Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”
Nabór od 01.03.2023 do 26.04.2023 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 46,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”.

Zadanie obejmuje:organizację wyjazdowych form wypoczynku (obozy stacjonarne i wędrowne, kolonie i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży) w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2022/2023.

Grupą docelową (adresatami) zadania są dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (dzieci i młodzież szkolna od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 24 roku życia).

Informacje i warunki dotyczące realizacji zadania

 1. Termin realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży: 24 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.
 2. Czas trwania wypoczynku, min.: 10 dni  (9 noclegów).
 3. Liczba uczestników nie mniej niż 17 uczestników.
 4. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia sposobu i kryteriów rekrutacji uczestników oraz opisu programu edukacyjno–wychowawczego zaplanowanego do realizacji w trakcie wyjazdu. Opis ten powinien zawierać następujące elementy:
 1. analizę uczestników zadania oraz opis ich potrzeb,
 2. opis dotychczasowej działalności środrocznej na rzecz uczestników zadania, opis ich udziału w programach realizowanych w roku szkolnym 2022/2023, powiązanie między działaniami śródrocznymi a wypoczynkiem (kontynuacja pracy edukacyjno–wychowawczej),
 3. określenie celów edukacyjno–wychowawczych,
 4. wskazanie metod i form pracy z dziećmi, dobranych do uczestników i charakteru wyjazdu,
 5. działania planowane do realizacji w trakcie wyjazdu/ów,
 6. spodziewane efekty pracy z dziećmi/młodzieżą,
 7. inne ważne informacje dotyczące np. koncepcji pracy placówki wypoczynku, aktywności uczestników, materiałów i warunków niezbędnych do realizacji planu pracy z dziećmi, itp.
 1. Wypoczynek będzie realizowany zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2230) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
 2. Oferent zapewnia niezbędne warunki organizacji wypoczynku, w tym bazę, transport oraz kadrę.
 3. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 152).
 4. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do przekazania, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania.
 5. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania aktualnych wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

Informacje dotyczące wsparcia finansowego

 1. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na poniższe rodzaje kosztów:
 1. koszty wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży,
 2. w uzasadnionych przypadkach zakup materiałów i sprzętu oraz opłaty, niezbędne do zapewnienia noclegów w trakcie realizacji wypoczynku,
 3. transport uczestników,
 4. zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku (w tym środki ochrony indywidualnej i dezynfekcji służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID),
 5. w przypadku konieczności zapewnienia opieki medycznej (zgodnie z wytycznymi dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży) – wynagrodzenia specjalistów niezbędnych do zapewnienia opieki medycznej,
 6. koszty zakwaterowania i wyżywienia opiekunów-wolontariuszy,
 7. w przypadku form wypoczynku dla dzieci z niepełnosprawnościami – wynagrodzenia specjalistów.
 1. Wsparciem finansowym nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych oraz w szkoleniowych zgrupowaniach sportowych.
 2. Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykorzystania dofinansowania, jeśli zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku otrzymała jednostka znajdująca się w strukturach organizacyjnych oferenta.
 3. Przy tworzeniu kalkulacji realizacji zadania publicznego, oferent wyliczając maksymalne możliwe dofinansowanie powinien przyjąć następujące wskaźniki:
 1. do 80 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów, o których mowa w pkt. 1 a-e),
 2. w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 90 zł dziennie na jednego uczestnika. Stawka obejmuje dofinansowanie kosztów, o których mowa w pkt. 1 a-e;
 3. do 900 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego wymagane prawem kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu),
 4. w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci z niepełnosprawnościami - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki specjalistycznej (z udokumentowanymi kwalifikacjami do pracy z osobami z niepełnosprawnościami), ale nie większe niż 1 000 zł na jednego specjalistę na jeden wyjazd.

Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany w czasie kontroli finansowej, przedstawić rozliczenie dotacji przyjmując powyższe wskaźniki.

 1. Po otrzymaniu informacji o wsparciu finansowym zadania, oferent aktualizując ofertę będzie mógł obniżyć liczbę uczestników jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 2. W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Informacje dotyczące oceny ofert

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, m.in. jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja) i struktura wkładu własnego. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2019-2022 dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy. Istotne jest doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze lub doświadczenie osób realizujących tego typu zadania.

Preferowane w uzyskaniu dofinansowania będą oferty organizacji pozarządowych realizujących, dotychczasowe działania skierowane do dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama