Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury
Nabór od 25.01.2023 do 16.02.2023 15:00
Wydział Promocji i Rozwoju
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Powiatem Ostrołęckim, Wydział Promocji i Rozwoju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.

Celem konkursu jest upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadania będące przedmiotem ofert składane w konkursie w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz promocji muszą być realizowane poprzez:

 1. promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych,
 2. wspieranie imprez o charakterze powiatowym mającym istotne znaczenie dla kultury i tradycji Powiatu,
 3. wspieranie akcji promujących dziedzictwo kulturowe regionu – Powiatu,
 4. upowszechnianie i promocję twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą,
 5. edukację kulturalną i propagowanie sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Powiatu,
 6. rozwijanie zainteresowań kulturą regionu,
 7. wspieranie rozwoju kultury muzycznej na terenie Powiatu, w tym organizację koncertów, przeglądów, festiwali.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury wyłonionych w otwartym konkursie wynosi: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 

Podmioty uprawnione do złożenia oferty oraz zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) realizujące zadania terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Ostrołęckiego.
 2. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).
 3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu na podstawie opinii przedstawionej przez Komisję Konkursową.
 4. Zasady działania Komisji określa uchwała Nr LV/389/2022 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego  z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu.
 5. Oferta może obejmować tylko jedno zadanie.
 6. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 7. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekraczać 10% kosztów realizacji całego zadania.
 8. Za koszty administracyjne uważa się m.in.: wynagrodzenie koordynatora zadania, koszty rozliczenia księgowego zadania, koszty zakupu materiałów biurowych, wynagrodzenie dla specjalisty do spraw ochrony danych osobowych.
 9. Oferta powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, tj. należy wskazać nazwę (np. liczba: uczestników, zaplanowanych wydarzeń, wydrukowanych egzemplarzy publikacji) oraz sposób monitorowania osiągnięcia rezultatu (np. lista obecności, protokół, relacja z wydarzenia w mediach, statystyki z mediów społecznościowych) (pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”)
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć dotację w proponowanej wysokości, negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
 12. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20% z zastrzeżeniem, że suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie przekroczy 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być wykonane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji oraz innych środków finansowych ustala się od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, jednak wydatki dla środków pochodzących z dotacji nie mogą być ponoszone przed dniem podpisania umowy.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową sporządzoną według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Zadanie winno mieć zasięg lub znaczenie ogólnopowiatowe.
 5. Zleceniobiorcy są zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i ich jednoznaczne przypisanie do wydatków ze środków pochodzących z dotacji.
 6. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
 7. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 82).
 8. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 9. Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
 10. Osoby bezpośrednio realizujące zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, co należy wykazać w rozdziale IV pkt 2 „Zasoby kadrowe”. Nie należy podawać danych osobowych, takich jak imię i nazwisko.
 11. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, oferent postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 12.  Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu składania potwierdzeń złożenia oferty.

Termin i warunki składania ofert.

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 25 stycznia do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 1500.
 2. Oferty należy wypełnić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl. Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC, powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.
 3. Po złożeniu oferty na stronie www.witkac.pl należy wygenerować i wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, opatrzyć je podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
  w imieniu oferenta i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2023 r. do godz. 15.00:
  - osobiście do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, II piętro, p. 36,
  - za pomocą skrzynki ePUAP Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,
  - za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego, a nie data stempla pocztowego).
 4. Za prawidłowo podpisane zostaną uznane potwierdzenia złożenia oferty opatrzone podpisami z pieczęcią imienną, a w przypadku jej braku – czytelnymi podpisami. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 5. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia ofert w ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
 6. W przypadku awarii platformy internetowej WITKAC, uniemożliwiającej złożenie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama