Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja wydarzeń w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego - Konkurs ofert na realizację w...

Reklama
Organizacja wydarzeń w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego - Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023
Nabór od 01.02.2023 do 13.02.2023 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), spełniające kryteria oceny, wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

 

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

PO Zdrowie Publiczne i Sport:

Cel operacyjny: II.3: Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.

Cel operacyjny: II.4: Podniesienie jakości opieki medycznej.

PO Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska:

Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”
Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”
Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

PO Edukacja:

Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”.
Cel operacyjny I.3. „Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.

 

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. 

 

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023: Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku.

 

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ): Promocja zdrowia psychicznego.

 

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja – podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

Cel Szczegółowy 3 Programu: Integracja – utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości.

 

Termin realizacji zadań:

- od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

 

Beneficjentami mogą być:

mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

 

Kwota zaplanowana na realizację zadania w roku 2023 - 40 000 zł 

 

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie.

 

Spotkanie z oferentami, w aplikacji MS Teams odbędzie się 7 lutego 2023 r. o 16.00

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Identyfikator spotkania: 312 830 050 91
Kod dostępu: 67xviG

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama