Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

II. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego

Reklama
Nabór od 27.01.2023 do 17.02.2023 14:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 1,097 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,097 mln PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

II. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 1 096 704,00 zł, w tym:
- planowany całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej – 1 075 200,00 zł,
- koszt obsługi zadania – 21 504,00 zł.

1. Cel zadania: zapewnienie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla ok. 112 osób, mieszkańców Gdańska - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu.

2.Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) liczba godzin świadczenia usług opieki wytchnieniowej;
2) liczba osób, które skorzystają z usługi opieki wytchnieniowej z podziałem na:
    a) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
    b) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Oferent musi określić planowy poziom osiągnięcia rezultatu oraz sposób jego monitorowania (w części III oferty, pkt 6).

3. Termin realizacji zadania: marzec 2023 r. - grudzień 2023 r.

4. Miejsce realizacji zadania: miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta, w tym ośrodek wsparcia lub inne miejsce wskazane przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię MOPR w Gdańsku, działającego w imieniu Gminy Miasta Gdańska. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie proponowanych miejsc realizacji zadania.

5.Adresaci: mieszkańcy Gdańska, członkowie rodzin lub opiekunowie zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami z niepełnosprawnościami i sprawujący całodobową opiekę nad: 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu.

6.Zakres zadania:
1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w wymiarze ok. 26 880 godzin;
2) usługa opieki wytchnieniowej realizowana będzie w oparciu o ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023;
3) zadanie polega na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej m.in. w związku z potrzebą czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
4) maksymalny wymiar godzin usług opieki wytchnieniowej dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wynosi łącznie 240 godzin w całym okresie realizacji zadania, przy czym maksymalna długość świadczenia usługi w formie nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością realizowanego w godzinach 6:00 - 22:00;
5) limit, o którym mowa w pkt 4 dotyczy również:
   a) więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą z niepełnosprawnością,
   b) opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby;
6) rekrutacja odbywać się będzie we współpracy z MOPR w Gdańsku, na podstawie Karty zgłoszenia do programu;
7) Oferent gwarantuje stałą obecność opiekuna podczas realizacji usługi opieki wytchnieniowej u danej osoby;
8) w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł;
9) w przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, ośrodek/placówka przyjmujący osobę z niepełnosprawnością ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb, tj. zapewniając ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety adresatów objętych usługą;
10) Oferent umożliwi osobie z niepełnosprawnością lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią nad nimi opiekę samodzielny wybór:
     a) osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,
     b) innego, niż miejsce zamieszkania lub ośrodek wsparcia, miejsca realizacji usługi, które otrzyma pozytywną opinię MOPR w Gdańsku, działającego w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
11) przyznając usługę opieki wytchnieniowej uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu;
12) Oferent zobowiązany jest poinformować członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej;
13) Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizowanego zadania, w tym ewidencji przyznanych i zrealizowanych godzin dla korzystających z usług opieki wytchnieniowej na podstawie skierowania i karty realizacji usług.

7. Wymagania kadrowe: usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością;
2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnościami, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu itp.;
3) usługa nie może być świadczona przez członka rodziny, opiekuna prawnego lub osobę faktycznie zamieszkującą razem z osobą korzystającą z usług. Za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

8.Zastrzeżenia: 

1) Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu działań podobnego rodzaju na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
2) maksymalny koszt realizacji 1 godziny usługi opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 40,00 zł;
​3) usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia, przy czym w takim przypadku kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę z niepełnosprawnością w wysokości 50% kwoty, o której mowa w pkt 2;
4) w przypadku dużej liczby zgłoszeń, w pierwszej kolejności usługa powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną, którzy posiadają Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, jeśli wynik takiego pomiaru wyniesie od 18 do 75 punktów;
5) dotacja będzie przekazywana za rzeczywiście zrealizowane godziny usług opieki wytchnieniowej, przez co należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych (np. dojazdów do osoby objętej wsparciem);
6) koszty świadczenia usług opieki wytchnieniowej mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących związanych z realizacją tych usług, takich jak:
    a) wynagrodzenia osób lub personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej wraz z kosztami pracodawcy,
    b) dostaw mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe),
    c) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej,
    d) przygotowania i zakupu wyżywienia w przypadku świadczenia usługi pow. 4 godzin dziennie,
    e) kosztów związanych z utrzymaniem czystości;
7) Zleceniobiorca może rozliczyć koszty obsługi w wysokości faktycznie poniesionej, nie większej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowej lub administracyjnej, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama