Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 18.01.2023 do 13.02.2023 23:59
Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Rodziny
Samorząd województwa ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1608), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Zakres zadań:

1) działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu organicznie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych (cel operacyjny 1 Narodowego Programu Zdrowa: profilaktyka nadwagi i otyłości – zadania 4),

2) opracowanie, wdrażanie i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom samobójczym, dostosowanych do potrzeb różnych populacji (cel operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia: Zapobieganie zachowaniom samobójczym, zadanie 3),

3) zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku (cel operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia: Zapobieganie zachowaniom samobójczym, zadanie 4),

4) działania edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie (cel operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne- zadanie 1),

5) promocja szczepień, utrzymanie funkcjonalności portalu informacyjnego dotyczącego szczepień - działania promocyjne i popularyzacyjne dotyczące szczepień ochronnych (cel operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne – zadanie 5),

6) wspieranie aktywności społecznej seniorów oraz poprawa związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych (cel operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia: Wyzwania demograficzne – zadanie 3),

7) edukacja ukierunkowana na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych, w szczególności w zakresie urazów i prewencji upadków oraz zasad unikania skutków polipragmazji (cel operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia: Wyzwania demograficzne - zadanie 7),

8) edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami (cel operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia: Wyzwania demograficzne – zadanie.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2023 roku z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań wynosi 100 tys. zł. Wnioskowana kwota na jedno zadanie nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty konkursowe należy składać w terminie do: 13 lutego 2023 r. 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub data stempla pocztowego.

2. Oferty na realizację poszczególnych zadań konkursowych wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do:
Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3 p. 220 w Olsztynie.
Oferty można przesyłać również pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
Departament Zdrowia

Reklama