Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

„Przystanek Relacje 2.0” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego - Konkurs ofert...

Reklama
„Przystanek Relacje 2.0” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego - Konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w formie powierzenia realizacji zadania w 2023 r
Nabór od 27.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Przystanek Relacje 2.0” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego - Konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w formie powierzenia realizacji zadania w 2023 r.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2023 roku wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w formie powierzenia realizacji zadań.

 1. Nazwa zadania konkursowego i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Zadanie

Wysokość środków publicznych (w zł)

„Przystanek Relacje 2.0” - program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego

150 000 zł

 1. Celem realizacji zadania jest:

przeprowadzenie różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych ukierunkowanych na budowanie relacji międzyludzkich i więzi społecznych zaburzonych pandemią COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukrainę.

 

 1. Rezultaty (informacje specyfikujące zadanie, możliwe jest określenie oczekiwanych rezultatów zadania publicznego, o ile jego specyfika to umożliwia, jak również przykładowych rodzajów rezultatów możliwych do osiągnięcia w trakcie realizacji zadania publicznego - w tym rezultatów ilościowych np. liczba odbiorców (uczestników) zadania, liczba udzielonych świadczeń, liczba godzin szkoleniowych, liczba egzemplarzy publikacji itp., jak również rezultatów jakościowych specyficznych dla danego zadania publicznego).

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania.

 

Specyfika zadania:

 1. zajęcia dla dzieci i młodzieży będą odbywały się głównie w szkołach, placówkach kultury, organizacjach pozarządowych na terenie Mazowsza;
 2. zajęcia będą realizowane w dniach i godzinach dostosowanych do wieku i możliwości uczestników;
 3. zajęcia będą odbywały się cyklicznie na terenie co najmniej trzech gmin każdego z powiatów podregionu żyrardowskiego;
 4. zajęcia mogą odbywać się w dowolnych formach zaproponowanych przez oferenta;
 5. prowadzone zajęcia i realizowane działania będą dotyczyły przede wszystkim rozwijania kluczowych kompetencji społecznych, takich jak współpraca w grupie, rozwijanie zainteresowań, przełamywanie barier. 

 

W ramach zadania zakłada się sfinansowanie poniżej wymienionych kosztów, w szczególności:

 1. zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
 2. zatrudnienia kadry;
 3. organizacji wycieczek i spotkań;
 4. ogólnoadministracyjne.

 

Odbiorcami danego projektu mogą być w szczególności:

Dzieci w wieku 6-18 lat z terenu podregionu żyrardowskiego oraz ich wychowawcy.

 

Miejsce i realizacja zadania:

Szkoły, placówki kultury, organizacje pozarządowe na terenie podregionu żyrardowskiego.

 

Przykładowy katalog wskaźników rezultatów możliwych do osiągniecia w trakcie realizacji zadania publicznego to:

- liczba osób będących odbiorcami zadania,

- liczba godzin zajęć.

 

Katalog wskaźników rezultatów nie jest zamknięty i powinien być dobrany oraz oszacowany w zależności od specyfiki danego zadania konkursowego. W ofercie powinien zostać wskazany policzalny i możliwy do udokumentowania sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika (np. listy obecności, ankiety, harmonogramy zajęć).

 

W  ramach ogłoszenia konkursowego Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

 

Zadanie może być realizowane przy współpracy z autorem zgłoszonego projektu do budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

 1. Termin realizacji zadania: od 28 marca 2023 r. do maksymalnie 15 grudnia 2023 r. (termin zakończenia realizacji zadania powinien być zgodny z terminem ostatniego działania w harmonogramie, bez okresu przewidzianego na przygotowanie rozliczenia końcowego).
 2. Opis wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 1. Zapewnienie przez Zleceniobiorcę dostępności działań realizowanych w ramach zlecanego zadania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ustawy w zakresie adekwatnym do zaprojektowanego i realizowanego zadania, przy uwzględnieniu zasady uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.
 2. W przypadku braku obiektywnych możliwości zapewnienia dostępności np. z powodów technicznych lub prawnych wymagane jest zapewnienie odbiorcom ze szczególnymi potrzebami w ramach realizowanego zadania publicznego dostępu alternatywnego określonego w art. 7 ust. 2 ww. ustawy. Dostęp alternatywny polega w szczególności na:
 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 • zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
 • wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 1. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.
 2. Zadania publiczne powinny być zaprojektowane i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami.
 3. Informacje o projektowanych rozwiązaniach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji oferty – Inne informacje.
 4. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w kosztach realizacji zadania, kosztów związanych z zapewnianiem dostępności z wykluczeniem kosztów zakupu środków trwałych.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej „Oferentami”).
 3. Zleceniodawca pokryje 100 % finansowych kosztów realizacji zadania. Oferent może wnieść wkład osobowy i rzeczowy, nie jest to jednak wymagane.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 5. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą w ofercie przekraczać 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 6. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.
 7. Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do dofinansowania w ramach dotacji dostępne są w dokumencie, o którym mowa w pkt II.6.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania, 
  z zastrzeżeniem pkt II.5. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnego kosztu nie więcej niż  o 25 % jego wysokości w części przyznanej dotacji. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.

