Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 1 - Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 26.01.2023 do 17.02.2023 15:00
Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Łączny budżet 26 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Powiat Ostródzki, Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 1 - Ochrona i promocja zdrowia .

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NR 1

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

   Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia (wkład osobowy lub finansowy) lub powierzenia (bez wkładu władnego lub finansowego).

 

 

Numer zadania

Nazwa i rodzaj zadania

Formy realizacji zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania (w zł) : 
 

 

1.

Ochrona i promocja zdrowia. Promocja honorowego krwiodawstwa.

 

Zakres zadania:

Propagowanie oddawania krwi na rzecz ratowania życia ludzkiego. Powinno być ono realizowane przede wszystkim przez dobrze zorganizowaną i szeroko rozpowszechnioną promocję krwiodawstwa. Realizacja tego zadania powinna objąć jak największą liczbę mieszkańców Powiatu Ostródzkiego. Zadanie może być zrealizowane od dnia 2.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

Koszty zadania w 2022 r. – 4 000,00 zł

Koszty zadania w 2021 r. – 3 000,00 zł

         4 000,00

 

2.

Ochrona i promocja zdrowia. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.

 

 

Zakres zadania:

Zadanie ma polegać na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Beneficjentami pomocy w przeważającym stopniu będą mieszkańcy Powiatu Ostródzkiego: osoby niepełnosprawne i osoby, które utraciły sprawność organizmu czasowo (np. na skutek wypadku), których konieczność korzystania ze sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego potwierdził lekarz. Wypożyczalnia ma obowiązek prowadzenia rejestru wypożyczeń oraz ewidencji zakupionego sprzętu.

Zadanie to może być realizowane poprzez:
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego, ortopedycznego;
- naprawę posiadanego już przez organizację sprzętu na potrzeby Wypożyczalni,
- uzupełnieniem zadania może być akcja informacyjna.
Zadanie swym zasięgiem powinno objąć jak najliczniejszą grupę osób potrzebujących z terenu Powiatu Ostródzkiego. Zadanie może być realizowane od 2.01.2023 r.
do 31.12.2023 r.

 

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

 

Koszty zadania w 2022 r. – 0,00 zł

Koszty zadania w 2021 r. – 3 000,00 zł.

        3 000,00

 

3.

Ochrona i promocja zdrowia Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci
i młodzieży Powiatu Ostródzkiego

 

Zakres zadania:

- Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego;

- Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowie i wczesne diagnozowanie dzieci.

Zadanie może być realizowane od 2.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

Koszty zadania w 2022 r. – 15 000 zł 

Koszty zadania w 2021 r. – 10 000 zł

 

       15 000,00

 

4.

Ochrona i promocja zdrowia. Profilaktyka  raka piersi.

 

 

Zakres zadania:

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki raka piersi wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz zakładów pracy
w Powiecie Ostródzkim.

 

Zadanie może być realizowane od 2.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w latach poprzednich:

 

Koszty zadania w 2022 r. – 0,00 zł

Koszty zadania w 2021 r. – 5 000,00 zł

         4 000,00

 

2.Podmioty uprawnione do składania ofert

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Termin, miejsce składania ofert:
  1. Termin składania ofert na realizację zadań określonych w ust.1 niniejszego ogłoszenia oraz potwierdzenia złożenia oferty upływa 17.02.2023 r. o godz. 15:00.
  2. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować z systemu Witkac.pl, podpisać przez upoważnione osoby oraz przesłać skanem na adres: a.rosloniec@powiat.ostroda.pl 
  3. Oferty składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków Witkac.pl udostępnionego na stronie www.witkac.pl. Instrukcja założenia konta
   w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl.
  4. Wymagane załączniki do oferty:

-  Skan statutu organizacji.

 

4. Tryb rozpatrywania ofert

 1. Złożona w terminie i  zgodnie z zasadami oferta podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. 
 2. Oferty, które spełnią wymogi formalne zostają poddane ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową, wg kryteriów określonych w pkt. 6.2 niniejszych Wytycznych.
 3. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zostają bez rozpatrzenia.
 4. Komisja dokonuje oceny złożonych ofert, a następnie przedstawia Zarządowi Powiatu protokół z posiedzenia komisji konkursowej.
 5. Zarząd  Powiatu  w  Ostródzie  zawiera  z  oferentem  umowę  na realizację zadania. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

5.  Warunki realizacji zadania

 1. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będą umowy zawarte między Zarządem Powiatu a  Oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.
 2. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy z Powiatem Ostródzkim, jednakże z przyznanej dotacji mogą być sfinansowane wyłącznie koszty powstałe
   i poniesione po zawarciu umowy. Koszty zadania poniesione przed datą zawarcia umowy mogą być finansowane wyłącznie z innych środków finansowych.
 3. Podmiot  uzyskujący  dotację  ze  środków  samorządu  powiatu,  jest  zobowiązany do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
  i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego działania, że zadanie jest „realizowane przy współudziale finansowym Powiatu Ostródzkiego”.
 4. Koszty, które nie będą pokrywane w ramach dotacji :

- Wydatki inwestycyjne, w tym m. in.: budowa, zakup budynków, zakup gruntów, działalnośćgospodarcza,

- pokrycie deficytu działalnościorganizacji,

- wsteczne finansowanieprojektów,

- działalność polityczna i religijna,

 1. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane w ofercie i uwzględnione w umowie pod rygorem zwrotu wraz z odsetkami. Dofinansowanie obejmuje tylko koszty związane z realizacją zadania.
 2. Wykonawca zadania może samodzielnie dokonać przesunięć środków pomiędzy pozycjami zaktualizowanego kosztorysu w pozycjach finansowanych z otrzymanej
  z samorządu Powiatu dotacji, stanowiącego załącznik do umowy do wysokości 10% w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. Inne zmiany, przed ich przeprowadzeniem, wymagają akceptacji ze strony Powiatu Ostródzkiego.
 3. Od  kwoty  dotacji,  pobranej  w  nadmiernej  wysokości  naliczane  są  odsetki  zgodnie z przepisami o finansach publicznych w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową.
 5. Warunkiem prawidłowości wykonania zadania stanowi rozliczenie się
   z założonych w ofercie  rezultatów.  Rezultaty będą zaakceptowane przy osiągnięciu minimalnego pułapu co najmniej 80% założonych wartości.
 6.  Zleceniobiorca  jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.W indywidualnym przypadku, jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1, 2 i 3 ustawy, Podmiot jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

6.Kryteria formalne i merytoryczne oceny ofert

 1.  Kryteria oceny formalnej:

 

 

TAK

NIE

1. Czy oferta została złożona w systemie informatycznym Witkac.pl w terminie określonym w otwartym konkursie ofert?

 

 

 

 

 

2. Czy wygenerowano potwierdzenie złożenia oferty wraz z   podpisami osób upoważnionych i przesłano skanem w określonym terminie ?

 

 

 

 

 

3.  Czy proponowane zadanie jest zgodne z zakresem  zawartym w ogłoszeniu o konkursie?

 

 

 

 

 4 . Czy termin realizacji zadania jest zgodny z terminem  zawartym w ogłoszeniu o konkursie ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           5. Czy załączono prawidłowe, wymagane załączniki?

 

 

 

 

 

 

Oferta spełnia/ nie spełnia* wymogi formalne Uzasadnienie:..................................................................................................................................

* zaznaczyć właściwe

 

 1. Kryteria oceny merytorycznej :

 

  

   l.p

KRYTERIA

Max. liczba punktów

Przyznana liczba punktów

1.

Dobrze zaplanowany harmonogram w  odniesieniu  do  zadania  (m.in. realność realizacji działań w założonych terminach, przejrzystość realizacji projektu).

10

 

2.

Planowane rezultaty wynikające z realizacji projektu efekty, materialne „produkty” i „usługi” zrealizowane na rzecz odbiorców zadania, wydarzeń), zasięg oddziaływania projektu, zmiany społeczne osiągnięte poprzez realizację zadania, wykorzystanie osiągniętych rezultatów w trakcie dalszych działań organizacji, sposób monitorowania rezultatów.

10

 

3.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania                                   ( przejrzystość kalkulacji kosztów, racjonalność wydatków).

10

 

4.

Sposób promocji zadania oraz promowania Powiatu Ostródzkiego w związku z współfinansowaniem projektu.

10

 

5.

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań, zasoby kadrowe (doświadczenie osób, kwalifikacje), Zasoby organizacji pozwalające na realizację projektu ( m.in. zasoby lokalowe, sprzętowe, wyposażenie w sprzęt biurowy).

10

 

 

RAZEM

50

 

       Aby oferta mogła być dalej rozpatrywana musi osiągnąć minimalny próg 20 punktów

     

 1. Postanowienia końcowe:

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:

   - braku ofert,

   - gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu,

- na skutek zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia konkursu, a których zaistnienie uniemożliwia lub ogranicza możliwość realizacji zadań publicznych.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama