Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 14.02.2023 14:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

I.         Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych 
na jego realizację.

1.    Priorytet 13: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

2.       Cel 1: Rozwój edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

3.    Działania realizowane w ramach zadania publicznego:

1.      organizacja przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców,

2.      wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej,

3.      opracowanie i realizacja programów edukacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,

4.      upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej idei mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych,

5.      wspieranie działań na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży szkolnej,

6.    organizacja sesji, sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, popularno-naukowych,

7.      realizacja różnorodnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym środowiska akademickiego na rzecz mieszkańców miasta.

4.       Rodzaj beneficjentów zadania publicznego: dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym 
i szkolnym.

5.       Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2023 roku wynosi ogółem 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Maksymalna kwota dotacji to 10.000 zł, nie więcej niż 90% kosztów realizacji zadania, minimalna kwota dotacji to 5.000 zł, w tym minimum 100,00 zł wkładu finansowego własnego.

6.    Koszty, które nie podlegają finansowaniu z dotacji (koszty niekwalifikowane):

a)    amortyzacja,

b)    leasing,

c)    ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania,

d)    rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań,

e)    odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

f)     koszty wszelkich kar i grzywien,

g)    nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

h)    działalność gospodarcza podmiotu,

i)     działalność polityczna i religijna,

j)     zakup środków trwałych,

k)    remonty i inwestycje,

l)     zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej.

7.    Procentowy udział kosztów administracyjnych we wnioskowanej dotacji na realizację zadania publicznego nie może być wyższy niż 10%.

8.    Oczekiwane zmiany społeczne: wytworzenie bądź utrwalenie zasady uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjno-wychowawczych, jako wartościowej formy spędzania czasu wolnego; popularyzacja edukacji przez różne formy zajęć; nabycie umiejętności mediacji, jako metody rozwiązywania spraw spornych.

9.       Wymagane rezultaty, w tym wskazanie produktów lub usług:

1)   zapewnienie możliwości uczestniczenia dzieci, młodzieży bądź dorosłych w różnych formach zajęć, wydarzeń, przedsięwzięć edukacyjnych;

2)   wzbogacenie oferty edukacyjnej w Opolu – organizacja różnorodnych form;

3)   promocja potencjału edukacyjno-wychowawczego Opola;

4)   wspieranie aktywności i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację i przeprowadzenie konkursów, warsztatów, pokazów i wystaw;

5)   integracja różnych środowisk oświatowych;

     organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń. 

10.   Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów (rodzaj wskaźników) wraz z rekomendowanym źródłem informacji o osiągnięciu podanych wskaźników:

1)   Wskaźnik: liczba osób uczestniczących, bądź realizujących działania edukacyjno-wychowawcze, naukowe bądź popularno-naukowe.

Narzędzie pomiaru: listy obecności, wpisy w mediach społecznościowych, dokumentacja    fotograficzna z podjętych działań.

2)   Wskaźnik: liczba pojedynczych przedsięwzięć edukacyjnych (w tym programów edukacyjno-wychowawczych, konkursów, warsztatów, pokazów i wystaw), sesji, sympozjów, seminariów i konferencji naukowych bądź popularno-naukowych.

Narzędzie pomiaru: sprawozdania z realizacji zadania, programy konferencji, informacje o wydarzeniach, rejestracje zdjęciowe, filmowe.

11Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2023 r.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 14 lutego 2023 roku o godz. 15.30.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole bądź za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola.

Reklama