III. Warunki rozliczenia realizacji zadania

 1. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegać będzie w szczególności na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Oferenta.
 2. Zleceniobiorca powinien zrealizować wszystkie działania planowane przy realizacji zadania, osiągnąć rezultaty założone w ofercie oraz wydatkować środki finansowe w terminach określonych w Umowie i zgodnie z kosztorysem zawartym w ofercie.
 3. W przypadku, gdy wszystkie działania w ramach zadania zostaną zrealizowane, a poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania wyniesie mniej niż 80 % poziomu założonego w ofercie, Zleceniobiorca, zobowiązany będzie do złożenia na piśmie stosownych wyjaśnień, uzasadniających nieosiągnięcie planowanych rezultatów zadania.
 4. Decyzja o rozliczeniu jest uwarunkowana analizą dokumentów, okoliczności czy zdarzeń, które mogły mieć wpływ na niezrealizowanie w pełni zadania. Okoliczności mające wpływ na rozliczenie dotacji są brane pod uwagę indywidulanie w każdej sprawie. Ewentualny zwrot części lub całości dotacji dokonywany będzie zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Województwa Mazowieckiego.
 2. Terminy oraz warunki realizacji zadania będą każdorazowo określone w umowie.
 3. Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu określony w pkt VI.10. Planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 15 grudnia 2023 r.

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 27 stycznia 2023 r. do dnia 17 lutego 2023 r.
 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
 3. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. 
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie.
 5. Oferty złożone ponad limit określony w pkt V.4 nie będą rozpatrywane. O kolejności rozpatrywania decyduje data złożenia w generatorze.
 6. W przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym obligatoryjnie należy dołączyć do składanej oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert konkursowych, kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentów.

VI.  Terminy i tryb wyboru oferty

 1. W okresie między dniem 23 lutego 2023 r. a dniem 1 marca 2023 r. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert” oraz w generatorze ofert konkursowych zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie,  w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz informacja o możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.
 2. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.
 3. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
 1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu (aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html );
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26,
  03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm;
 4. pocztą elektroniczną na adres: edukacja@mazovia.pl  
 1. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
 2. Zaopiniowania ofert pod względem merytorycznym dokona Komisja konkursowa opiniująca oferty powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Komisja konkursowa opiniująca oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w pkt VII.2 ogłoszenia.
 3. Oferty, które w toku zaopiniowania pod względem merytorycznym uzyskają mniej niż 60  punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji.
 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały, po zapoznaniu się  z rekomendacją Komisji konkursowej.
 5. Komisja konkursowa kończy działalność po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji.
 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w jego delegaturach, na stronach internetowych: www.mazovia.pl,  www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”. Ponadto Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.
 7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do 28 marca 2023 r.
 8. W przypadku rezygnacji Oferenta/Oferentów z realizacji zadania i odstąpienia od podpisania umowy, na podstawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, możliwe jest przyznanie dotacji Oferentowi/Oferentom, którzy uzyskali na liście rankingowej kolejno najwyższą ocenę/najwyższe oceny.

VII. Kryteria wyboru ofert

 1. Oferta musi spełniać następujące kryteria formalne:

Lp.

Rodzaj kryterium formalnego

Informacja o sposobie postepowania 
w przypadku niespełnienia kryterium formalnego

1.

Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

2.

Forma złożenia oferty jest zgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym

Nie dotyczy

3.

Oferta nie przekracza określonego w ogłoszeniu konkursowym limitu ofert możliwych do złożenia przez jednego Oferenta.

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

4.

Oferent, który nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym załączył kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający jego status prawny

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

5.

Zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanego zadania

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

 1. Komisja konkursowa opiniując merytorycznie oferty uwzględni następujące kryteria:

Lp.

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

I.

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego

35

punkty

[do uzupełnienia]

1.

Zgodność planowanych rezultatów z celami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym, realność osiągnięcia rezultatów i sposób monitoringu

14

[do uzupełnienia]

2.

Spójność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji

2

[do uzupełnienia]

3.

Opis doboru grupy docelowej i proponowanego sposobu rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb

6

[do uzupełnienia]

4.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym

4

[do uzupełnienia]

5.

Adekwatność zaproponowanych działań i ich opisu do zakresu zadania konkursowego

6

[do uzupełnienia]

6.

Analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz planowany sposób minimalizacji ryzyka

3

[do uzupełnienia]

II.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania 
i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania

35

punkty

[do uzupełnienia]

1.

Potencjał organizacyjny Oferenta/Oferentów i jego dotychczasowych doświadczeń do zakresu realizacji zadania

4

[do uzupełnienia]

2.

Opis sposobu zarządzania realizacją zadania, w tym czytelność podziału obowiązków

3

[do uzupełnienia]

3.

Kwalifikacje i doświadczenia personelu proponowanego do realizacji zadania

4

[do uzupełnienia]

4.

Rzetelność i terminowość oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w dwóch latach poprzednich

2

[do uzupełnienia]

 

5.

Harmonogram realizacji zadania – spójny, adekwatny do stopnia trudności i liczby zaplanowanych działań

8

[do uzupełnienia]

6.

Atrakcyjność (różnorodność) i jakość form realizacji zadania

6

[do uzupełnienia]

7.

Jednolitość, realność oraz szczegółowość opisu działań

8

[do uzupełnienia]

 

III.

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego finansowego (środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł)

15

punktów

[do uzupełnienia]

1.

Niezbędność wydatków do realizacji zadania 
i osiągania jego celów

5

[do uzupełnienia]

2.

Prawidłowość sporządzenia kosztorysu 
i kwalifikowalności kosztów

5

[do uzupełnienia]

3.

Zgodność proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi

2

[do uzupełnienia]

4.

Racjonalność i efektywność zaplanowanych wydatków

3

[do uzupełnienia]

IV.

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) 
i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0

punktów

[do uzupełnienia]

1.

Potencjał techniczny, w tym sprzętowy, warunków lokalowych, sposobu ich wykorzystania, w tym wsparcie oferenta w ww. zakresie przez partnerów

0

[do uzupełnienia]

2.

Wkład własny osobowy (świadczenia wolontariuszy lub praca społeczna członków) i sposób jego wykorzystania (wyraźnie należy to wskazać w pkt IV.2 oferty)

0

[do uzupełnienia]

V.

Ocena warunków zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - zgodnie 
z zapisami ustawy o zapewnieniu dostępności

5

punktów

[do uzupełnienia]

VI.

Ocena innych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego

10 
punktów

[do uzupełnienia]

1.

Czy w ofercie przewidziano udział osób 
z niepełnosprawnościami w realizacji zadania?

2

[do uzupełnienia]

2.

Zasięg zadania, czyli obejmujący co najmniej trzy gminy każdego z powiatów podregionu żyrardowskiego

[88         8

[do uzupełnienia]

 

Liczba punktów ogółem

100

[do uzupełnienia]

 

 

 

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi dotacji

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie nie zleciło realizacji zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. W roku poprzedzającym ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w obszarze tematycznym edukacja publiczna Województwo Mazowieckie zleciło realizację 8 zadań przyznając na nie dotację w łącznej kwocie 1 268 100 zł.

IX. Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach którego organizacja pozarządowa składa ofertę/y w otwartym konkursie ofert;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w zadaniu publicznym, o którym mowa powyżej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prawnych

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Oferenta oraz osób wskazanych przez Oferenta, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl. 
 3. Dane osobowe:  
 1. osób reprezentujących Oferenta, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, 
  o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem udziału w konkursie, zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności;
 2. osób wskazanych przez Oferenta, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Oferenta w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania. 
  1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
  2. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto osobom wskazanym przez oferenta jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

 1. Oferent jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszej klauzuli wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 3. 

X. Dodatkowych informacji udzielają:

Pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji,

w godzinach 8:00 – 16:00: Katarzyna Cyran– tel. (22) 59 79 432; Małgorzata Wodyczko– tel. (22) 59 79 442; Paweł Dopadko – Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji, tel. (22) 59 79 421.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama