Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert nr 43/2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: promocja i organizacja...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 43/2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: promocja i organizacja wolontariatu na realizację zadania publicznego pn. "Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu poprzez realizację inicjatyw wolontariackich w formie regrantingu."
Nabór od 30.01.2023 do 20.02.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 95 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 95 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 43/2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: promocja i organizacja wolontariatu na realizację zadania publicznego pn. "Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu poprzez realizację inicjatyw wolontariackich w formie regrantingu".

Otwarty konkurs ofert nr 43/2023 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w 2023 roku

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku ubiegłym

Planowane wydatki w roku bieżącym

1.

Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu poprzez realizację inicjatyw wolontariackich w formie regrantingu

80 000,00

 95 000,00 zł

 

 

II. Opis zadania publicznego

 Zadanie: Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu poprzez realizację inicjatyw wolontariackich w formie regrantingu

Cel konkursu: Otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu – organizacji pozarządowej, zwanej Operatorem, który przeprowadzi nabór wniosków na mikrodotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych w zakresie realizacji oraz promocji lokalnych inicjatyw wolontariackich i pomocy sąsiedzkiej.

Cele naboru na mikrodotacje:

 • zwiększenie liczby działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw wolontariackich i pomocy sąsiedzkiej w Poznaniu;
 • rozwój wolontariatu w organizacji;
 • wspieranie procesu realizacji inicjatyw wolontariackich i pomocy sąsiedzkiej;
 • wsparcie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców Poznania w zakresie wolontariatu oraz pomocy sąsiedzkiej;
 • promocja inicjatyw wolontariackich i pomocy sąsiedzkiej w Poznaniu.
         

Proponowane rezultaty zadania publicznego:    

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie naboru na mikrodotacje

Liczba naborów

Regulamin naboru/dokumentacja naboru

Wsparcie inicjatyw wolontariackich

Liczba inicjatyw

Wykaz inicjatyw

Zwiększenie liczby działań wolontariackich (inicjatyw) na rzecz miasta Poznania

Liczba inicjatyw zrealizowanych/dofinansowanych w ramach regrantingu

Wykaz inicjatyw

Wsparcie finansowe organizacji/grup nieformalnych

realizujących projekty

Liczba grup/organizacji

Lista organizacji/grup nieformalnych

Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań

 dla realizatorów inicjatyw wolontariackich

Liczba szkoleń/warsztatów/spotkań

1.Harmonogram szkoleń/warsztatów/spotkań,

2. Wykaz szkoleń/warsztatów/spotkań

3. Plan/agenda szkoleń/warsztatów/spotkań

4. Lista obecności

Przeprowadzenie doradztwa dla osób realizujących inicjatywy

Liczba godzin doradztwa

Wykaz godzin doradztwa

Upowszechnianie informacji nt. działań wolontariackich

Liczba materiałów prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu

Wykaz opublikowanych materiałów

Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Liczba raportów

Raport

 

III.Zasady przyznawania dotacji

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami).
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (zwana dalej ofertą) musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 4. Za błędy formalne oferty uznaje się:
  - niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym;
  - złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
  - złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;
  - złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.
 5. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy.
 6. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
 7. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu finansowego i niefinansowego (osobowego
  i rzeczowego) oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt V oferty pt. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. W przypadku korzystania ze wsparcia wolontariuszy, oferent ma możliwość wykazania zaangażowania wolontariuszy. Nie jest wskazana wycena zaangażowania wolontariuszy w pkt. V oferty „kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.
 8. Nie wyraża się zgody na bezpośrednie wykonanie całości zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy, jednakże dopuszcza się możliwość podzlecania części zadania, to jest działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego w zakresie wskazanym w ofercie.
 9. Wskazane jest, aby Oferent w ofercie określił i opisał ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Ryzyka prosimy opisać w części III.5 „Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania publicznego: od 20.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 20.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 5. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
 6. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
  - oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  - oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
 7. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania publicznego.
 9. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji działań, wynikające z ich przesunięcia.
 10. Operatorzy przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240
  z późn. zm.).
 11. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego operator zobowiązany będzie do:
  - wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  - podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  - podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  - podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  - wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi;
  - rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  - nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;
  - niewypuszczania chińskich lampionów;
  - nieużywania sztucznych ogni i petard. 

Operator zadania publicznego będzie zobowiązany do:

 1. Operator zadania publicznego będzie zobowiązany do:
  1) ścisłej współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania;
  2) koordynowania naboru/naborów wniosków na mikrodotacje w zakresie realizacji oraz promocji lokalnych inicjatyw wolontariackich i pomocy sąsiedzkiej;
  3) organizacji oraz ogłoszenia co najmniej jednego naboru wniosków na mikrodotacje dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych w zakresie realizacji oraz promocji lokalnych inicjatyw wolontariackich i pomocy sąsiedzkiej oraz rozwoju wolontariatu w organizacji, w tym:
     a)opracowanie dokumentacji naboru (wszelka dokumentacja powinna być uproszczona i ograniczona do niezbędnego minimum), w tym:
        - regulaminu naboru (w tym sposobu składania wniosków o mikrodotacje) wraz z procedurą monitorowania realizacji mikrodotacji (uwzględniającej możliwość realizacji inicjatyw wolontariackich przez grupy nieformalne);
        - regulaminu wyboru członków i prac komisji oceniającej złożone oferty, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Miasta Poznania;
        - formularz oceny wniosków;
        - wzoru oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji inicjatyw (zaleca się opracowanie uproszczonego wzoru oferty i sprawozdania
        - wzór porozumienia w sprawie utworzenia grupy nieformalnej.
     b) przedłożenia organizatorowi otwartego konkursu ofert ww. projektów na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem ogłoszenia naboru wniosków na mikrodotacje. 
   4) prowadzenia punktu informacyjno-doradczego w zakresie przygotowania ofert, jej realizacji, sprawozdawczości, w okresie składania ofert oraz realizacji inicjatyw;
   5) promocji konkursu na każdym etapie jego realizacji, w tym promocji realizowanych inicjatyw w ramach mikrodotacji;
   6) usług konsultacyjnych dla realizatorów mikrodotacji m.in. poprzez szkolenia/warsztaty/spotkania, dyżury doradcze, pomoc w przygotowaniu wniosku o mikrodotację i sprawozdania z realizacji. Doradztwo winno być udokumentowane;
   7) przeznaczenie środków finansowych na mikrodotacje, które powinny stanowić co najmniej 60 000,00 zł z kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu. Pozostałą kwotę operator może wykorzystać na obsługę projektu, w tym koszty promocji projektu oraz realizowanych mikrodotacji;
   8) zastrzeżenia w regulaminie naboru informacji, że maksymalna wysokość dofinansowania jednej mikrodotacji może wynieść maksymalnie: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);
   9) zastrzeżenia w regulaminie naboru informacji, że środki uzyskane w ramach mikrodotacji na realizację inicjatywy mogą być przeznaczone wyłącznie na wsparcie inicjatyw wolontarickich oraz rozwój wolontariatu w organizacji;
  10) podpisywania umów na realizację mikrodotacji;
  11) podania do wiadomości publicznej informacji o przyznanych mikrodotacjach na własnej stronie oraz przekazanie informacji do publikacji przez organizatora konkursu;
  12) informowania, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania, ze szczególnym uwzględnieniem informacji podczas publicznej inauguracji projektu. Powyższe zobowiązanie dotyczy również realizatorów inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie w ramach regrantingu (odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie naboru oraz umowie podpisywanej przez operatora z realizatorami inicjatyw); 
  13) umieszczania logo Zleceniodawcy, stosowania logotypu kampanii PoMocni Poznań i informacji: „Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania” na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.     Powyższe zobowiązanie dotyczy również realizatorów inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie w ramach regrantingu (odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie naboru oraz umowie podpisywanej przez operatora z realizatorami inicjatyw);   
  14) tego, by w przypadku utworzenia oficjalnej strony wydarzenia lub projektu na portalach społecznościowych (w szczególności Facebooku, Instagramie, Pintereście) umieścić w jego opisie zapis: Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera, #pomocnipoznań, #pozarządowypoznań. Powyższe zobowiązanie dotyczy również realizatorów inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie w ramach regrantingu (odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie naboru oraz umowie podpisywanej przez operatora z realizatorami inicjatyw);
  15) tego, by w przypadku zamieszczania informacji (wpisów, zdjęć, materiałów video) w mediach społecznościowych dotyczących wydarzeń związanych z projektem, dołączyć do nich hasztagi: #poznanwspiera, #pomocnipoznań, #pozarządowypoznan. Powyższe zobowiązanie dotyczy również realizatorów inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie w ramach regrantingu (odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie naboru oraz umowie podpisywanej przez operatora z realizatorami inicjatyw);            
  16) przekazywania na bieżąco Zleceniodawcy informacji o planowanych wydarzeniach;
  17) przygotowania artykułu podsumowującego realizację zadania publicznego z uwzględnieniem zrealizowanych inicjatyw;
  18) monitorowania merytoryczno-finansowego realizacji dofinansowanych inicjatyw;
  19) rozliczenia realizatorów dofinansowanych mikrodotacji;
  20) przeprowadzenia ewaluacji z realizacji zadania oraz opracowania raportu, który należy przekazać Zleceniodawcy wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego.

Inne warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.
 2. Oferent w trakcie realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
 3. Oferent powinien zapewnić lokal, który będzie służył jako miejsce spotkań konsultacyjnych lub prowadzenia warsztatów. Lokal ten powinien być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
 5. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli operator zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.

V. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 20 lutego 2023 r.
 2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (parter) albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: zss@um.poznan.pl oraz  do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), nie później niż w terminie do 3 dni robocze od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, tj. do 23 lutego 2023 r.”
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) lub w przypadku potwierdzenia złożenia oferty pocztą, kurierem lub osobiście decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania, w terminie do 23 lutego 2023.
 4. W przypadku przesłania skanu potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mailowy: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.
 5. Dopuszcza się możliwość wycofania przez oferenta oferty złożonej za pomocą platformy na każdym etapie jej dalszego procedowania. Pracownik merytoryczny wycofuje ofertę za pomocą platformy, po złożeniu przez oferenta pisemnego lub elektronicznego oświadczenia o wycofaniu oferty.   

 Pozostałe warunki zostały ujętę w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nr 43/2023.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama