wspierane będą projekty mające na celu:

1)  Organizacje szkoleń, targów, wystaw, otwartych spotkań roboczych oraz zwiększenie roli i rozpoznawalności NGO-sów wśród  mieszkańców powiatu.

UWAGA!! W konkursie, można  złożyć maksymalnie  1 ofertę we wszystkich obszarach priorytetowych. Złożenie przez oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Prosimy również o zapoznanie się z nowymi  kryteriami oceny merytorycznej. Do dofinansowania z budżetu Powiatu będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 53 punkty od każdego obecnego członka komisji (a w formularzu zbiorczym po ocenie wszystkich obecnych członków komisji konkursowej wielokrotność tej liczby punktów.)

Reklama