Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2023

Reklama
Nabór od 25.01.2023 do 20.02.2023 23:59
Referat zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych i promocji
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Gminy w Cewicach, Referat zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych i promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2023.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/344/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 25.10.2022r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.


Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)


I. Rodzaj zadania:
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Promocja i organizacja wolontariatu
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz
z dofinansowaniem zadań publicznych.
2. Wysokość środków publicznych w budżecie Gminy Cewice przeznaczonych w 2023 roku na realizację
wskazanego zakresu zadań wynosi 15.000 zł „ z podziałem na:
a) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł
b) Promocja i organizacja wolontariatu - 5.000,00 zł
c) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 5.000,00 zł
3. Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Cewice w wysokości łącznej do 90 % całkowitego kosztu w/w zadań.
III. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Cewice w 2023 roku. Regulamin dostępny jest w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 19,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach (www. bip.cewice.pl), na stronie internetowej Gminy Cewice (www.cewice.pl), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz na platformie Witkac.pl.
IV. Termin i warunki realizacji zadań:
1. Realizacja zadań nastąpi w okresie od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 20 grudnia 2023 roku.
2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ofertą.
3. Adresatami zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Cewice.
4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
5. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania publicznego lub jego części wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędącymi stronami umowy. Informacja o takim zleceniu realizacji całości lub części zadania musi być wskazana w pkt III 4 oferty — Plan i harmonogram działań na rok...
6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 10 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Wójta Gminy Cewice.
7. Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.20 16 roku) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku
poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.).
8. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie
internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Gminę Cewice.
9. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.
V. Termin składania ofert:
1. Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2057), należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC" udostępniony na stronie www.witkac.pl do dnia 20 lutego 2023 roku, do godz. 23:59
2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty, tj. „Potwierdzenia Złożenia Oferty", podpisaną przez osoby reprezentujące organizację zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku". PZO należy do dnia 21 lutego 2023 roku, do godz. 15:30 przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-3 12 Cewice lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Cewicach.
3. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków „WITKAC"
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 6 marca 2023 roku. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice
w 2023 roku, znajdujący się w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 19, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach (www. bip.cewice.pl), na stronie internetowej Gminy Cewice (www.cewice.pl), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz na platformie Witkac.pl.
VII. Zrealizowane w 2022 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 roku Gmina Cewice przekazała na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych — 5.000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama