Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Organizacja zajęć prewencyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kobylnica w zakresie...

Reklama
Organizacja zajęć prewencyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kobylnica w zakresie ochrony zdrowia i życia, ochrony mienia
Nabór od 24.01.2023 do 15.02.2023 23:59
OPS
Łączny budżet 8,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8,5 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Gminy Kobylnica, OPS ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zajęć prewencyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kobylnica w zakresie ochrony zdrowia i życia, ochrony mienia.

Nazwa zadania: Organizacja zajęć prewencyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kobylnica w zakresie ochrony zdrowia i życia, ochrony mienia. 

  1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanymi jako oferent).
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3. Zlecenie zadania odbywa się w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  4. Rekomendowane będą oferty, w których wysokość dotacji nie będzie przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. W przypadku przekroczenia progu 80% oferta może nie uzyskać pozytywnej rekomendacji.
  5. Rekomendowany jest wkład własny finansowy podmiotu lub pozyskany z innych źródeł przez wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10 % otrzymanej kwoty dotacji.

Oferta powinna być złożona na stronie serwisu internetowego Witkac.pl do dnia 15.02.2023 r., natomiast potwierdzenie o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć do dnia 16.02.2023 r. w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Kobylnica w sekretariacie, ul. Główna 20 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu). Potwierdzenie złożenia oferty można również przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Kobylnica  na platformie ePUAP. 

Oferty złożone w generatorze wniosków bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Organizator konkursu dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w przypadku awarii systemu Witkac.pl potwierdzonej przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie tego systemu, wyłącznie w sytuacji, w której nie jest możliwe złożenie oferty w trybie elektronicznym z zachowaniem terminu.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia 

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu

Źródło: Urząd Gminy Kobylnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama