Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Erasmus+ Akcja 1 - Działania wspierające uczestnictwo młodzieży

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 23.02.2023 12:00
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Akcja ta wspiera działania nieobjęte formalnym kształceniem i szkoleniem, których celem jest zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz wspieranie i ułatwianie tego uczestnictwa.

CELE AKCJI

Program Erasmus+ wspiera lokalne, krajowe, transnarodowe i międzynarodowe projekty na rzecz uczestnictwa prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe zachęcające młodzież do uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy i dążące do osiągnięcia co najmniej jeden z poniższych celów:

 • zapewnienie młodzieży możliwości zaangażowania i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim (przez zapewnianie ścieżek uczenia się zaangażowania dla młodzieży w jej codziennym życiu, ale także w życiu demokratycznym, mających na celu wartościowe uczestnictwo młodzieży ze wszystkich środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem osób o mniejszych szansach, w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym);
 • zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie wspólnych europejskich wartości i praw podstawowych oraz przyczynianie się do procesu integracji europejskiej, w tym poprzez przyczynianie się do osiągnięcia jednego lub większej liczby celów młodzieżowych UE;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży i jej umiejętności korzystania z mediów (w szczególności krytycznego myślenia oraz zdolności do oceny informacji i korzystania z nich) w celu zwiększenia odporności młodzieży na dezinformację, fałszywe informacje i propagandę, a także jej zdolności do uczestnictwa w życiu demokratycznym;
 • zrzeszanie młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym lub wspieranie dialogu UE z młodzieżą.

Niektóre z działań, które mogą być realizowane w ramach projektu, to np.:

 • warsztaty lub spotkania prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego lub online, seminaria lub inne wydarzenia/procesy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym, oferujące przestrzeń dla informacji, debaty i aktywnego uczestnictwa osób młodych w odniesieniu do kwestii istotnych dla ich codziennego życia jako aktywnych obywateli Unii, które, w idealnej sytuacji, umożliwiają nawiązywanie lub rozwijanie kontaktów z decydentami i innymi zainteresowanymi stronami, których te kwestie dotyczą;
 • konsultacje z młodzieżą określające tematy/problemy mające dla niej szczególne znaczenie (w kontekście lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym) oraz określające ich potrzeby związane z uczestnictwem w zajmowaniu się takimi tematami/problemami;
 • kampanie uświadamiające dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym, w tym wydarzenia informacyjne lub kulturalne związane z konkretnymi wyzwaniami społecznymi istotnymi dla młodzieży;
 • ułatwianie młodzieży dostępu do otwartych, bezpiecznych i dostępnych przestrzeni wirtualnych lub fizycznych, oferując jej prawdziwe możliwości uczenia się uczestnictwa w życiu i procesach demokratycznych;
 • symulacje funkcjonowania instytucji demokratycznych i ról decydentów w ramach tych instytucji.

W stosownych przypadkach zachęca się do włączania form działań cyfrowych (np. webinarów, hakatonów, różnych narzędzi e-partycypacji itp.) lub szkoleń dotyczących wykorzystywania narzędzi demokracji cyfrowej w działaniach, które mają być realizowane w ramach działań wspierających uczestnictwo młodzieży.
Projekt powinien składać się z różnych działań, które łącznie przyczynią się do osiągnięcia założonych celów.
Działania te powinny być finansowane przede wszystkim w ramach pozycji budżetu „Zarządzanie projektem”, która stanowi miesięczny wkład jednostkowy. Te działania projektowe zazwyczaj obejmują spotkania dotyczące zarządzania projektem oraz bieżące, regularne działania w związane z projektem. W ramach projektu mogą również odbywać się wydarzenia związane z uczestnictwem młodzieży.

Organizacjami uczestniczącymi mogą być: 

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; Europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 
 • nieformalna grupa młodych ludzi123. z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem sąsiadującym z UE (regiony 1-4; zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Czas trwania projektu od 3 do 24 miesięcy.

Gdzie należy złożyć wniosek? Do agencji narodowej kraju, w którym siedzibę ma organizacja składająca wniosek.

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do: dnia 23 lutego do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Źródło: Przewodnik po programie Erasmus+
Reklama