Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs grantowy na projekty w programie Wspieramy Ukrainę

Reklama
Nabór od 23.01.2023 do 28.02.2023 12:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
e-mail: ukraina@fed.org.pl
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Program Wspieramy Ukrainę skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Celem Programu jest wsparcie ww. osób w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Zapraszamy do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja wiosenna 2023. Program skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Celem Programu jest wsparcie ww. osób w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 r. o godz. 12.00 (w południe), w generatorze wniosków FED

Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek

Okres realizacji projektów: 1 kwietnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji

Wkład własny: nie wymagany

Pula środków w konkursie: ok. 1 000 000 zł 

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów najlepiej wpisujących się w  cel Programu i poniższe obszary tematyczne.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:    

  1. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w trakcie ich edukacji formalnej i pozaformalnej i/lub opieki, w czasie pobytu w Polsce.
  2. poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie. 
  3. wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce.
  4. wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie.
  5. przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce.
  6. przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna). 

Pełna informacja o w/w obszarach tematycznych, link do generatora wniosków oraz Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji”.

Reklama