Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu

Reklama
Nabór od 27.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu.

Celem konkursu jest rozwój aktywności społecznej na Mazowszu poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw podejmowanych na rzecz dobra wspólnego społeczności przez lokalne organizacje pozarządowe, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe, pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza, w tym promocja 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Zakres i formy realizacji zadania:

 1. Zadanie ma charakter wojewódzki i powinno swoim zasięgiem obejmować całe województwo mazowieckie. W konkursie wybrane zostaną minimum dwie oferty.
 2. W konkursie wyłonieni zostaną operatorzy projektu, którzy zlecą bezpośrednią realizację zadania podmiotom wybranym na zasadach określonych w ofercie (realizatorzy projektów) i przekażą im środki finansowe na realizacje tych projektów.
 3. Realizatorami projektów mogą być:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,
  2. grupy samopomocowe i grupy nieformalne składające wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej.
 4. Projekty wybrane do realizacji powinny:
  1. wynikać ze zdiagnozowanego problemu lub potrzeby społeczności lokalnej,
  2. zmierzać do zaspokojenia potrzeby czy rozwiązania problemu społeczności,
  3.  służyć pobudzeniu aktywności tej społeczności,
  4. przyczyniać się do pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza, w tym promocja 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 5. Maksymalna wysokość środków finansowych możliwa do przyznania realizatorowi projektu zostanie określona przez operatora projektu.
 6. Operatorem projektu może być organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego, posiadający doświadczenie we wspieraniu finansowym i pozafinansowym sektora pozarządowego i grup nieformalnych na terenie województwa mazowieckiego.
 7. Do zadań operatora projektu należy, w szczególności:
  1. opracowanie, po konsultacjach ze Zleceniodawcą, dokumentacji konkursowej dla realizatorów projektu, w tym zasad i trybu wyboru realizatorów projektów, wzoru wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację projektu, zasad oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu, wzoru umowy i wzoru sprawozdania z realizacji projektu,
  2. zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli Zleceniodawcy w etapie oceny merytorycznej wniosków i wyboru realizatorów projektów,
  3.  prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych o realizacji zadania na skalę pozwalającą na dotarcie z informacją o konkursie do podmiotów z terenu całego województwa,
  4. wsparcie merytoryczne dla realizatorów projektów począwszy od etapu przygotowania do opracowania i złożenia wniosku, aż do etapu rozliczenia projektu,
  5. przeprowadzenie konkursu na wybór realizatorów projektów w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję,
  6. wybór realizatorów projektów, podpisanie z nimi umów i przekazanie środków finansowych na realizację projektów,
  7. monitorowanie i ocenę realizacji projektów,
  8. rozliczenie projektów i całego zadania,
  9. zobowiązanie realizatorów projektów do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i  4 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 8. Planowany sposób realizacji powyższych zadań, a w szczególności zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów należy opisać w ofercie.
 9. Operator projektu w dokumentacji konkursowej powinien doprecyzować zapis dotyczący możliwości otrzymania dofinansowania przez realizatora na realizację projektu w ramach konkursu tylko u jednego operatora projektu. 

 

W ramach oceny merytorycznej premiowane będzie spełnienie następujących kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego:

 1. realizacja zadania w partnerstwie wewnątrzsektorowym (oferta wspólna, wszyscy oferenci składający ofertę wspólną powinni posiadać doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań publicznych) – na etapie podpisywania umowy o dotację niezbędne będzie dostarczenie dokumentu potwierdzającego partnerstwo i określającego jego zakres) – 3 punkty;
 2. posiadanie przez oferenta/oferentów doświadczenia we wspieraniu finansowym i pozafinansowym sektora pozarządowego i grup nieformalnych na terenie województwa mazowieckiego – 7 punktów.

  UWAGA
  Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności koniecznie muszą zostać zawarte w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.  Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama