Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Reklama
Nabór od 23.01.2023 do 13.02.2023 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Cudzoziemcy, migranci
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców (system wsparcia cudzoziemców).

Działania:

a) działania wspierające, skierowane do cudzoziemców: szkolenia, warsztaty, kursy, konsultacje (z zakresu praw cudzoziemców, prawa pracy, znajomości języka polskiego, doradztwa zawodowego, pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych i innych);
b) doradztwo i pomoc psychologiczna dla cudzoziemców i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem traum wojennych uchodźców;
c) organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży pochodzenia cudzoziemskiego, w tym zajęć wyrównawczych, półkolonii, zajęć w świetlicach dzielnicowych, spotkań integrujących przez sport, kulturę, ekologię;
d) doradztwo i szkolenia służące zwiększeniu aktywności zawodowej kobiet – cudzoziemek (kursy zawodowe, język polski specjalistyczny, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość połączone z zagwarantowaną opieką nad małoletnimi).
e) szkolenia z komunikacji międzykulturowej, skierowane do osób pierwszego kontaktu: nauczycieli, urzędników, lekarzy, przedsiębiorców itp.

Oczekiwane zmiany społeczne:

a) podniesienie poziomu znajomości języka polskiego wśród cudzoziemców; zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków, warunków życia i zatrudnienia w Polsce, możliwości rozwoju zawodowego; wzmocnienie kompetencji i umiejętności cudzoziemców, umacniające ich pozycję na rynku pracy itp.;
b) podniesienie poziomu zdrowia psychicznego cudzoziemców i ich rodzin;
c) wyrównanie szans na rozwój dzieci i młodzieży cudzoziemskiej; wzmocnienie integracji młodych cudzoziemców z rówieśnikami;
d) zwiększenie aktywności zawodowej kobiet cudzoziemskich, podniesienie poziomu ich przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych kobiet;
e) zwiększenie kompetencji pracowników pierwszego kontaktu (nauczycieli, urzędników, lekarzy, przedsiębiorców i in.) odnośnie specyfiki kontaktu z cudzoziemcami.

Wymagane rezultaty, w tym produkty lub usługi:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie min. 200 godzin wybranych kursów, szkoleń lub warsztatów dla cudzoziemców (w tym 120 h języka polskiego - 2 x 60h) - dla działania w pkt II ust. 3 lit. a);
  • zagwarantowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla cudzoziemców i ich rodzin – dla min. 30 osób (średnio 6 sesji) możliwością kontaktu w języku obcym - dla działania w pkt II ust. 3 lit. b);
  • zorganizowanie i przeprowadzenie min. 150 godzin zajęć pozalekcyjnych dla cudzoziemskich dzieci i młodzieży, w tym zajęć wyrównawczych, zajęć popołudniowych lub półkolonii - dla działania w pkt II ust. 3 lit. c);
  • zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 40 godzin (2x20h) wybranych kursów zawodowych, językowych, i spotkań informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do cudzoziemek, służących wzmocnieniu ich potencjału zawodowego; połączone z zagwarantowaną opieką nad małoletnimi - dla działania w pkt II ust. 3 lit. d);
  • zorganizowanie i przeprowadzenie min. 8 godzin szkoleń/ zajęć informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób pierwszego kontaktu, służących podniesieniu kompetencji przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych, w zakresie komunikacji międzykulturowej - dla działania w pkt II ust. 3 lit. e);

Sposób monitorowania rezultatów (rodzaj wskaźników) wraz z rekomendowanym źródłem informacji o osiągnięciu podanych wskaźników:

  • strona internetowa organizacji, Facebook i inne media społecznościowe,
  • materiały opracowane w trakcie realizacji zadania (np. ulotki, plakaty, ogłoszenia o naborze, dokumentacja fotograficzna, relacje video),
  • dokumentacja dotycząca organizacji zadania (umowy, zlecenia, faktury, potwierdzenia zapłaty, listy obecności, ankiety wśród uczestników, potwierdzenia odbycia kursu/szkolenia, terminarz spotkań, program kursu/szkolenia, badanie poziomu wiedzy uczestników kursów/szkoleń).

Narzędzie pomiaru (źródło informacji o osiągnięciu wskaźników):

  • sprawozdania, dokumentacja fotograficzna, raport aktywności w mediach,
  • sprawozdanie z realizacji zadania wraz z dokumentacją fotograficzną.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 13 lutego 2023 roku o godz. 15.30.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole bądź za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola.

Reklama