Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w...

Reklama
Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku
Nabór od 09.02.2023 do 03.03.2023 23:59
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 250 tys. PLN
Rodziny
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku.

Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:     

  • wsparcie rozwoju usług w zakresie organizacji czasu wolnego, integracji rodzin, prowadzenia aktywności pozalekcyjnej;
  • wsparcie projektów edukacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (w tym m. in. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, prawne, ekonomiczne);
  • wspieranie i promocja rozwoju poradnictwa specjalistycznego oraz zwiększenie dostępności do usług wspierających dla rodzin, w tym zagrożonych rozpadem, kryzysem;
  • wspieranie programów podnoszących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

W ramach konkursu nie będą dofinansowane oferty, których realizacja działania polegać będzie tylko i wyłącznie na imprezach i/lub wycieczkach.

 

Ważne informacje o konkursie:

- suma środków do rozdysponowania w konkursie: 250.000,00 zł;

- kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania;

- suma wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania nie może być mniejsza niż 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania;

- jako stawki stosowane do rozliczeń wkładu osobowego stosuje się następujący przelicznik : stawka godzinowa nie może być wyższa niż 40,00 zł brutto;

- jako stawki stosowane do rozliczeń wkładu rzeczowego stosuje się następujący przelicznik : stawka godzinowa nie może być wyższa niż 30,00 zł brutto;

- nabór ofert trwa do dnia 03.03.2023 r. do  godziny 23:59:59;

- za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia;

- do dnia 10.03.2023 r. do godziny 16:00  należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, u. Snycerska 8 podpisane potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również  przesłane pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 - 302 Łódź w terminie do dnia 10.03.2023 r. do godziny 16:00, przy czym o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi (niezaleznie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oswiadczeń woli w imieniu oferenta/-ów. Podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów;

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31.05.2023 r.;

- termin realizacji zadania: od 15.06.2023 r. do 31.12.2023 r.;

- jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, ze żadna z nich nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 ofertę przez podmioty posiadając, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych;

- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama