Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Stworzenie warunków do powstania i funkcjonowania federacji organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 14.02.2023 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe, Cudzoziemcy, migranci
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2023-2024 przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a tej ustawy (Stworzenie warunków do powstania i funkcjonowania federacji organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na rzecz cudzoziemców).

Cel 5: Stworzenie warunków do powstania i funkcjonowania federacji organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na rzecz cudzoziemców.

Działania:

a) analiza kondycji i zasobów organizacji  działających na  rzecz cudzoziemców w    Opolu,

b) cykliczne spotkania integracyjne w celu nawiązania relacji i wymiany doświadczeń,

c) organizowanie i skonsultowanie założeń i celów działania federacji,

d) przygotowanie procedury rejestracji federacji.

Oczekiwane zmiany społeczne:

a) przedstawienie do szerszej opinii mieszkańców informacji o organizacjach w Opolu        działających na rzecz integracji cudzoziemców, 

b) stworzenie grupy roboczej w skład której wejdą organizacje działające na rzecz cudzoziemców i zajmujące się integracją , które finalnie mogą założyć i prowadzić federację,

c) opracowanie i pozyskanie opinii NGO na temat założeń działania federacji organizacji w Opolu.

d) przygotowanie techniczne, organizacyjne i dokumentacyjne do założenia federacji

Wymagane rezultaty, w tym produkty lub usługi:

·         opis organizacji w  postaci np. broszurki i promocja w mediach społecznościowy i na stronach www (NGO działającej na rzecz integracji cudzoziemców),

·         odbycie i raportowanie efektów minimum 4 spotkań grupy roboczej ds. założenia i funkcjonowania federacji NGO w Opolu,

·         opracowanie założeń działania federacji oraz poddanie ich szerszej konsultacji społecznej z sektorem pozarządowym,

·         opracowanie dokumentacji do federacji organizacji,

Sposób monitorowania rezultatów (rodzaj wskaźników) wraz z rekomendowanym źródłem informacji o osiągnięciu podanych wskaźników:

·         strona internetowa organizacji, Facebook i inne media społecznościowe,

·         materiały opracowane w trakcie realizacji zadania (np. ulotki, plakaty, ogłoszenia o naborze, dokumentacja fotograficzna, relacje video),

·         dokumentacja dotycząca organizacji zadania (umowy, zlecenia, faktury, potwierdzenia zapłaty, listy obecności, ankiety wśród uczestników, potwierdzenia odbycia kursu/szkolenia, terminarz spotkań, program kursu/szkolenia, badanie poziomu wiedzy uczestników kursów/szkoleń).

Narzędzie pomiaru (źródło informacji o osiągnięciu wskaźników):

·         sprawozdania, dokumentacja fotograficzna, raport aktywności w mediach,

·         sprawozdanie z realizacji zadania wraz z dokumentacją fotograficzną.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia: 14 lutego 2023 r. o godz. 15.30.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, a także za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola.

Reklama