Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku
Nabór od 09.02.2023 do 03.03.2023 23:59
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku.

Działania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku

 

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez sfinansowanie następujących projektów:

  1. Zadanie pn. Dzieciństwo bez granic, kwota 40.000,00 zł
  2. Zadanie pn. Lato na Ludowo w Gminie Sędziejowice, kwota 40.000,00 zł
  3. Zadanie pn. Półkolonie nad Pilicą, kwota 40.000,00 zł

 

Ważne informacje o konkursie:

- łączna suma środków do rozdysponowania na wszystkie zadania w konkursie:120.000,00 zł;

- koszty administracyjne nie mogą przekraczyć 5 % dotacji

- nabór ofert trwa do dnia 03.03.2023 r. do  godziny 23:59:59;

- za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia;

- do dnia 10.03.2023 r. do godziny 16.00  należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 podpisane potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również  przesłane pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 - 302 Łódź w terminie do dnia 10.03.2023 r. do godziny 16.00, przy czym o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty z załacznikami decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi (niezaleznie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oswiadczeń woli w imieniu oferenta/-ów. Podpis/-y powinien/powinny być czytelny/-e lub opatrzony/-e pieczęcią imienną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisany przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji oferenta/-ów;

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 20.05.2023 r.;

- termin realizacji zadania: nie wcześniej niż 15.06.2023 r. i kończy nie później niż 30.09.2023 r.;

- jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, że żadna z nich nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych;

- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych www.ngo.lodzkie.pl i Regionlnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama