Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2023 roku

Reklama
Nabór od 26.01.2023 do 17.02.2023 15:30
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2023 roku.

Regulamin otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2023 roku

Celem konkursu jest podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2022 r., poz. 1327, 1265, 1812) oraz podmiotów ekonomii społecznej, przyczyniających się do wzmacniania potencjału istniejących i działających na terenie Miasta Łomża podmiotów III sektora, promocja wolontariatu na terenie Łomży, a także rozwój aktywności obywatelskiej w Łomży.

 1. RODZAJ ZADAŃ
 1. wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych (w tym
  m.in.: podnoszenie poziomu wiedzy, profesjonalizacja realizacji zadań publicznych, podnoszenia standardu usług organizacji pozarządowych),
 2. promocja i wspieranie rozwoju wolontariatu,
 3. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, w ramach którego prowadzona będzie działalność szkoleniowo-warsztatowa, w tym m.in.
  z zakresu szkoleń dla potencjalnych operatorów, którzy w imieniu samorządu będą przygotowywać, przyznawać i rozliczać dotacje w ramach regrantingu,
 4. prowadzenie Centrum Wolontariatu,
 5. organizacja pikniku/forum integracyjno-szkoleniowego dla NGO
 6. edukacja ekonomiczna i konsumencka,
 7. wsparcie ekonomii społecznej poprzez: szkolenia, konkursy, wydarzenia
  (np. Targi Ekonomii Społecznej),
 8. przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej poprzez realizację programu szkoleniowego (m.in.: szkolenia stanowiskowe, szkolenia z zakresu ekonomii społecznej).

Zadania mogą być wykonywane w różnych formach, a w szczególności poprzez:

 1. organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, forów, seminariów, panelu ekspertów dla szerokiego grona organizacji pozarządowych działających
  w Mieście Łomża; przedsięwzięcia mają pełnić rolę edukacyjną i aktywizującą środowisko organizacji pozarządowych w Mieście Łomża,
 2. organizację szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje wolontariuszy,
  a także forów, zjazdów mających na celu edukację społeczną i popularyzację idei wolontariatu wśród mieszkańców Łomży; organizowanie akcji i imprez popularyzujących  i upowszechniających wolontariat,
 3. doradztwo – w tym prawne i księgowe, w  zakresie zakładania organizacji,  prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej przez organizacje pozarządowe,
 4. doradztwo na temat pozyskiwania środków ze źródeł publicznych
  i prywatnych,
 5. pomoc w przygotowywaniu projektów,
 6. gromadzenie informacji i informowanie o możliwościach pozyskiwania funduszy, pomoc w znalezieniu partnerów,
 7. organizację kampanii, szkoleń, akcji promocyjnych i edukacyjnych, doradztwa dla mieszkańców Łomży  dotyczących  zagadnień z zakresu edukacji ekonomicznej i konsumenckiej.

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
 2. Jeden podmiot może w konkursie złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje
  w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności z siedzibą w Łomży
  i działające na rzecz Miasta Łomża, które prowadzą działalność statutową
  w sferze objętej konkursem.
 4. Oferent może wykazać wkład finansowy i osobowy.
 5. Dwa podmioty lub więcej mogą złożyć ofertę wspólną; oferta wspólna wskazuje, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty i sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
 6. Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej może być wykorzystana
  w szczególności na:
  1. koszty osobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów
   o dzieło i umów zlecenia oraz honoraria,
  2. koszty eksploatacyjne: wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania oraz koszty korzystania z obiektu (energia, woda itp.) na czas realizacji zadania publicznego,
  3. koszty administracyjne, w tym koszty obsługi technicznej, księgowej, prawnej,
  4. koszty wydawnicze,
  5. nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,
  6. zakup usług obcych m.in. przejazdy, zakwaterowanie, transport.
 7. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić koszty, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) oraz wycenę pracy wolontariuszy potwierdzoną zawartymi umowami/porozumieniami lub oświadczeniami złożonymi przez te osoby.
 8. Dofinansowanie z dotacji kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych obejmujących: usługi księgowe, prawnicze, koordynację projektu, zakup materiałów biurowych dotyczących zadania, nie może przekroczyć 15 % kosztów całkowitych jego realizacji.
 9.  Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej nie może być wykorzystana na:
  1. koszty stałe podmiotów, w tym: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, utrzymanie i  wyposażenie biura, czynsz za wynajem lokalu, podatki, cła, opłaty skarbowe,
  2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz po dacie zakończenia zadania,
  3. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
  4. nabycie lub dzierżawę gruntów,
  5. prace budowlane w tym budowę nowych obiektów budowlanych,
  6. zakup obiektów budowlanych,
  7. zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
  8. działalność gospodarczą i polityczną.
 10. Oferent zobowiązany jest do podania w dziale III, pkt. 6 dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji
  o osiągnięciu wskaźnika).  
 11.  Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% założonych w ofercie rezultatów.
 12. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:
  1. Nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20% w części dotyczącej przyznanej dotacji,
  2. Nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
 13.  Naruszenie postanowienia, o którym mowa w pkt. 12, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 14.  Każda zmiana wynikła w trakcie realizacji zadania publicznego, m.in. dotycząca wysokości wydatkowanych środków, poziomu rezultatów, terminu realizacji zadania itp. powinna zostać niezwłocznie zgłoszona do pracownika Urzędu Miejskiego w Łomży obsługującego konkurs. Pewnie zmiany mogą bowiem wymagać podpisania Aneksu do umowy.
 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 1. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych
  w umowie o powierzenie lub w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 22 grudnia 2023 r.
 3. Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:
 1. być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców,
 2. być nakierowane na podniesienie poziomu wiedzy, świadomości,
  umiejętności, uczestników po zakończeniu realizacji zadania,
 3. powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 1. Złożenia, wraz z ofertą realizacji zadania publicznego, informacji o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wzór informacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu).Informację należy wypełnić, podpisać przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS lub inną ewidencją) i jej skan załączyć do oferty w systemie Witkac.pl.
 2. Dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych
  z zagrożeniem epidemicznym, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.
 3. Informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Łomża na każdym etapie realizacji zadania. Ponadto, zobowiązany jest do stosowania na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych logotypu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 z informacją, że zadanie publiczne finansowane jest ze środków budżetu Miasta Łomża oraz używania na profilach społecznościowych #zasmakujwłomzy.
 4. Złożenia, przy zawarciu umowy o realizację zadania publicznego oświadczenia o braku podwójnego finansowania wydatków, ponoszonych w ramach zadania publicznego realizowanego ze środków dotacji z budżetu Miasta Łomża.
 5. Sporządzania i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego
  w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
 6. Dostarczenia, na wezwanie Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 1. SKŁADANIE OFERT
 1. Ofertę należy złożyć poprzez serwis Witkac.pl.
 2. Formularz oferty jest zgodny z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań.
 3. Termin złożenia ofert: elektronicznie w systemie Witkac.pl: do dnia 17 lutego     2023 r. do godz. 15.30.
 4. Po wypełnieniu oferty należy wydrukować z systemu Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty, podpisać je przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia elektronicznej oferty, złożyć podpisane potwierdzenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego/nadania). Podpis na potwierdzeniu złożenia oferty powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna.
 1. TRYB I TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT
 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracownika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, zgodnie
  z kryteriami zawartymi w Karcie oceny (w części - Ocena formalna) stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do oceny merytorycznej złożonych ofert Prezydent Miasta Łomża powoła komisję konkursową.
 3. W  skład komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomża oraz minimum trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów wskazanych w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie, zawartych w Karcie oceny (w części - Ocena merytoryczna) stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja konkursowa sporządza protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert i proponowaną kwotą dotacji, którą przedstawia Prezydentowi Miasta Łomża.
 6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Łomża w formie Zarządzenia.
 7. Wybór ofert w konkursie nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert wskazanego w cz. IV. pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent otrzymuje informację o konieczności aktualizacji oferty
  w zakresie wskazanym przez organizatora konkursu.
 9. Zaktualizowaną ofertę należy złożyć poprzez serwis Witkac.pl, a następnie  wydrukować z systemu, podpisać (przez osoby upoważnione zgodnie
  z KRS/ewidencją) potwierdzenie złożenia zaktualizowanej oferty i złożyć je niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia aktualizacji oferty, do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).
 10. Termin złożenia zaktualizowanej oferty i potwierdzenia jej złożenia (wygenerowanego z systemu Witkac.pl i podpisanego przez osoby upoważnione) określa obsługujący konkurs pracownik Urzędu Miejskiego
  w Łomży, przekazując tę informację niezwłocznie oferentowi. Niezłożenie aktualizacji w terminie oznacza rezygnację z dotacji.  
 11.  Oferent może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu
  14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. Oświadczenie powinno być skierowane do Prezydenta Miasta Łomża i zawierać: nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.
 12.  Podmioty, których oferty zostały wybrane, celem zawarcia umowy o realizację zadania publicznego przedkładają następujące informacje:
 1. dane osób uprawnionych do podpisania umowy, tj. imię i nazwisko osoby/osób, nr PESEL,
 2. dane osoby odpowiedzialnej ze strony oferenta za koordynację realizacji umowy, tj. imię i nazwisko osoby oraz numer telefonu kontaktowego,
 3. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
 4. nr rachunku bankowego.
 1. OGŁOSZENIE KONKURSU ZAMIESZCZA SIĘ:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl,
 • w serwisie Witkac.pl.

 

WYNIKI KONKURSU OPUBLIKOWANE ZOSTANĄ:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl,
 • w serwisie Witkac.pl.

 

 1. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W POPRZEDNIM ROKU  ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

   

Lp.

Oferent

Tytuł oferty

Kwota dotacji

otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonom.
w 2022 r.

1.

Fundacja "Czas Lokalny", Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży
 

16 000 zł

2.

Fundacja Działań Lokalnych Logos

Mój pierwszy dobry uczynek

4 500 zł

3.

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

Niewidomi bliżej siebie

4 500 zł

4.

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila

Mam prawa i nie zawaham się ich użyć

5 000 zł

razem

30 000 zł

tryb pozakonkursowy w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonom. W 2022 r.

1.

Polska Fundacja Filary Rozwoju

Młodzi. Aktywni. Przedsiębiorczy.

7 000 zł

2.

Stowarzyszenie Aktywny Senior

Propagowanie wolontariatu wśród Seniorów

3 000 zł

razem

10 000 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama