Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

I. Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 27.01.2023 do 17.02.2023 14:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 1,98 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,98 mln PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

I. Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 1 979 999,68 w tym:
– koszt wynagrodzenia asystentów za wykonaną usługę - 1 903 560,00 zł,
– koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów - 12 300,00 zł,
– koszt zakupu biletów komunikacji, koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu oraz koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta towarzyszącego adresatowi Programu - 25 316,16 zł,
– koszt obsługi zadania - 38 823,52 zł.

1. Cel zadania: dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

2.Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) liczba godzin usług asystenckich;
2) liczba osób, które skorzystają z usługi asystenta, z podziałem na:
    a) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
    b) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    c) osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    d) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Oferent musi określić planowy poziom osiągnięcia rezultatu oraz sposób jego monitorowania (w części III oferty, pkt 6).

3. Termin realizacji zadania: marzec 2023 r. - grudzień 2023 r.

4.Adresaci: mieszkańcy miasta Gdańska:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

5.Zakres zadania:
1) usługa asystenta realizowana będzie w oparciu o ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023;
2) zapewnienie usługi asystenta dla ok. 84 osób z niepełnosprawnościami, w tym dla ok. 24 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, dla ok. 33 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla ok. 14 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla ok. 13 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w łącznym wymiarze ok. 47 589 godzin;
3) rekrutacja adresatów odbywać się będzie we współpracy z MOPR w Gdańsku, na podstawie Karty zgłoszenia do programu;
4) z usług asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie może korzystać tylko jeden adresat;
5) usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy czym przez tę samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika;
6) llimit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 adresata wynosi nie więcej niż:
 a) 840 godzin rocznie dla adresatów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 b) 720 godzin rocznie dla adresatów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 c) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

d) 360 godzin rocznie dla:
 – adresatów posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 – adresatów do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
7) usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta przy:
   a) wykonywaniu czynności życia o codziennego przez adresata,
   b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z adresatem w wybrane przez adresata miejsca,
   c) załatwianiu spraw urzędowych,
   d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
   e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej;
8) Realizator umożliwi osobie z niepełnosprawnością lub członkom rodziny/opiekunom prawnym samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę asystencji osobistej. W takim przypadku Realizator zobowiązany jest do odbioru od adresata pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usługi asystencji osobistej. W przypadku braku możliwości złożenia przez adresata oświadczenia w formie pisemnej, Realizator przyjmuje ustne oświadczenie i sporządza protokół przyjęcia ustnego oświadczenia;
9) Realizator zobowiązany jest poinformować osobę z niepełnosprawnością lub członka rodziny/opiekuna osoby z niepełnosprawnością o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług asystencji osobistej;
10) prowadzenie dokumentacji (m.in. karta realizacji usług asystenckich, ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych, zawierająca m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu podróży, ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd).

6. Wymagania kadrowe:
1) usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny adresata:
    a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
    b) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
    c) wskazane przez adresata lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt a lub b;
2) posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 1, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem;
3) w opisie zasobów kadrowych przewidywanych do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego, w przypadku gdy na etapie składania oferty nie są jeszcze znane osoby mające świadczyć usługę asystenta, Oferent powinien opisać zasady, jakimi będzie kierował się w czasie realizacji zadania, w sytuacji kiedy adresatowi usługi będzie potrzebna pomoc w wyborze asystenta.

7.Zastrzeżenia: 

1) Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu działań podobnego rodzaju na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
2) minimum 70% adresatów stanowić mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją;
​3) w przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:
   a) zaświadczenie o niekaralności,
   b) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
   c) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością;
4) koszt 1 godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystencji osobistej nie może przekroczyć 40,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy;
5) do czasu realizacji usługi asystenckiej nie wlicza się czasu dojazdu do i od adresata, do czasu realizacji usług asystenckiej wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut Jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 minut, wówczas usługę dojazdu do wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie o 90 minut trwania;
6) koszt świadczenia usług asystencji osobistej może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:
    a) wynagrodzenie asystenta za wykonaną usługę asystencji osobistej,
    b) zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług - koszt ten jest wliczony w czas pracy            asystenta jedynie w przypadku obecności adresata oraz zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego adresatowi w wysokości nie większej niż:
        - 300,00 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej,
        - 500,00 zł miesięcznie na asystenta pod warunkiem, że wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby
          niepełnosprawnej,
    c) koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150,00 zł rocznie;
7) Zleceniodawca będzie przekazywał środki za rzeczywiście zrealizowane godziny usług asystenta;
8) Zleceniobiorca może rozliczyć koszty obsługi w wysokości faktycznie poniesionej, nie większej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowej lub administracyjnej, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu;
9) w godzinach realizacji usługi asystencji osobistej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama