Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja spotkań wzmacniających pozycję...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja spotkań wzmacniających pozycję kobiet w życiu publicznym" w obszarze "Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji"
Nabór od 24.01.2023 do 31.01.2023 13:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Kobiety

Zadania mogą być realizowane od 20.02.2022 roku do 31.05.2023 roku.
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl: od 23.01.2023 r. do 31.01.20223 r. 

Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 zł do 10 000,00 zł
Wkład własny: Niewymagany

Obszar: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniające łącznie następujące warunki:

- prowadzą działalność statutową w  obszarze :„ działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,”, o której mowa w ww. ustawie;

- wysokość dofinansowania lub finasowania projektu nie może przekraczać kwoty 10 000,00 zł;

- projekty muszą być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);

- łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000,00 zł;

-  projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym.

O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Oferta może zostać odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału merytorycznego zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. najwcześniejsza data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie elektronicznej – skanu) potwierdzenia złożenia oferty. Ww. termin może zostać skrócony maksymalnie do 14 dni roboczych od terminu złożenia przez oferenta potwierdzenia złożenia oferty, po uzyskaniu akceptacji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

3. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemią koronawirusa SARS –CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do  przekazania odbiorcom  zadania publicznego  informacji  dotyczących obostrzeń  związanych z sytuacją epidemiologiczną.

4. Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć.

6. W celu ochrony środowiska naturalnego, oferent  realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do:

a)            wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b)           podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c)            podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d)           podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

e)           wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f)            rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g)            nieużywania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h)           niewypuszczania chińskich lampionów;

i)             nieużywania sztucznych ogni i petard.

 7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Zleceniodawcy oraz zawarcia aneksu do umowy.

8. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.    

Informacja dotycząca składania ofert w ramach naboru:

Oferta powinna zostać złożona elektronicznie za pomocą platformy www.witkac.pl do dnia 31 stycznia 2023 r. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: edyta_kasprzak@um.poznan.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty za pomocą platformy.  Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na adres: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: edyta_kasprzak@um.poznan.pl

 Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć przy podpisywaniu umowy.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama