Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

2023 POLITYKA SENIORALNA - Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich

Reklama
Nabór od 27.01.2023 do 20.02.2023 23:59
Wydział Polityki Senioralnej
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy, Kobiety
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Polityki Senioralnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2023 POLITYKA SENIORALNA - Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2023 r. w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadania.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Zadanie nr 2: Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich
– kwota 500 000 w 2023 r.

Informacje specyfikujące zadanie:
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich – zadanie realizowane na podstawie umów rocznych:

Celem zadania jest zwiększanie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.

Informacje specyfikujące zadanie:

1. działania powinny obejmować w szczególności: promocję zadania i aktywizację seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich poprzez np.:
a) organizację kursów/warsztatów/szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania działań adresowanych do osób starszych, a także ich prawidłowego wydatkowania i rozliczania,
b) zapewnienie pakietów konsultacyjnych/edukacyjnych, dyżurów prawnika i księgowej w zakresie pozyskiwania funduszy, prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych,
c) zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu poprzez organizację wydarzeń łączących tradycję z nowoczesnością, np.: organizacja warsztatów i pokazów promujących tradycyjne rękodzieło artystyczne, organizacja warsztatów kulinarnych, wspierających budowę i rozwój dialogu międzypokoleniowego,
d) promocję zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej osób starszych,
e) promowanie postaw proekologicznych;

2. dodatkowe punkty w ramach opiniowania merytorycznego spełniania kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:
a) nawiązanie współpracy partnerskiej (niefinansowa współpraca partnerska z podmiotami działającymi z seniorami i na rzecz seniorów), z czego każdy jeden dodatkowy punkt przyznany zostanie za wskazanie jednego wymienionego z nazwy podmiotu wraz z określeniem zakresu współpracy z zastrzeżeniem, że Oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej niż 4 punkty,
b) bezpośrednie działania na rzecz mieszkańców gmin wiejskich/miejsko-wiejskich w trakcie realizacji zadania publicznego, z czego każdy jeden dodatkowy punkt przyznany zostanie za wskazanie bezpośrednich działań dla mieszkańców jednej wymienionej z nazwy gminy wiejskiej/miejsko-wiejskiej z zastrzeżeniem, że Oferent w dodatkowych punktach nie może otrzymać więcej niż 6 punktów.

 

UWAGA!

W przypadku podejmowania działań z zakresu "promocji zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej" Oferent musi prowadzić działalność statutową w tym zakresie.

 

Obowiązkowo należy dołączyć do składanej oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert konkursowych:

1. kopię aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,

2. statut określający cele działalności Oferenta. 

Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentów.

Wszystkie działania w ramach zadania publicznego powinny być zaprojektowane i realizowane przez Oferenta w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami.

 

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama