Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Z Alzheimerem na co dzień – pomocna dłoń dla osób chorujących oraz ich rodzin 2023

Reklama
Nabór od 26.01.2023 do 16.02.2023 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 70 tys. PLN
Chorzy, Rodziny
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Z Alzheimerem na co dzień – pomocna dłoń dla osób chorujących oraz ich rodzin 2023.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań, ogłoszony uchwałą nr 124/382/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2023 r.

POWYŻSZE OGŁOSZENIE W SYSTEMIE WITKAC.PL DOTYCZY ZADANIA NR 3.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w całym konkursie:

Zadanie nr 3 "Z Alzheimerem na co dzień – pomocna dłoń dla osób chorujących oraz ich rodzin"  -   350 000 zł

​Zadania realizowane na podstawie umów rocznych w roku 2023.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. 

Zadania publiczne są realizowane w formie wsparcia realizacji zadania zgodnie z ust. II pkt 3 i 4 ogłoszenia konkursowego, tzn że oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego finansowego i/lub wkładu własnego osobowego w kalkulacji kosztów oraz w źródłach finansowania zadania publicznego. Oferent może również wnieść wkład własny rzeczowy, przy czym wkład rzeczowy nie może być jedyną wniesioną formą wkładu własnego w realizację zadania publicznego. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania jego wycena jest również obowiązkowa i należy ją wykazać w ofercie w części V Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz w przewidywanych Źródłach finansowania kosztów realizacji zadania. Wnoszony wkład rzeczowy w realizację zadania opisuje się w ofercie i jest on brany pod uwagę przy ocenie oferty. Łączna wartość całego wkładu własnego powinna być nie mniejsza niż 10% zakładanej całej kwoty realizacji zadania publicznego.

Celem głównym realizacji zadania jest poprawa dobrostanu osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie dostępu do zróżnicowanych form pomocy i wsparcia oraz zapobieganie ich stygmatyzacji i wykluczeniu. 
Odbiorcami zadania publicznego są mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu merytorycznego zadań publicznych znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zadanie polegające na poprawie jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną osób starszych dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. 

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania przyznawane będą za:

1. elementy kampanii informacyjno-edukacyjnej[1] na rzecz oparcia społecznego dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi i ich rodzin – wykazanie w ofercie elementów kampanii zapobiegającej stygmatyzacji osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin i zmieniającej niechętne wobec nich postawy społeczne; punktacja zależy od zakładanego zasięgu kampanii społecznej oraz opisu merytorycznego założeń kampanii zawierającego wyszczególnienie etapów, założeń i planowanych wyników przeprowadzonej kampanii (0/1 pkt):

 1. 0 pkt – brak realizacji kampanii społecznej,
 2. 1 pkt – szczegółowy opis w ofercie realizacji kampanii społecznej zgodny z wymogami merytorycznymi powyższego kryterium;

2. wydanie i dystrybucję publikacji/poradnika na temat możliwości uzyskania m. in. pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej, rodzinnej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin (0/2 pkt):

 1. 0 pkt – brak informacji w ofercie na temat wydania i dystrybucji publikacji/poradnika,
 2. 2 pkt – szczegółowy opis w ofercie na temat wydania i dystrybucji publikacji/poradnika zgodnie z założeniami merytorycznymi powyższego kryterium;

3. realizację w ramach zadania publicznego działań mających na celu wsparcie i poradnictwo dla opiekunów i rodzin osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi w formie grupy wsparcia (0/1 pkt):

 1. 0 pkt – brak informacji w ofercie na temat realizacji grupy wsparcia,
 2. 1 pkt – informacja w ofercie na temat utworzenia grupy wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi i ich rodzin;

4. ujęcie w ofercie szkolenia, konferencji i/lub seminariów z udziałem przedstawicieli instytucji realizujących formy pomocy i oparcia społecznego dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi i ich rodzin (0/2 pkt):

 1. 0 pkt – brak informacji w ofercie,
 2. 2 pkt – informacja w ofercie o realizacji min. jednego działania według zakresu merytorycznego powyższego kryterium;

5. realizacja działań bezpośrednich na terenach wiejskich[2] i/lub rekrutacja beneficjentów bezpośrednich[3] zadania publicznego z terenów wiejskich ze wskazaniem tych terenów – powiat/gmina; punktacja zależy od liczby, różnorodności, dostępności oraz zasięgu działań bezpośrednich prowadzonych z beneficjentami zamieszkałymi na terenach wiejskich; aby uzyskać dodatkowe punkty w kryterium, należy opisać w sposób dokładny i czytelny: rodzaj działań, liczbę godzin i liczbę odbiorców, teren zamieszkania odbiorców – nazwy powiatów/gmin (0/4 pkt):

 1. 0 pkt – brak szczegółowej informacji w ofercie pozwalającej w sposób obiektywny oraz ilościowy ocenić spełnienie powyższego kryterium,
 2. 4 pkt – realizacja min. połowy działań bezpośrednich realizowanych w całym projekcie na terenach wiejskich ze wskazaniem tych terenów i/lub rekrutacja min. 50% beneficjentów bezpośrednich zadania publicznego z terenów wiejskich ze wskazaniem tych terenów.

 

[1]) Przez kampanię informacyjno-edukacyjną / kampanię społeczną rozumie się różnorodne i atrakcyjne formy oddziaływań informacyjnych i edukacyjnych w szczególności akcje edukacyjne, eventy, spoty, reklamy, utworzenie tematycznej strony internetowej, płatna promocja danego zagadnienia w Internecie, wystawy, happeningi, audycje radiowe, artykuły w prasie lokalnej, billboardy, citylighty itp.

[2]) Tereny wiejskie – rozumiane jako obszary znajdujące się poza granicami administracyjnymi miast. Składają się na nie gminy wiejskie oraz tereny wiejskie gmin miejsko-wiejskich. 

     [3]) Beneficjent/odbiorca bezpośredni zadania publicznego – osoba należąca do grupy docelowej zadania publicznego, biorąca udział w działaniach bezpośrednich.UWAGA: Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny       merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI oferty.


Opis wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla zadania:

 1. Wszystkie działania w ramach wskazanego zadania publicznego powinny być zaprojektowane i realizowane przez Oferenta w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami.
 2. Zapewnianie dostępności przez Oferenta oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.
 3. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconych zadań publicznych – tylko w zakresie realizacji zadania.
 4. Informacje o sposobach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego powinny zostać wpisane w części III.3 oferty Syntetyczny opis zadania. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.
 5. Działania związane z zapewnieniem dostępności Oferent zobowiązany jest dobrać do charakteru realizowanego zadania publicznego, tj. Oferent powinien uwzględnić w ofercie (przy opisywaniu sposobu zapewnienia dostępności) te z minimalnych wymagań wskazanych poniżej, w tym z zakresu dostępu alternatywnego, które mają zastosowanie dla zadania (nie muszą być uwzględnione wszystkie minimalne wymagania). Dokonując wyboru sposobu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Oferent powinien przeanalizować trzy zakresy wskazane w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 – dalej; „ustawa o zapewnieniu dostępności”), tj.:
  1. w zakresie dostępności architektonicznej należy zapewnić:
   • wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne,
   • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
   • informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku, w którym jest realizowane zadanie publiczne, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
   • wstęp do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca, gdzie realizowane jest zadanie publiczne;
  2. w zakresie dostępności cyfrowej należy zapewnić, aby:
   • strona internetowa lub aplikacja mobilna stworzona na potrzeby realizacji zadania publicznego, a także treści wykorzystywane do realizacji lub promocji tego zadania zamieszczane na istniejącej stronie Oferenta i jego profilach społecznościowych, były dostępne cyfrowo, czyli spełniały zasady funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości przez spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). Oznacza to, że muszą być one zgodne ze Standardem WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility Guidelines, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,
   • wszystkie treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane w Internecie, jak np. zdjęcia, pliki graficzne, filmy, plakaty, dokumenty rekrutacyjne, poradniki, webinary itp. były dostępne cyfrowo;
  3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej należy zapewnić:
   • obsługę, w ramach realizacji zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), tj. w szczególności poczty elektronicznej, SMS, MMS, komunikatorów internetowych, strony internetowej lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
   • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach zadania publicznego, w szczególności pętli indukcyjnej, systemu FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
   • podanie na stronie internetowej podmiotu informacji o realizacji zadania publicznego w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia,
   • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji z Oferentem w formie określonej w tym wniosku.
 6. Jeśli ze względów np. technicznych lub prawnych Oferent nie może zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, Oferent musi zapewnić dostęp alternatywny. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o zapewnieniu dostępności, dostęp alternatywny polega w szczególności na:
  1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub;
  2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub;
  3. wprowadzenia takiej organizacji realizacji zadania przez Oferenta, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Zapewnienie dostępu alternatywnego może więc polegać np. na zmianie organizacyjnej (np. przeniesieniu wydarzenia do pomieszczenia na parterze, do którego nie prowadzą schody, lub zapewnianiu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, np. przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji).

Jeśli Oferent nie ma możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej, musi zapewnić dostęp alternatywny (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Dostęp alternatywny polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli Oferent udostępnia taką możliwość.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama