Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: „Utworzenie kawiarenki społecznej”

Reklama
Nabór od 23.01.2023 do 15.02.2023 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c w Opolu, adres e-mail: rops@rops-opole.pl, tel. 77 44 15 250 wew. 25.
Łączny budżet 20,75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Utworzenie kawiarenki społecznej” w 2023 roku.

Nazwa projektu, w ramach którego realizowane jest zadanie:

Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowany w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Działania:

Utworzenie kawiarenki społecznej jako miejsca przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami z województwa opolskiego oraz przeprowadzenie warsztatów baristycznych dla osób z niepełnosprawnościami z województwa opolskiego.

Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:

1)    aktywizacja społeczna, edukacyjna, zdrowotna i kulturalna osób niesamodzielnych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych,

2)     zabezpieczenie lokalu, w którym utworzona zostanie kawiarenka społeczna,

3)     utworzenie miejsca, którego celem będzie aktywizacja lokalnego środowiska w zakresie kulturalno-społecznym i edukacyjnym,

4)     przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie warsztatów baristycznych dla min. 15 osób z niepełnosprawnościami,

5)    zapewnienie działań na kampanię informacyjną dotyczącą realizowanego zadania, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 15 lutego 2023 r., do godz. 15.30.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama