Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska

Reklama
Nabór od 25.01.2023 do 16.02.2023 23:59
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Gmina Kuźnia Raciborska, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska. .

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W RAMACH WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO GMINY Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559), art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1327), w związku z Uchwałą nr LV/430/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wsparcie realizacji zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia pn. „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska”.

1. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi– 80 000,00 zł.

Wysokość środków budżetowych zaplanowanych na realizację zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

    3. Zasady przyznawania dotacji.

    - Dotacja przekazana zostanie w transzach na konto wnioskodawcy, na podstawie   harmonogramu realizacji zadania, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,

    -  Ilość oraz wysokość transz dotacji określona zostanie w umowie, której wzór określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących      realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057),

    -   Dotacja nie może być wykorzystana na realizację zadań inwestycyjnych,

    -   Dotacja nie może być wykorzystana na zakup środków trwałych o wartości powyżej    3.500,00 zł,

    -  Wymagany wkład własny:  20% wartości zadania, w tym minimum 5% - wkład finansowy, pozostałość – wkład osobowy.

4.    Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania bez konieczności uprzedniego informowania Zleceniodawcy. Przesunięcia są dopuszczalne jeżeli zwiększenie nie przekroczy 20% pojedynczego kosztu. Przesunięcia dokonane w tych granicach nie stanowią podstawy do zmiany umowy.

5.    Oferty konkursowe i sprawozdania częściowe oraz końcowe należy sporządzić i złożyć za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl znajdującej się na stronie www.witkac.pl., a następnie wydrukować i po podpisaniu przez osoby upoważnione dostarczyć     do  Punktu Obsługi Mieszkańca (parter budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4).

   6. Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów   sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018  r. poz. 2057 ).

   7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że na realizację zadania prowadzona będzie odrębna księgowość.

       8. Termin realizacji zadania:  20.03.2023r.  -  20.12.2023r.

  9. Terminy i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl upływa 16.02.2023r.

Termin dostarczenia wersji papierowej oferty do Punktu Obsługi Mieszkańca upływa 20.02.2023r.

     10. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem - „ŚWIADCZENIE USŁUG REHABILITACYJNYCH  NA RZECZ CHORYCH, STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY KUŹNIA RACIBORSKA”

w Punkcie Obsługi Mieszkańca (parter budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4) w godzinach pracy punktu tj. Poniedziałek-Czwartek 8:00-15:00, Piątek 7:00-14:00.

11. Termin rozpatrzenia ofert  -  do 10.03.2022 r.

12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     13. Przy wyborze oferty najistotniejszą rolę odgrywać będzie:

  1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,  
  3. proporcje środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania, do wkładu własnego oferenta.

14. Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia w terminie 3 dni braków formalnych
w złożonej ofercie.

     15. Warunki realizacji zadania.

Zadanie musi być realizowane zgodnie z przedstawioną ofertą, kalkulacją kosztów
i harmonogramem.

16. W 2022 r. Gmina Kuźnia Raciborska finansowała realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 80.000,00 zł.

17. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zastrzega sobie prawo przyznania dotacji jednemu oferentowi lub wielu oferentom w sposób najpełniej zaspakajający potrzeby mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie ochrony zdrowia.

18. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie, należy rozpatrywać w odniesieniu do przepisów zawartych w jego podstawie prawnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama